Chương 1. Sự điện li

Quang Nhân
Hôm qua lúc 7:57

Đề thiếu rồi em !

Bình luận (1)
hnamyuh
Hôm kia lúc 20:13

Bảo toàn điện tích : $x = 0,9 + 0,1 - 0,1.2 = 0,8(mol)$

$m_{rắn} = 0,9.23 + 0,1.96 + 0,1.39 + 0,8.62 = 83,8(gam)$

3 Loại muối là $Na_2SO_4,NaNO_3,KNO_3$

Bình luận (0)
Út Thảo
Hôm kia lúc 9:06

3Ba(OH)2+Al2(SO4)3-> 3BaSO4+2Al(OH)3

Ba(OH)2+2Al(OH)3->Ba(AlO2)2+4H2O

Số mol BaSO4=69,9/233=0,3mol

=> số mol Al(OH)3= 0,2mol

Tổng số mol Ba(OH)2=n(BaSO4)+0,5n(Ba(OH)2)= 0,3+0,1=0,4mol

V=n/c=0,4/0,4 =1lit

Bình luận (0)
Quang Nhân
Hôm kia lúc 8:24

Câu 3 : 

\(pH=-log\left[H^+\right]=-log\left(0.1\right)=1\)

Câu 4 : 

Chứa các ion : H+ , Cl-

Câu 5 : 

\(n_{NaOH}=n_{HCl}=0.02\cdot0.1=0.002\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{0.002}{0.01}=0.2\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Hôm kia lúc 8:22

Câu 1 : 

Bảo toàn điện tích : 

\(n_{SO_4^{2-}}=\dfrac{0.2\cdot2+0.1-0.05}{2}=0.225\left(mol\right)\)

\(m_{Muối}=0.2\cdot64+0.1\cdot39+0.05\cdot35.5+0.225\cdot96=40.075\left(g\right)\)

Câu 2 : 

\(\left[Na^+\right]=\dfrac{0.15\cdot0.5\cdot2+0.05\cdot1}{0.15+0.05}=1\left(M\right)\)

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Hôm kia lúc 8:28

Câu 6 : 

\(pH=14+log\left[OH^-\right]=12\)

\(\Rightarrow\left[OH^-\right]=0.01\)

\(n_{NaOH}=n_{OH}=0.01\cdot2=0.02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaOH\left(bđ\right)}=0.02\cdot40=0.8\left(g\right)\)

Câu 7 : 

\(n_{KOH}=0.25\cdot0.03=0.0075\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0.25\cdot0.01=0.0025\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{KOH\left(dư\right)}=0.0075-0.0025=0.005\left(mol\right)\)

\(\left[OH^-\right]=\dfrac{0.005}{0.25+0.25}=0.01\)

\(pH=14+log\left[OH^-\right]=14+log\left(0.01\right)=12\)

Bình luận (0)
Út Thảo
Hôm kia lúc 8:27

1D

2C

3A

5A 6a 7B 8C 9A

10C 11D 12B 13D 14A 15B 16A

17C 18A

Bình luận (0)
Út Thảo
Hôm kia lúc 8:38

19D

20C 21D 22B 23C 24D 25C 26A

27C 28B 29D 30C (V=1lit)

Bình luận (0)
Thảo Phương
31 tháng 7 lúc 11:04

Ta có : \(n_{HNO_3}=4n_{NO}=0,18\left(mol\right)\)

=> \(n_{NO}=0,045\left(mol\right)\Rightarrow V_{NO}=1,008\left(l\right)\)

\(n_{NO_3^-\left(taomuoi\right)}=3n_{NO}=0,135\left(mol\right)\)

\(m_{muối}=m_{Zn}+m_{NO_3^-\left(taomuoi\right)}+m_{SO_4^{2-}}=32,52\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN