Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
5 tháng 1 lúc 11:10

Hóa trị của nguyên tố R với H là 2

Suy ra , hóa trị cao nhất của nguyên tố R với O là 8 - 2 = 6

Gọi CTHH của oxit là \(RO_3\)

Ta có :

\(\%O = \dfrac{16.3}{R + 16.3}.100\% = 60\%\\ \Rightarrow R = 32(S)\)

Vậy nguyên tố đó là lưu huỳnh.

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
4 tháng 1 lúc 16:47

M thuộc nhóm IA => khi cho M vào dung dịch CuSO4 thì M sẽ tác dụng với nước trước.

M  +  H2O  -->  MOH  + \(\dfrac{1}{2}\)H2

nH2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}\)= 0,15 mol => nMOH = 0,15 . 2 = 0,3 mol

nCuSO4 = 0,1. 1 = 0,1 mol

2MOH  +  CuSO4  -->  Cu(OH)2  + M2SO4

0,3               0,1

Theo tỉ lệ phản ứng => MOH dư, CuSO4 hết

nMOH dư = 0,3 - 0,2 = 0,1 mol 

Vậy dung dịch X gồm \(\left\{{}\begin{matrix}MOH_{dư}=0,1mol\\M_2SO_4=0,1mol\end{matrix}\right.\)

=> 0,1.(M + 17) + 0,1.(2M + 32 +16.4) = 18,2 

=> M = 23 (g/mol)

=>mM = 0,3.23 = 6,9 gam

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
28 tháng 12 2020 lúc 22:28

Câu 1:

PTHH: \(R+H_2O\rightarrow ROH+\dfrac{1}{2}H_2\uparrow\)

a) Theo PTHH: \(n_R=2n_{H_2}=0,48\left(mol\right)\) \(\Rightarrow M_R=\dfrac{3,33}{0,48}\approx7\)

\(\Rightarrow\) Kim loại cần tìm là Liti

b) Ta có: \(m_{LiOH}=0,48\cdot24=11,52\left(g\right)\)

Mặt khác: \(m_{H_2}=0,24\cdot2=0,48\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd}=m_{Li}+m_{H_2O}-m_{H_2}=352,85\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{LiOH}=\dfrac{11,52}{352,85}\cdot100\%\approx3,26\%\)

Câu 2: Tương tự câu trên

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
27 tháng 12 2020 lúc 19:29

Cộng hóa trị của một nguyên tố bằng số liên kết của nguyên tử nguyên tố đó trong hợp chất . 

CH4     có công thức cấu tạo sau :  

C tạo 4 liên kết đơn với 4 nguyên tử H => C có cộng hóa trị 4 

H tạo 1 liên kết đơn với 1 nguyên tử C => H có cộng hóa trị 1

Bình luận (0)
santa
27 tháng 12 2020 lúc 18:55

B : 4

Bình luận (0)
Nghĩa Dương
27 tháng 12 2020 lúc 20:14

B

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
26 tháng 12 2020 lúc 22:49

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN