Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 11 2020 lúc 21:53

Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5

\(\Rightarrow\) Hợp chất với Hidro là RH3

\(\Rightarrow\frac{3}{R+3}\cdot100=8,82\) \(\Rightarrow R=31\) (Photpho)

\(\Rightarrow\) Công thức phân tử với Hidro là PH3 (Khí ma trơi)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 25 tháng 7 2020 lúc 21:00

Phân tử 1 hợp chất gồm X và 3O

% của Oxi trong hợp chất: 100 % - 40 % = 60 %

NTK X = 40X=60\48=32dvC

X là Lưu huỳnh ( S )

PTKA = X + ( 3 . O )

PTKA = 32 + 48 = 80 đvC

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 29 tháng 3 2020 lúc 17:36

Ý a:

200 gam H2SO4 4,9% có mH2SO4 bđ = 4,9%*200 = 9,8 gam

mdd sau = mdd ban đầu + mSO2 = 200+m

H2O + SO3 -> H2SO4

=> nSO3 = nH2SO4 = \(\frac{m}{80}\)

=> mH2SO4 tạo thành = \(\frac{m}{80}\)*98= 1,225m

=> mH2SO4 sau = 9,8 + 1,225m

Ta có nồng độ dd sau = 9,8%=\(\frac{9,8+1,225m}{200+m}\cdot100\%\)

=> m = 8,7 gam

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 3 2020 lúc 14:29

a,

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

Gọi a là mol SO3 thêm vào

\(\Rightarrow n_{H2SO4}=a\left(mol\right)\)

\(n_{H2SO4_{ban.dau}}=\frac{300.9,8}{98}=0,3\left(mol\right)=n_{H2}\)

Gọi x là mol kim loại X hoá trị n

Bảo toàn e: \(n_x=0,3.2=0,6\)

\(x=\frac{0,6}{n}\Rightarrow M_X=\frac{5,4n}{0,6}=9n\)

\(n=3\Rightarrow M=27\left(Al\right)\)

c,

B chứa 0,1 mol Al2(SO4)3

\(Al_2\left(SO_4\right)_3+6NaOH\rightarrow2Al\left(OH\right)_2+3Na_2SO_4\)

\(n_{Al\left(OH\right)3}=0,1\left(mol\right)\)

* TH1: Dư Al2(SO4)3 (dư 0,05 mol)

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd_{NaOH}}=\frac{0,3.40}{10\%}=120\left(g\right)\)

* TH2: dư kiềm (kết tủa tan 1 phần)

\(\Rightarrow n_{NaOH_{tao.kt}}=0,6\left(mol\right)\).

Có 0,2 mol Al(OH)3 tạo ra ban đầu

\(\Rightarrow\)Có 0,2-0,1= 0,1 mol Al(OH)3 tan

\(Al\left(OH\right)_2+NaOH\rightarrow\Leftarrow NaClO_2+2H_2O\)

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Sigma n_{NaOH}=0,6+0,1=0,7\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd_{NaOH}}=\frac{0,7.40}{10\%}=280\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 8 tháng 2 2020 lúc 21:41

- cho vào nước

+Tan là P2O5, Na2O, NaCl(1)

P2O5+3H2O----->2H3PO4

Na2O+H2O--->2NaOH

+K tan là CaCO3

-Cho các dd thu dc ở N1 vào quỳ tím

+Làm quỳ tím hóa đỏ là H3PO4

+Làm quỳ tím hóa xanh là NaOH

+K làm QT chuyển màu là NaCl

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 23 tháng 12 2019 lúc 11:19

1) nCl2= 0,3 mol PTHH: 2M + nCl2 → 2MCln \(\frac{0,6}{n}\)___0,3 Ta có pt: M.\(\frac{0,6}{n}\)=5,4 ⇒n=3; M=27 Vậy M là Nhôm (Al) 2) a) nH2= 0,01 mol Cu không pứ với HCl PTHH: Fe + 2HCl→ FeCl2+ H2 0,1__0,2_____0,1___0,1 ⇒CM HCl= \(\frac{0,2}{0,2}\)= 1M b) nFe= 0,1 ⇒%Fe= \(\frac{\text{ 0,1.56}}{12}.100\%\)=46,67% ⇒%Cu= 100% - 46,67%= 53,33%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 12 2019 lúc 13:00

Ta có\(\left\{{}\begin{matrix}\text{-ZA+ZB=1}\\\text{ ZA+ZB=29}\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\text{ZA=14}\\\text{ ZB=15}\end{matrix}\right.\)

CHe của A:1s22s22p63s23p2(2/8/4)

Ô=14,chu kỳ 3, nhóm IVA

\(\rightarrow\)Phi kim

CHe của B: 1s22s22p63s23p3(2/8/5)

Ô=15; chu kỳ 3, nhóm VA

\(\rightarrow\)Phi kim

Oxit cao nhất : AO2, B2O5

Axit: AH4, BH3

Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính phi kim: B>A

\(\rightarrow\) B2O5>AO2 và BH3> AH4

Bình luận (0)
nqsan
nqsan 20 tháng 12 2019 lúc 16:29

321

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 20 tháng 12 2019 lúc 17:58

Ta có -ZA+ZB=1

ZA+ZB=29

==> ZA=14 ; ZB=15

CHe của A:1s22s22p63s23p2(2/8/4)

Ô=14,chu kỳ 3, nhóm IVA

->Phi kim

CHe của B: 1s22s22p63s23p3(2/8/5)

Ô=15; chu kỳ 3, nhóm VA

-->Phi kim

Oxit cao nhất : AO2, B2O5

axit: AH4, BH3

theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính phi kim: B>A

==> B2O5>AO2 và BH3> AH4

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN