Chủ đề 2. Tổng hợp nội dung hóa Hữu cơ

Đỗ Viết Ngọc Cường
19 tháng 7 2018 lúc 14:43

có 2 bài này tương tự tham khao nha

http://123link.pw/daKBFUYP

Bình luận (0)
Dương Hoàng Minh
19 tháng 6 2016 lúc 9:21

Dùng số đếm, gạch đi một chất, ví dụ gạch glixerrol là được.

đáp án B

Bình luận (0)
Phùng Khánh Linh
26 tháng 7 2016 lúc 11:15

Số mol hỗn hợp: nCO, CO2 = 15,68 /22,4 = 0,7

Gọi số mol CO và CO2 là x và y (x, y > 0)

Ta có PTĐS:      x + y = 0,7 => x = 0,7 – y (1)

                            28x + 44y = 27,6 (2)

Thay x = 0,7 – y vào (2) giải ra ta được: x = 0,2; y = 0,5 

 

mCO = 0,2.28 = 5,6 gam; mCO2 = 0,5.44 = 22 gam 

%mCO2 = 79,7% ; % mCO = 20,3 % 

Bình luận (5)
Lê Nguyên Hạo
26 tháng 7 2016 lúc 11:18

Theo đầu bài có tỉ lệ:

\(\frac{M_{CaSO_4.nH_2O}}{m_{CaSO_4.nH_2O_{ }}}=\frac{M_{H_2O}}{m_{H_2O}}=\frac{136+18n}{19,11}=\frac{18n}{4}\)

Giải ra ta được n = 2

Vậy CTHH là : CaSO4 . 2H2O

Bình luận (2)
Do Minh Tam
10 tháng 5 2016 lúc 18:29

1.Khí thoát ra là CH4 nCH4=0,1 mol mà tổng n khí=0,15 mol

=>nC2H2=0,05 mol

C2H2+2Br2 =>C2H2Br4

%VCH4=0,1/0,15.100%=66,67%

%VC2H2=33,33%

CH4+2O2=>CO2+2H2O

C2H2+5/2O2=>2CO2+H2O

Tổng mol O2=0,1.2+0,05.2,5=0,325 mol

=>VO2=0,325.22,4=7,28l

=>Vkk=7,28/20%=36,4lít

2.

C2H2        +2Br2=>C2H2Br4

0,025 mol<=0,05 mol

CH4+2O2=>CO2+2H2O
nCaCO3=nCO2=0,15 mol=>nCH4=0,15 mol

nBr2=8/160=0,05 mol=>nC2H2=0,025 mol

%VCH4=0,15/0,175.100%=85,71%

%VC2H2=14,29%
3.

nCO2=11,2/22,4=0,5 mol

C6H12O6=>2C2H5OH +2CO2

0,25 mol<=0,5 mol<=0,5 mol

mC2H5OH=0,5.46=23g

nC6H12O6=(0,5/2)/80%=0,3125 mol

=>m glucozo bđ=0,3125.180=56,25g

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Kiều
8 tháng 4 2017 lúc 13:24

Hỗn hợp khí gồm: \(\left\{{}\begin{matrix}CO:a\left(mol\right)\\CO_2:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(n hỗn hợp (đktc) = \dfrac{15,68}{22,4}=0,7(mol)\)

\(=>a+b=0,7\) \((I)\)

Theo đề, khối lượng của hỗn hợp là 27,6 gam

\(=>28a+44b=27,6\)\((II)\)

Từ (I) và (II), ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,7\\28a+44b=27,6\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,5\end{matrix}\right.\)

\(=>mCO=5,6\left(g\right)\)

\(=>\%mCO=\dfrac{5,6.100}{27,6}=20,29\%\)

\(=>\%mCO_2=79,71\%\)

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
6 tháng 10 2019 lúc 23:08

mCaSO4=19,11-4=15,11g

=>nCaSO4=15,11/136(mol)

nH2O=4/18 (mol)

Công thức là CaSO4:nH2O

=>1:n=nCaSO4:nH2O=1:2

=> CaSO4.2H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo
31 tháng 10 2016 lúc 16:47

giúp mình vs các bạn

 

Bình luận (0)
Trần Việt Linh
31 tháng 10 2016 lúc 16:49

Các phương trình phản ứng xảy ra:
(1) Cu0 + H2 --> Cu + H20
a(mol) a
(2) M0 + H2 --> M +H20
2a(mol) 2a
(3) 3Cu + 8HNO3 --> 3Cu(N03)2 + 2NO + 4H2O
a 8a/3 2a/3
(4) 3M + 8HNO3 --> 3M(NO3)2 + 2NO + 4H2O
2a 16a/3 4a/3
Theo đề bài ta có: mA = a.Mcuo +2a. Mmo
mA= 80a+ (M+16).a= (96+M).a = 2,4 (1)
Số mol của HNO3 = 40.2,5/1000= 0,1 mol
suy ra: 8a/3 + 16a/3 = 0,1 => a= 1/80 mol (2)
Thay (2) vào (1) ta tính được M= 96
Số mol khí NO tạo ra: n= 2a/3 + 4a/3 =0,025 mol
Thể tích khí NO: V= 0,025 . 22,4= 0,56 l

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN