Chủ đề 9: Axit clohiđric

hnamyuh
15 tháng 5 lúc 18:04

Câu 68 : Sửa đề 15,55 $\to$ 15,45

a) Chất rắn không tan là Cu => m Cu = 3(gam)

n Al = a(mol) ; n Fe = b(mol) => 27a + 56b = 15,45 - 3 = 12,45(1)

$2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2$
$Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$

n H2 = 1,5a + b = 8,4/22,4 = 0,375(2)

Từ (1)(2) suy ra a = b = 0,15

Vậy :

%m Cu = 3/15,45  .100% = 19,42%
%m Fe = 0,15.56/15,45  .100% = 54,37%

%m Al = 100% - 19,42% - 54,37% = 26,12%

b)

$2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2FeCl_3 $
$2Al + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2AlCl_3$

$Cu + Cl_2 \xrightarrow{t^o} CuCl_2$

n Cl2 = 3/2 n Fe + 3/2 n Al + n Cu = 0,15.3/2 + 0,15.3/2 + 3/64 = 0,496875(mol)

=> V Cl2 = 0,496875.22,4 = 11,13(lít)

Bình luận (0)
hnamyuh
15 tháng 5 lúc 18:11

Câu 69 : 

Chất rắn không tan là Ag => n Ag = 2,355

n Al = a(mol) ; n Fe = b(mol) => 27a + 56b = 10,3 - 2,355 = 7,945(1)

$2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2$
$Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$
n H2 = 1,5a + b = 5,376/22,4 = 0,24(2)

Từ (1)(2) suy ra  a = 1099/11400 ; b = 29/304

Vậy :

%m Ag = 2,355/10,3   .100% = 22,86%
%m Fe = (56 . 29/304)/10,3   .100% = 51,87%
%m Al = 100%- 22,86% - 51,87% = 25,27%

Bình luận (0)

Khi nhiệt phân KMnO4, phần khí O2 sinh ra bay hơi nên lượng chất rắn còn lại gồm KMnO4 dư, K2MnO4 và MnO2. Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng dễ dàng tìm được khối lượng O2. Xét sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trong toàn bộ quá trình, chỉ có Mn, O và Cl thay đổi số oxi hóa. Dựa vào định luật bảo toàn electron với số mol Mn và O đã biết ta suy ra được số mol electron Cl- đã nhận.

Chất rắn bao gồm K2MnO4 và MnO2

BTKL:

 

Khi cho chất rắn phản ứng với HCl sẽ xảy ra phản ứng oxi hóa – khử.

Khí X chính là Cl2.

Sử dụng định luật bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình, ta có các bán phản ứng:

Phản ứng điều chế clorua vôi CaOCl2:  

Khối lượng clorua vôi theo lý thuyết:

Clorua vôi này chứa 30% tạp chất tức là clorua vôi nguyên chất chỉ chiếm 70%.

Khối lượng clorua vôi thực tế thu được:

 

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
26 tháng 4 lúc 21:14

PTHH: \(K_2SO_3+2HCl\rightarrow2KCl+H_2O+SO_2\uparrow\)

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Khánh Linh
26 tháng 4 lúc 21:13

Carbonic acid is weaker than hydrochloric acid: + If Na2CO3 reacts with HCl, there is a reaction to create NaCl + H2O + CO2 + But if NaCl reacts with H2CO3, it will not create HCl and Na2CO3 => HCl is stronger than H2CO3 Equation (1) also proves that H2CO3 is a weak acid, it decomposes into water and CO2.

tiking me !translate it yourself!

Bình luận (4)
Đức Hiếu
28 tháng 2 lúc 19:43

Theo gt ta có: $n_{ZnCl_2}=0,1(mol);n_{Ag}=0,2(mol)$

Bảo toàn nguyên tố Zn ta có: $n_{Zn}=0,1(mol)$

Do đó $a=0,1.65+21,6=28,1(g)$

Suy ra $\%m_{Zn}=23,13\%;\%m_{Ag}=76,87\%$

Bình luận (0)
hnamyuh
25 tháng 2 lúc 12:53

\(n_{Fe} = \dfrac{1,12}{56} = 0,02(mol);n_{HCl} = 0,1.0,3 = 0,03(mol)\)

Fe    +    2HCl \(\to\) FeCl2 + H2

0,015......0,03.....0,015.....0,015.....(mol)

Vậy, sau phản ứng :

\(m_{Fe} = (0,02 - 0,015).56 = 0,28(gam)\\ m_{FeCl_2} = 0,015.127=1,905(gam)\\ m_{H_2} = 0,015.2 = 0,03(gam)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
25 tháng 2 lúc 13:00

\(n_{Fe}=\dfrac{1.12}{56}=0.02\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0.1\cdot0.3=0.03\left(mol\right)\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(0.015.....0.03.......0.015\)

\(m_{Fe\left(dư\right)}=\left(0.02-0.015\right)\cdot56=0.28\left(g\right)\)

\(m_{FeCl_2}=0.015\cdot127=1.905\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
24 tháng 2 lúc 21:42

Đề bài phải là thể tích CO2 bạn nhé!

a, PT: \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+H_2O+CO_2\)

Ta có: \(n_{CaCO_3}=\dfrac{4}{100}=0,04\left(mol\right)\)

\(m_{HCl}=\dfrac{14,6.25}{100}=3,65\left(g\right)\Rightarrow n_{HCl}=\dfrac{3,65}{36,5}=0,1\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,1}{2}\), ta được HCl dư.

Theo PT: \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,04\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{CO_2}=0,04.22,4=0,896\left(l\right)\)

b, Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl\left(pư\right)}=2n_{CaCO_3}=0,08\left(mol\right)\\n_{CaCl_2}=n_{CaCO_3}=0,04\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{HCl\left(dư\right)}=0,02\left(mol\right)\Rightarrow m_{HCl\left(dư\right)}=0,02.36,5=0,73\left(g\right)\)

\(m_{CaCl_2}=0,04.111=4,44\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
24 tháng 2 lúc 21:43

PTHH: \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CaCO_3}=\dfrac{4}{100}=0,04\left(mol\right)\\n_{HCl}=\dfrac{14,6\cdot25\%}{36,5}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,1}{2}\) \(\Rightarrow\) HCl còn dư, CaCO3 p/ứ hết

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=n_{CaCl_2}=0,04\left(mol\right)\\n_{HCl\left(dư\right)}=0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{CO_2}=0,04\cdot22,4=0,896\left(l\right)\\m_{CaCl_2}=0,04\cdot111=4,44\left(g\right)\\m_{HCl\left(dư\right)}=0,02\cdot36,5=0,73\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
hnamyuh
24 tháng 2 lúc 13:38

\(n_{KMnO_4} = \dfrac{15,8}{158} = 0,1(mol)\\ n_{HCl} = 0,08.2 = 0,16(mol)\)

2KMnO4 + 16HCl \(\to\) 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

0,02.............0,16...................................0,05..............(mol)

\(n_{NaOH} = 0,2.1,5 = 0,3(mol)\)

2NaOH + Cl2 \(\to\) NaCl + NaClO + H2O

0,1..........0,05......0,05......0,05........................(mol)

Vậy :

\(C_{M_{NaCl}} = C_{M_{NaClO}} = \dfrac{0,05}{0,2}= 0,25M\\ C_{M_{NaOH}} = \dfrac{0,3-0,1}{0,2} = 1M\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
19 tháng 2 lúc 8:12

\(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0.2\left(mol\right)\)

\(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

\(0.2................................0.2\)

\(V_{H_2}=0.2\cdot22.4=4.48\left(l\right)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
18 tháng 2 lúc 23:50

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=a\left(mol\right)\\n_{Al}=b\left(mol\right)\\n_{Fe}=c\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)⇒ 24a + 27b + 56c = 26,05(1)

\(Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\\ 2Al +6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ n_{H_2} = a + 1,5b + c = \dfrac{13,44}{22,4} = 0,6(2)\)

\(Mg + Cl_2 \xrightarrow{t^o} MgCl_2\\ 2Al + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2AlCl_3\\ 2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2FeCl_3\\ n_{Cl_2} = a + 1,5b + 1,5c = \dfrac{17,36}{22,4} = 0,775(3)\)

Từ (1)(2)(3) suy ra:  a = 0,325 ; b = -0,05 ; c = 0,35

→ Sai đề.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN