Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Lưu Hạ Vy
13 tháng 4 2017 lúc 22:25

nH2N-[CH2]6 – COOH -> (NH- [CH2]6 - CO)n + H2O (2)

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

\(\dfrac{1.100}{90}\) = 1,11 (tấn) stiren (H = 90 %)

Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]6 – COOH điều chế được 127 tấn polime.

X tấn 1 tấn

vì H = 90 % nên x = \(\dfrac{145}{127}.\dfrac{100}{90}\) = 1, 27 (tấn)Bình luận (0)
Thien Tu Borum
13 tháng 4 2017 lúc 22:29

nH2N-[CH2]6 – COOH -> (NH- [CH2]6 – CO)n + H2O (2)

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

6

Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]6 – COOH điều chế được 127 tấn polime.

X tấn 1 tấn

7

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
13 tháng 4 2017 lúc 22:23

Cả hai trường hợp a, b đều lấy một ít mẫu đem đốt, nếu có mùi khét đó là da thật hoặc tơ tằm.


Bình luận (0)
Thien Tu Borum
13 tháng 4 2017 lúc 22:30

Cả hai trường hợp a, b đều lấy một ít mẫu đem đốt, nếu có mùi khét đó là da thật hoặc tơ tằm.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
13 tháng 4 2017 lúc 22:24

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;

B. Tơ visco, tơ tằm;

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
13 tháng 4 2017 lúc 23:16

Bài 2 (trang 76 SGK Hóa 12):

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Lời giải:

Đáp án B.

Bình luận (0)
Phạm Thị Việt Trinh
20 tháng 12 2017 lúc 21:40

Ý B nha

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
13 tháng 4 2017 lúc 22:37

Câu 1:

Chọn đáp án B

Bình luận (0)
Nhật Linh
14 tháng 4 2017 lúc 7:58

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
13 tháng 4 2017 lúc 22:24

Cao su isopren có công thức C5nH8n-(C5H8)n
⇒ Khi lưu hóa, giả sử có 1 cầu nối S-S, cao su có CT: C5nH8n-2S2
(Mỗi một S thay thế một H)
\Rightarrow \frac{32\times 2}{12\times 5n+8n-2+32\times 2}=2\%\Rightarrow n=46

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
13 tháng 4 2017 lúc 23:21

6. Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua - S-S- ? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Hướng dẫn:

Gọi số mắt xích isopren có chứa một cầu disunfua là n.

Ta có: = 2 => n = 46

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
13 tháng 4 2017 lúc 22:27

(NH –[CH2]6 –NH – CO- [CH2]4- CO)n

n = \(\dfrac{30000}{226}\) = 132

n = \(\dfrac{105000}{68}\) = 1544


Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
13 tháng 4 2017 lúc 22:23

Kết quả hình ảnh cho Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen. b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
13 tháng 4 2017 lúc 22:28

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
13 tháng 4 2017 lúc 22:22

a) Giống nhau: Đều có thành phần polime
Khác nhau: Về tính chất:
+ Chất dẻo: có tính dẻo
+ Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai
+ cao su; Có tính đàn hồi
+ Keo dán: có khả năng kết dính
b) Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo
Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
13 tháng 4 2017 lúc 23:24

3. a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Hướng dẫn:

a) Giống nhau: Đều có thành phần polime
Khác nhau: Về tính chất:
+ Chất dẻo: có tính dẻo
+ Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai
+ cao su; Có tính đàn hồi
+ Keo dán: có khả năng kết dính
b) Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo
Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
13 tháng 4 2017 lúc 22:21

D. Chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
13 tháng 4 2017 lúc 22:21

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN