Chương 1: VEC TƠ

Hàn Hii
3 tháng 1 2019 lúc 13:35

VtAG = vtAC + vtCG

= vtAB + vtAD +1/3(vtCT + vtCD)

= vtAB + vtAD + 1/6vtCB + 1/3vtCD

= vtAB +vtAD - 1/6vtAD - 1/3vtAB

= 2/3vtAB + 5/6vtAD

Bình luận (0)
Trần Hoàng Việt
22 tháng 8 2018 lúc 21:34

Ta có:

\(\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{AB}\right)\)

\(\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}\right)\)

\(\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(2\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}\right)\)

\(\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AO}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{OB}\)

\(\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Việt
22 tháng 8 2018 lúc 21:35

Câu b ) Bạn làm tương tự câu a , ta có vecto BN = 1/2 (BO +BC ) , rồi là như câu a

chúc bạn hok tốt

Bình luận (0)
Trần Hoàng Việt
18 tháng 8 2018 lúc 20:55

a)Ta có:

\(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{CO}+\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)\)

\(=\overrightarrow{CO}+\dfrac{1}{2}.2\overrightarrow{OC}\)

\(=\overrightarrow{0}\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Việt
18 tháng 8 2018 lúc 21:02

b) Ta có:

\(\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AB}\right)\)

\(\Rightarrow2\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AB}\) (1)

\(2\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\)(2)

Từ (1)(2) =>\(\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\)

\(\Rightarrow\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Việt
18 tháng 8 2018 lúc 21:07

c) Ta có:

\(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)\)

\(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AO}\)

\(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{AC}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}\)

\(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{AC}\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN