Chương 2. Nhóm nitơ

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 4 giờ trước (22:38)

\(\left\{{}\begin{matrix}Zn:3a\\ZnO:a\\ZnCO_3:a\end{matrix}\right.\). Suy ra : 3a.65 + 81a + 125a= 24,06 ⇒ a = 0,06

\(n_{Zn^{2+}} = 3a + a + a = 0,3(mol)\)

\(n_{SO_4^{2-}} = n_{BaSO_4} = \dfrac{79,22}{233} = 0,34(mol)\)

\(n_{NH_4^+} = n_{NaOH} - 4n_{Zn^{2+}} = 0,01(mol)\)

BTĐT trong Z : \(n_{Na^+} = 0,34.2 - 0,3.2 - 0,01 = 0,07(mol)\)

\(\left\{{}\begin{matrix}Zn\\ZnO\\ZnCO_3\end{matrix}\right.\)\(\left\{{}\begin{matrix}H_2SO_4:0,34\\NaNO_3:0,07\end{matrix}\right.\)→ \(\left\{{}\begin{matrix}NO:x\\N_2O:y\\CO_2:0,06\\H_2:z\end{matrix}\right.\) + \(\left\{{}\begin{matrix}Zn^{2+}:0,3\\SO_4^{2-}:0,34\\NH_4^+:0,01\\Na^+:0,07\end{matrix}\right.\) + H2O

Ta có : 30x + 44y + 0,06.44 + 2z = (x + y + 0,06 + z).14,533.2

BTNT với N : x + 2y + 0,01 = 0,07

Phân bổ H+ : 0,34.2 = 0,06.2 + 0,06.2 + 4x + 10y + 2z + 0,01.10

Suy ra : x = 0,04 ; y = 0,01 ; z = 0,04. Vậy : V = (0,04 + 0,01 + 0,06 + 0,04).22,4 = 3,36(lít)

 

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 5 giờ trước (21:26)

cũng đang vướng bài này 

Bình luận (4)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 5 giờ trước (21:51)

X gồm : CO2(a mol) ; NO(b mol)

Ta có : 

a + b= 1

44a + 30b = 1.17,8.2

Suy ra : a = 0,4 ; b = 0,6

Hỗn hợp ban đầu gồm : \(\begin{matrix}FeO:x\left(mol\right)\\Fe\left(OH\right)_2:y\left(mol\right)\\FeCO_3:a=0,4\left(mol\right)\\Fe_3O_4:z\left(mol\right)\end{matrix}\)

Ta có : z = 0,25(x + y + 0,4 + z)

⇒ x + y - 3z + 0,4 = 0(1)

Bảo toàn electron : x + y + 0,4 + z = \(3n_{NO}\)=1,8(2)

Từ (1)(2) suy ra : z = 0,45 ; x + y = 0,95

Phân bổ H:

\(2H^++ O^{2-} \to H_2O\\ OH^- + H^+ \to H_2O\\ 2H^+ + O_{trong\ Fe_3O_4}^{2-} \to H_2O\\ CO_3^{2-} + 2H^+ \to CO_2 + H_2O\\ 4H^+ + NO_3^- \to NO + 2H_2O\)

Vậy : 

\(n_{HNO_3} = n_{H^+} =(x + y).2 + 8z + 2n_{CO_2} + 4n_{NO}=0,95.2 + 0,45.8 + 0,4.2 + 0,6.4=8,7(mol)\)

 

 

Bình luận (3)
Toshiro
Toshiro 5 giờ trước (22:03)

May quá cũng không ế các bác ạ :< 

Đáp án:

Ta có: \(n_{NO}=0,6\left(mol\right);n_{CO_2}=0,4\left(mol\right)\)

Nhận thấy tất cả các chất đều cho 1e

Do đó bảo toàn e ta có: \(n_{hh}=3.n_{NO}=3.0,6=1,8\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Fe_3O_4}=0,45\left(mol\right)\Rightarrow\Sigma n_{FeO;Fe\left(OH\right)_2}=0,95\left(mol\right)\)

Nhận thấy \(O;2OH\) đều cần \(2H^+\) để phản ứng

Do đó bảo toàn H+ ta có: \(n_{HNO_3}=4.n_{NO}+2.n_{CO_3^{2-}}+2.\Sigma n_{O;OH}+2.n_O=8,7\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 7 tháng 1 lúc 9:26

Bước 1 : Dùng quỳ tím ẩm

Quỳ tím chuyển đỏ => NH4NO3

Bước 2 : Cho 2 muối còn lại tác dụng với dung dịch HCl

Thí nghiệm nào thấy có khí thoát ra => Na2CO3 

2HCl  +  Na2CO3 -->  2NaCl  + H2O  + CO2

Không hiện tượng => KNO3

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 11:59

a)

\(n_{NO} = 0,01(mol)\)

Bảo toàn electron : \(2n_{Cu} = 3n_{NO}\)

\(\Rightarrow n_{Cu} = 0,015(mol)\)

Vậy :

\(\%m_{Cu} = \dfrac{0,01.64}{1,98}.100\% = 32,32\%\\ \%m_{Al_2O_3} = 100\% - 32,32\% = 67,68\%\)

b)

\(n_{Al_2O_3} = \dfrac{1,98-0,015.64}{102} = 0,01(mol)\)

\(n_{OH^-} = n_{NaOH} + 2n_{Ba(OH)_2} = 0,1.1 + 0,5.0,1.2 = 0,2(mol)\)

Ta có :

\(n_{Cu(NO_3)_2} = n_{Cu} = 0,015(mol)\\ n_{Al(NO_3)_3} = 2n_{Al_2O_3} = 0,02(mol)\)

Mà : \(n_{OH^-} = 4n_{Al(NO_3)_3} + 2n_{Cu(NO_3)_2} + n_{HNO_3\ dư}\)

\(\Rightarrow n_{HNO_3\ dư} = 0,09(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với N :

\(n_{HNO_3\ pư} = 3n_{Al(NO_3)_3} + 2n_{Cu(NO_3)_2} = 0,06(mol)\)

Vậy, \(V = \dfrac{0,09 + 0,06}{1} = 0,15(lít)\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 22:23

nH2SO4 = 0,002.0,4 = 0,0008 mol=> nH+ = 0,0016 moll

nNaOH = 0,001.0,6 = 0,0006 mol = nOH-

H+  +  OH-  →  H2O

=> H+ dư = 0,0016 - 0,0006 = 0,001 mol

V dung dịch = 400 + 600 = 1000 ml = 1 lít

=> [H+] = \(\dfrac{0,001}{1}\)= 10-3 => pH = 3

Bình luận (0)
óc chó có khác
óc chó có khác 27 tháng 12 2020 lúc 20:50

cc

Bình luận (0)
óc chó có khác
óc chó có khác 27 tháng 12 2020 lúc 20:51

ngu

Bình luận (0)
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng 27 tháng 12 2020 lúc 20:52

Đề đây mọi nguoi oiiiundefined

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 27 tháng 12 2020 lúc 20:28

Không có mô tả.

Bình luận (0)

H2PO4- = -1 

=> 2 + x - 8 = -1 

=> x = 5

PO43- : 

=> x - 8 = -3 

=> x = 5 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN