Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:20

Hệ số polime hóa của các polime:

PE: (-CH2-CH2-)n => n = 420000/28 = 15000

PVC: (-CH2-CHCl-)n => n = 250000/62,5 = 4000

[C6H7O2(OH)3]n: nxenlulozơ = 1620000/162 = 10000

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:19

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:18

bai-4-trang-64-sgk-hoa-12

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 13 tháng 4 2017 lúc 22:51

Câu 4:

bai-4-trang-64-sgk-hoa-12

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 13 tháng 4 2017 lúc 22:29

Phản ứng trùng hợp thì sản phẩm sau phản ứng chỉ gồm duy nhất 1 chất.

Phản ứng trùng ngưng trong sản phẩm còn có thêm nước.

VD: sgk

b) Monome (điều kiện cần để có phản ứng):

Phản ứng trùng hợp: monome phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền như

Phản ứng trùng ngưng: monome phải có ít nhất hai nhóm chức trở lên có khả năng phản ứng.

c) Phân tử khối:

Phản ứng trùng hợp: phân tử khối của polime rất lớn so với monome,

Phản ứng trùng ngưng: phân tử khối của polime không lớn hơn nhiều so với monome.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:26

Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:16

A. Poli(vinyl clorua);

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:16

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN