Chủ đề 8: Cân bằng phương trình oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron

Duy Anh
Duy Anh 28 tháng 12 2020 lúc 22:36

bạn xem lại đề !!

Bình luận (0)
YingJun
YingJun 14 tháng 12 2020 lúc 15:08

Gọi a,b lần lượt là số mol của Al, Fe trong hỗn hợp ban đầu

=> 27a+56b=8,3 (1)

\(n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25mol\)

Ta có quá trình trao đổi elcetron

\(Al^0\rightarrow Al^{+3}+3e\)

  a----------------3a--(mol)

\(Fe^0\rightarrow Fe^{+2}+2e\)

  b----------------2b--(mol)

\(2H^{-1}+2e\rightarrow H_2^0\)

 ----------0,5------0,25-(mol)

Áp dụng định luật bảo toàn e ta có: 3a+2b=0,5 (2)

Giải hệ phương trình gồm (1) và (2) ta được: \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\left[{}\begin{matrix}m_{Al}=0,1\cdot27=2,7g\\m_{Fe}=0,1\cdot56=5,6g\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Herera Scobion
Herera Scobion 11 tháng 12 2020 lúc 22:14

mCuO giảm= mO 

H2+ O -> H2O 

=> nH2= nO= 0,35 mol 

=> nCl= nHCl= 2nH2= 0,7 mol 

m= m kim loại+ mCl= 14,8+ 0,7.35,5= 39,65g

Bình luận (0)
Vương Yến Nhi
Vương Yến Nhi 11 tháng 12 2020 lúc 22:21

mCuO giảm= mO 

H2+ O -> H2O 

=> nH2= nO= 0,35 mol 

=> nCl= nHCl= 2nH2= 0,7 mol 

m= m kim loại+ mCl= 14,8+ 0,7.35,5= 39,65g

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 10 tháng 12 2020 lúc 17:35

5CH3OH + 4KMnO4 + 6H2SO4 ➜ 5HCOOH + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 11H20

\(C^{-2}-4e\rightarrow C^{+2}\)           x5

\(Mn^{+7}+5e\rightarrow Mn^{+2}\)    x4

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
Ngô Thành Chung 8 tháng 12 2020 lúc 21:42

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 5 tháng 12 2020 lúc 20:15

1) \(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\)

2) \(N_2+O_2\underrightarrow{3000^oC}2NO\)

3) \(2H_2S+3O_2\underrightarrow{t^o}2SO_2+2H_2O\)

4) \(2Na+H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\uparrow\)

5) \(2KOH+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+2H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Sỹ Tấn
Nguyễn Sỹ Tấn 5 tháng 12 2020 lúc 20:17

CH4 + 2O2 ----to----->CO2 +2H2O

N2+O2-----to------->2NO

2H2S +3O2------->2SO2 +2H2O

2Na +2H2O------>2NaOH +H2

2KOH +H2SO4------->K2SO4 +2H2O

Bình luận (0)
Loading...