Chủ đề. Các phương pháp giải nhanh Bài tập hóa học

Lê Thu Dương
7 tháng 11 2019 lúc 20:41

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
7 tháng 11 2019 lúc 20:57

\(Na2CO3+2HCL\rightarrow2NaCL+H2O+CO2\)

1 mol..........2 mol ............2 mol........1 mol......1 mol

?mol...........?mol................? mol......................0,02 mol

\(n_{khi}=n_{CO2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\frac{002.2}{1}=0,04\left(mol\right)\)

a,\(CM=\frac{0,04}{0,02}=2\left(M\right)\)

b,\(n_{NaCL}=\frac{0,02.1}{1}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaCl}=0,04.58,5=2,34\left(g\right)\)

\(n_{Na2CO3}=\frac{0,02.1}{1}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Na2CO3}=0,02.106=2,12\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_{Na2CO3}=\frac{2,12}{5}.100\%=42,4\%\)

\(\Rightarrow\%NaCl=100-42,4\%=57,6\%\)

Bình luận (0)
NDMaxtin
6 tháng 11 2019 lúc 15:45

a/ C%(t1) = m(ct)/m(dd) = 20/(20+100) = 16,67% b/ 134,2g dd chứa 34,2g CuSO4 và 100g H2O Giả sử tách ra x mol CuSO4.5H2O m(ct_sau) = 34,2-160x m(dd_sau) = 134,2 - 250x Ta có: (34,2-160x)/(134,2-250x) = 16,67% => x = 0,1 mol => m(CuSO4.5H2O) = 0,1.250 = 25g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 11 2019 lúc 16:58

+ Ở t2 thì \(T_{CuSO4}=34,3g\)

\(\Rightarrow134,3g\) \(dd_{CuSO4}\) có : 34.3 g CuSO4+100g H2O

+Nên:143.2 g ddCuSO4 có : 36.57 gCuSO4 + 106.6 g H2O

+ Ở t1 thì TCuSO4 =20 g , ta có pt:

\(\frac{\frac{36,57-25.160}{160+18n}}{\frac{106,63-25.18n}{160+18n}}=\frac{20}{100}\)

⇒ n= 4

+ Công thức: CuSO4 .4H2 O

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
5 tháng 11 2019 lúc 20:59

C2H6O + CuO ----> CH3CHO + H2O + Cu

n C2H6O=\(\frac{4,6}{46}=0,1\left(mol\right)\)

Theo pthh

n Cu=n C2H6O=0,1(mol)

m Cu=0,1.64=6,4(g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 11 2019 lúc 21:17

Ta có:

\(n_{C2H6O}=0,1\left(mol\right)\)

\(PTHH:C2H6O+CuO\rightarrow CH3CHO+Cu+H2O\)

\(\Rightarrow n_{Cu}=n_{C2H6O}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CuO}=0,1.64=6,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
5 tháng 11 2019 lúc 22:02
https://i.imgur.com/qXlFqzz.jpg
Bình luận (0)
Lê Thu Dương
1 tháng 11 2019 lúc 20:11

Sủa đềCho 40g dd NaOH 10% tác dụng đủ với CuCl2 sau phản ứng thu đc kết tủa có khối lượng là a

a)2NaOH+CuCl2---->2NaCl+Cu(OH)2

b) n\(_{NaOH}=\frac{40.10}{100.40}=0,1\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(_{Cu\left(OH\right)2}=\frac{1}{2}n_{NaOH}=0,05\left(mol\right)\)

m Cu(OH)2=a=0,05.98=4,9(g)

c) Theo pthh

n CuCl2=1/2 n NaOH =0,05(mol)

m CuCl2=0,05.135=6,75(g)

m dd=40+6,75-4,9=41,85(g)

n NaCl=n NaOH =0,1(mol)

C%=\(\frac{0,1.58,5}{41,85}=13,98\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 11 2019 lúc 20:49

\(\text{a, CuCl2 + 2NaOH --> Cu(OH)2 + 2NaCl}\)

\(\text{b, m NaOH = 4g --> n NaOH = 0,1 mol}\)

Kết tủa là Cu(OH)2

n Cu(Oh)2= 0,05 mol

---> m Cu(oh)2 = 0,05. 98 = 4,9g

\(\text{c, n CuCl2 = 0,05 mol}\)

\(\text{m dd sau pứ = 40 + 0,05. 135 - 4,9 = 41,85g}\)

n NaCl = 0,1 mol

\(\text{C%(NaCl) = 0,1.58,5 ÷ 41,85 .100 = 13,98%}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
30 tháng 10 2019 lúc 21:43

\(\)\(\)\(\)\(\)X {Na2CO3: x; NaHCO3: y}

Y {HCl: z}

- Cho từ từ đến hết dd Y vào dd X thì phản ứng theo thứ tự.

Ta thấy 0,25 mol < 0,75 mol => H+ hết

\(\text{H+ + CO32- -> HCO3- (1)}\)

x <-----x --------> x => nHCO3- = x + y (mol)

\(\text{H+ + HCO3- -> H2O + CO2 (2) }\)

0,25 <-0,25<------------0,25

\(\text{=> nH+ = z = x + 0,25 (mol) (1)}\)

- Cho từ từ đến hết X vào Y thì CO32- và HCO3- phản ứng đồng thời theo đúng tỉ lệ mol là 1 : 2

Đặt mol CO32- và HCO3 phản ứng là a và 2a mol

\(\text{2H+ + CO32- -> CO2 + H2O}\)

2a <----a -------> a

\(\text{H+ + HCO3- -> H2O + CO2}\)

2a <---2a-------------> 2a

\(\text{nCO2 = a + 2a = 0,75 => a = 0,25 mol}\)

\(\text{nH+ pư = 4a = 1 mol (2)}\)

Từ (1) và (2) => x + 0,25 = 1 => x = 0,75 => y = 2x = 1,5

Vậy x + y = 0,75 + 1,5 = 2,25

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
30 tháng 10 2019 lúc 21:40

Ta có :

\(n_{khi}=\frac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\)nO2 = nH2 = 0,25 mol

Catot (-): Cu2+ + 2e -> Cu

...............x...........2x.......x (mol)

H2O + 1e -> OH- + 0,5H2

.............. 0,5 <---------0,25 (mol)

Anot: (+) H2O -> 2H+ + 0,5O2 + 2e

..................................... 0,25 -> 1 (mol)

\(\text{Bảo toàn e: 2x + 0,5 = 1 => x = 0,25 mol}\)

\(\text{=> mCuSO4 = 0,25.160 = 40 gam}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
30 tháng 10 2019 lúc 21:53
https://i.imgur.com/nSZ0Jot.jpg
Bình luận (0)
Lê Thu Dương
30 tháng 10 2019 lúc 22:14

n khí=\(\frac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

2CuSO4+2H2O---->2Cu+O2+2H2SO4

x-----------------------x---------0,5x

2H2O--->2H2+O2

b-----------b-------0,5b

tổng n khí=0,5a+b+0,5b=0,5

Khí cực âm=khí cực dương--->b=0,5a+0,5b

-->a=0,25,b=0,25

m CuSO4=0,25.160=40(g)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN