Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Ngô Thành Chung
Ngô Thành Chung 12 tháng 1 lúc 21:12

\(\sqrt{2013-\sqrt{x-1}}=2014-x\)

⇔ \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{\dfrac{2014-x}{2013+\sqrt{x-1}}}=2014-x\\x\ge1\end{matrix}\right.\)

⇔ \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{2014-x}.\left(\dfrac{1}{2013+\sqrt{x-1}}-1\right)=0\\x\in\left[1;2014\right]\end{matrix}\right.\)

⇔ \(\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}\dfrac{1}{2013+\sqrt{x-1}}=1\\x=2014\end{matrix}\right.\\x\in\left[1;2014\right]\end{matrix}\right.\)

⇔ x = 2014

Vậy S = {2014}

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 20 tháng 12 2020 lúc 11:30

\(y=f\left(x\right)=x^2+2mx+5\)

\(miny=f\left(-m\right)=-m^2+5=1\Leftrightarrow m=\pm2\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 20 tháng 12 2020 lúc 11:33

\(y=f\left(x\right)=-x^2+2x+m-4\)

\(f\left(-1\right)=m-7;f\left(2\right)=m-4;f\left(1\right)=m-3\)

\(\Rightarrow miny=f\left(1\right)=m-3=3\Leftrightarrow m=6\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 5 tháng 1 lúc 23:55

Không có hình vẽ bạn?

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 5 tháng 1 lúc 16:04

\(\left\{{}\begin{matrix}-\dfrac{b}{2a}=2\\\dfrac{4ac-b^2}{4a}=-2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}b=-4a\\12a-16a^2=-8a\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}b=-4a\\a=\dfrac{5}{4}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{5}{4}\\b=-5\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow a+2b=...\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN