Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Duc Nguyendinh
31 tháng 10 2019 lúc 21:15

xét phương trình x-2\(\sqrt{x}\)+3+m=0 (1)

đặt \(\sqrt{x}=t\) với t\(\ge\)0

khi đó ta có phương trình

t2-2t+3+m=0 (2)

khi đóΔ=(-2)2-4(3+m)=4-12-4m=-4m-8

để phương trình (1) có 1 nghiệm duy nhất thì phương trình( 2) có 1 nghiệm duy nhất =>Δ=0=>-4m-8=0<=>m=-2

vậy m=-2

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN