Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Dương Chung
Dương Chung 20 tháng 8 2019 lúc 21:55

gọi a là số mol của M pư

PTPU

M+ 2H2O\(\rightarrow\) M(OH)2+ H2\(\uparrow\)

.a.....................a.............a.... mol

có: mdd sau pư= 4,11+ 81,45- 2a

= 85,56- 2a( g)

mM(OH)2= mM+ mOH-

= 4,11+ 34a( g)

theo giả thiết: C%M(OH)2= \(\frac{4,11+34a}{85,58-2a}\). 100%= 6

\(\Rightarrow\) a= 0,03

\(\Rightarrow\) MM= \(\frac{4,11}{0,03}\)= 137

vậy M là bari

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 8 2019 lúc 22:51
https://i.imgur.com/TdwFgb8.jpg
Bình luận (0)
Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 20 tháng 8 2019 lúc 14:23

nBa(OH)2=0,03 mol, nKOH=0,03 mol, nNaOH=x (mol)

=> Tổng số mol OH-=2*nBa(OH)2+nKOH+nNaOH=0,03*2+0,03+x=0,09+x (mol)

Để kết tủa lớn nhất => Tất cả Al3+ tạo Al(OH)3

Al3+ + 3OH- -> Al(OH)3↓

a------>3a--------->a (mol)

=> Tổng số mol OH-=3a=>0,09+x=a mol =>x=....

Đề này em cho thiếu nồng độ muối nhôm, xem lại đề và tìm số mol Al3+ thay vào chỗ a mà giải tiếp nha e

Bình luận (0)
Ngọc Mai
Ngọc Mai 19 tháng 8 2019 lúc 20:45

thụ lượng kt lớn nhất thành nhỏ nhất

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 7 tháng 8 2019 lúc 22:02

CT : CnH2n+1OH

nH2 = 0.05 mol

nO2 = 0.45 mol

nCO2 = 0.3 mol

CnH2n+1OH + Na --> CnH2n+1ONa + 1/2H2

0.1________________________________0.05

CnH2n+1OH + 3n/2O2 -to-> nCO2 + (n+1)H2O

1_________________________n

0.1________________________0.3

<=> 0.3=0.1n

=> n = 3

CTHH : C3H7OH

m = 0.1*60=6 g

Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
Lương Minh Hằng 7 tháng 8 2019 lúc 22:59

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Võ Thị Hoài
Võ Thị Hoài 8 tháng 8 2019 lúc 4:41
https://i.imgur.com/RyufD7A.jpg
Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
Lương Minh Hằng 23 tháng 7 2019 lúc 21:35

Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 23 tháng 7 2019 lúc 22:31

Gọi: CTHH của ancol là : CnH2n+1OH

nCO2 = 0.074 mol

nH2O = 0.0925 mol

CnH2n+1OH + 3n/2O2 -to-> nCO2 + (n+1) H2O

_________________________n_______n+1

_________________________0.074____0.0925

<=> 0.0925n = 0.074 ( n + 1 )

=> n = 4

CTPT A : C4H9OH

Bình luận (0)
N. Đ. Ngọc
N. Đ. Ngọc 24 tháng 7 2019 lúc 20:47

Câu nào mới đúng vậy ạ 😭😭

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 10 tháng 6 2019 lúc 9:08

1)

CH4 + O2 ---> HCHO + H2O ( 600 --> 800oC, NO)

HCHO + H2 -Ni-> CH3OH

CH3OH + O2 --> HCOOH + H2O

HCOOH + CH3OH --> HCOOCH3 + H2O

2)

C2H4 + H2O -Axit, to-> C2H5OH

C2H5OH + CuO --> CH3CHO + H2O + Cu 2CH3CHO + O2 -to, Mn2+--> 2CH3COOH CH3COOH + C2H5OH <-H2SO4đ,to-> CH3COOC2H5 + H2O

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 1 tháng 6 2019 lúc 12:52

Do nH2O = 0,7 > nCO2 = 0,5 suy ra 2 ancol cần tìm là 2 ancol no, đa chức.

=> nancol = nH2O - nCO2 = 0,2 mol (công thức áp dụng chung với hợp chất hữu cơ no có công thức CnH2n+2Ox).

=> \(\overline{C}=\frac{n_{CO2}}{n_{ancol}}=\frac{0,5}{0,2}=2,5\)

Do 2 ancol cần tìm là ancol đa chức (số nhóm OH không vượt quá số C)

=> 2 Ancol cần tìm có 2 chức -OH.

Gọi công thức 2 ancol cần tìm là R(OH)2.

PTHH: R(OH)2 +2Na → R(ONa)2 + H2

Mol: 0,02 0,02

=> V = 0,02*22,4 = 0,448 lít

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN