Chương 1. Nguyên tử

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
11 giờ trước (16:30)

\(n_Y=\dfrac{3.36}{22.4}=0.15\left(mol\right)\)

\(M_Y=32\cdot1.375=44\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow Y:N_2O\)

\(Đặt:n_{Mg}=3x\left(mol\right).n_{Al}=2x\left(mol\right)\)

\(BTelectron:\)

\(2\cdot n_{Mg}+3n_{Al}=8n_{N_2O}\)

\(\Rightarrow2\cdot3x+3\cdot2x=8\cdot0.15\)

\(\Rightarrow x=0.1\)

\(m_{hh}=m_{Mg}+m_{A;}=0.3\cdot24+0.2\cdot27=12.6\left(g\right)\)

Chúc bạn học tốt <3

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
Hôm kia lúc 15:54

Khí thoát ra : NO2

Coi hỗn hợp X gồm Fe,O

Ta có :

\(n_{Fe} = \dfrac{7,28}{56} =0,13(mol) ; n_{NO_2} = \dfrac{1,568}{22,4} =0,07(mol)\)

Bảo toàn e : 

\(3n_{Fe} = 2n_O + n_{NO_2}\Rightarrow n_O = \dfrac{0,13.3-0,07}{2} =0,16 \ mol\)

Suy ra : \(m_X = m_{Fe} + m_O = 7,28 + 0,16.16 = 9,84(gam)\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
18 tháng 1 lúc 22:25

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(m_{tăng}=m_{hh}-m_{H_2}=7\left(g\right)\)

\(\Leftrightarrow m_{H_2}=7.8-7=0.8\left(g\right)\)

\(\Leftrightarrow n_{H_2}=\dfrac{0.8}{2}=0.4\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=2n_{H_2}=0.4\cdot2=0.8\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
18 tháng 1 lúc 21:21

\(n_{Fe_2O_3} = \dfrac{24}{160} = 0,15(mol)\)

\(Fe + H_2SO_4 \to FeSO_4 + H_2\)

Ta có : \(n_{Fe} = n_{H_2} = 0,1(mol)\)

BTNT với Fe  : \(2n_{Fe_2O_3} = n_{Fe} + x.n_{Fe_xO_y}\\ \Rightarrow n_{Fe_xO_y} = \dfrac{0,15.2-0,1}{x} = \dfrac{0,2}{x}\ mol\)

Suy ra : 0,1.56 + \(\dfrac{0,2}{x}\)(56x + 16y) = 21,6

⇒ \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\). Vậy CTHH cần tìm Fe2O3

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
19 tháng 1 lúc 11:09

\(n_{CO} = n_{CO_2} = n_{BaCO_3} = \dfrac{94,56}{197} = 0,48(mol)\)

Bảo toàn khối lượng : 

\(m_{kim\ loại} = m_{oxit} + m_{CO} - m_{CO_2} = 27,84 + 0,48.28 -0,48.44 = 20,16(gam)\)

\(n_{H_2} = \dfrac{8,064}{22,4} = 0,36(mol)\)

2R + 2nHCl → 2RCln + nH2

\(\dfrac{0,72}{n}\).............................0,36...........(mol)

Suy ra:  \(\dfrac{0,72}{n}\).R = 20,16 ⇒ R = 28n. Với n = 2 thì R = 56(Fe)

CO + Ooxit → CO2

0,48.....0,48...............(mol)

Ta có:  \(\dfrac{n_{Fe}}{n_O} = \dfrac{0,36}{0,48} = \dfrac{3}{4}\). Vậy oxit sắt là Fe3O4

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
18 tháng 1 lúc 20:25

\(Đặt:CT:M_xO_y\)

\(n_{H_2}=\dfrac{3.36}{22.4}=0.15\left(mol\right)\)

\(n_{Cl_2}=\dfrac{3.36}{22.4}=0.15\left(mol\right)\)

\(M_xO_y+yH_2\underrightarrow{t^o}xM+yH_2O\)

\(n_{O\left(oxit\right)}=n_{H_2O}=n_{H_2}=0.15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_M=m_{oxit}-m_O=12-0.15\cdot16=9.6\left(g\right)\)

\(2M+nCl_2\underrightarrow{t^o}2MCl_n\)

\(\dfrac{0.3}{n}....0.15\)

\(M_M=\dfrac{9.6}{\dfrac{0.3}{n}}=32n\)

\(BL:\) \(n=2\Rightarrow M=64\)

\(CT:CuO\)

 

 

 

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Thiếu tá -
17 tháng 1 lúc 8:39

undefined

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
10 tháng 1 lúc 17:19

a, Cứ 1 mol sắt tan trong dd thì sẽ có 1 mol Cu bám vào thanh sắt ⇒ Khối lượng tăng 8g

Vậy khi khối lượng tăng 0,8g thì nCu = nFe = 0.1 (mol)

⇒ mCu trên thanh sắt = 6,4 (g)

b, Các chất tan trong A: CuSO4; FeSO4

V = 500 ml = 0,5 (l)

nCuSO4 ban đầu = 0,5 (mol)

nCuSO4 phản ứng = 0,1 (mol)

⇒ nCuSO4 trong dd = 0,4 (mol)

⇒ CMCuSO4 = 0.8 (M)

nFeSO4 = nFe = 0,1 (mol)

⇒ CMFeSO4 = 0,2 (M)

 

 

Bình luận (1)
Duy Anh
Thiếu tá -
10 tháng 1 lúc 20:52

PTHH: \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

a) Gọi số mol Fe phản ứng là \(x\) \(\Rightarrow n_{Cu}=x\left(mol\right)\)

Ta có: \(64x-56x=0,8\) \(\Leftrightarrow x=0,1\)

\(\Rightarrow m_{Cu\left(bámvào\right)}=0,1\cdot64=6,4\left(g\right)\)

b) Ta có: \(n_{CuSO_4}=0,5\cdot1=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{CuSO_4\left(dư\right)}=0,5-0,1=0,4\left(mol\right)\)

Mặt khác: \(n_{FeSO_4}=0,1mol\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{CuSO_4}}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8\left(M\right)\\C_{M_{FeSO_4}}=\dfrac{0,1}{0,5}=0,2\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
6 tháng 1 lúc 12:53

Lưu huỳnh không có số oxi hóa là +7 nhé

Lưu huỳnh chỉ có số oxi hóa là -2 ; 0 ; + 4 ; +6

\(S^{+6} + 2e \to S^{+4}\)

Bình luận (0)
nguyen minh ngoc
28 tháng 8 2017 lúc 12:23

Đặt a là Cu63, b là Cu65. Ta có có hệ PT: a + b = 100% a.63 + b.65 = 6354. Giải hệ ta được a(Cu63)= 73% và b(Cu65)= 27%. Hoặc Gọi %Cu(63) là x =>%Cu(65) = 1-x (1 tương đương 100%) Công thức nguyên tử khối trung bình: 63x + 65(1-x) = 63.54 Suy ra x= 0.73 <=> 73% (Cu63)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN