Chủ đề 2. Luyện tập tổng hợp Hóa vô cơ phần 2

phạ̣̣̣̣ṃ thị hang
phạ̣̣̣̣ṃ thị hang 25 tháng 8 2018 lúc 21:50

Bài 4Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Đặng Thị Cẩm Tú
Đặng Thị Cẩm Tú 15 tháng 7 2016 lúc 11:34

hh+H2SO4-->hh khí +Yn y=n Na2SO4=nH2So4=0,09BTKL ---> m=0,02*23+12,78-0,09*98=4,42

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Anh
Nguyễn Thị Anh 24 tháng 6 2016 lúc 17:17

3)  đầu tiên bạn viết PTHH đi:Na2CO3 + 2HCL - 2NaCl + H2O + Co2

nNa2CO3=1.886mol

nHCL=3.287mol

chú ý nha số ko dc chẳng nên mình lấy đến phần nghìn nhé!

Bạn suy ra dc số Na2CO3 dư, tính theo số mol HCl

mNaCL=192.2895g

m Na2Co3 (dư)=25.705g

khối lượng dd:200+120=320g

C% củ từng chất:Na2Co3=8%

                         NaCl=60%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh
Nguyễn Thị Anh 24 tháng 6 2016 lúc 17:15

Gọi côg thức hoá học của oxit Kim loại hoá trị 3 là X2O3 X2O3 + 3H2SO4 -----------> X2(SO4)3 + 3H2O Khối lượng dd X2(SO4)3 sau PƯ là m(dd)X2(SO4)3 = 10,2 + 331,8 = 342 (g) Khối lượng chất tan X2(SO4)3 sau PƯ là m(ct>X2(SO4)3 = 342 . 10 : 100 = 34,2 (g) Theo pt PƯ : nX2O3 = nX2(SO4)3 => 10,2 trên (2Mx+48) = 34,2 trên (2Mx + 288) => 34,2 .( 2Mx + 48 ) = 10,2 .(2Mx +288) => 68,4Mx + 1641,6 = 20,4Mx + 2937,6 => 48Mx = 1296 => Mx = 27 Do đó kim loại X là Al Côg thức hoá học của oxit kim loại là Al2O3 b, Số mol của Al2O3 là nAl2O3 = 10,2 : 102 = 0,1 (mol) Theo pt PƯ nAl2O3 = 3nH2SO4 =>nH2SO4 = 0,3 (mol) Khối lượng của H2SO4 mH2SO4 = 0,3 . 98 = 29,4 (g) Phần trăm dung dịch của axit H2SO4 C%(dd)H2SO4 = 29,4 : 331,8 .100% ~ 8.87% 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh
Nguyễn Thị Anh 24 tháng 6 2016 lúc 17:18

Gọi tên oxit kim loại hóa trị III là M2O3.Gọi a là số mol của M2O3: _M2O3 đem phản ứng với dd H2SO4: M2O3+3H2SO4=>M2(SO4)3+3H2O a--------->3a---------->a----------->3a... +m[M2(SO4)3]=a(2M+288) (g) +mM2O3=a(2M+48) (g) +mdd(H2SO4)=3a*98*100/12.25=2400a(g) =>mddsaupư=a(2M+48)+2400a=a(2M+2448) (g) _Sau phản ứng thu được dung dịch có nồng độ là 15.36%: +C%(dd)=a(2M+288)/a(2M+2448)=15.36/100 <=>2M+288=0.1536(2M+2448) <=>1.6928M=88.0128 <=>M=52 Vậy M là crôm(Cr).

Bình luận (0)
Hương Yangg
Hương Yangg 18 tháng 8 2016 lúc 8:58

Muối khan là cái gì vậy cậu ???

Bình luận (0)
Pham Van Tien
Pham Van Tien 19 tháng 12 2015 lúc 22:19

HD:

Đặt công thức chung của 2 muối cacbonat là MCO3.

MCO3 + 2HCl ---> MCl2 + H2O + CO2

Số mol hh hai muối = số mol CO2 = 0,2 mol. Như vậy, phân tử khối trung bình của 2 kim loại là M = 18,4/0,2 - 60 = 32. Như vậy 2 kim loại cần tìm là Mg và Ca.

Khối lượng muối clorua = (32+71).0,2 = 20,6 g.

3) Số mol OH- = 0,2 mol = số mol CO2. Như vậy chỉ có p.ư sau:

CO2 + NaOH ---> NaHCO3

Số gam muối khan thu được là 84.0,2 = 16,8 g.

Bình luận (1)
Lan Vy
Lan Vy 26 tháng 7 2016 lúc 14:40

Mg +           2HCl-->      MgCl2+     h2

0,05 mol      0,1 mol                         0,05 mol 

MgO         +hcl-->     MgCl2 + h20

0,1 mol       0,1mol

mMg=0,05.24=1,2g

mMgO=4g =>n=0,1 mol

V hcl= 0,2/0,5=0,4 M

 

Bình luận (0)
Lê Nguyên Hạo
Lê Nguyên Hạo 9 tháng 8 2016 lúc 13:06

áp dụng bảo toàn khối lượng:m hhX + mhhY = m 4chất=> mY = 19,7 - 7,8 = 11,9 (g)gọi x,y lần lượt là số mol của Cl2 và O2n hhY = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)=> x +y = 0,25 (1) mhhY = 11,9 (g)=> 71x + 32y = 11,9 (2)giải (1) và (2) ta được: x = 0,1 (mol) và y = 0,15(mol)nO2 = 0,15 (mol) => %VO2 = %nO2 = 0,15*100%/0,25 = 60% áp dụng bảo toàn eletron :Cl2 +2e => 2Cl-0,1 0,2 (mol)O2 + 4e => 2O(2-)0,15 0,6 (mol)n e nhường = n e nhận = 0,2 + 0,6 = 0,8 (mol) gọi a,b lần lượt là số mol của Mg và Al:Mg => Mg2+ + 2ea 2a (mol)Al => Al3+ +3eb 3b (mol)=> 2a + 3b = 0,8 (1) mhh X = 7,8 (g) => 24a + 27b = 7,8 (2)giải (1) và (2) ta được: a = 0,1 và b = 0,2 (mol)mAl = 0,2*27 = 5,4 (g) => %mAl = 5,4*100%/7,8 =69,23%

Bình luận (0)
Pham Van Tien
Pham Van Tien 7 tháng 12 2015 lúc 0:03

HD:

Thí nghiệm 1 chỉ có Na phản ứng:

Na + HOH \(\rightarrow\) NaOH + 1/2H2 (1)

0,4                              0,2 mol

Thí nghiệm 2 chỉ có Al phản ứng (kim loại lưỡng tính):

Al + OH- + H2\(\rightarrow\) AlO2- + 3/2H2 (2)

0,7/3                                 0,35 mol

Thí nghiệm 3 cả 3 chất đều phản ứng:

2Na + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + H2 (3)

Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2 (4)

2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2 (5)

Gọi x, y, z tương ứng là số mol của Na, Mg và Al trong a gam hh. 

Ta có: x = 0,4 mol; z = 0,7/3 mol; x/2 + y + 3z/2 = 0,5. Suy ra: y = -0.5 < 0 (vô lí)

Bạn xem lại đề bài, đề bài ko đúng.

Bình luận (0)
Won Ji Young
Won Ji Young 10 tháng 8 2016 lúc 11:44

3:Viết pthh lưu huỳnh đioxit  với

-magie oxit: 2MgO + 2SO2 => MgSO4+MgS

-Kalihiđroxit: KOH+SO2=>KHSO3

                    2KOH+SO2=>K2SO3+H2O

-Canxi hiđroxit: Ca(OH)2+SO2=>CaSO3+H20

                          Ca(OH)2+2SO2=>Ca(HSO3)2

1:viết công thức hoá học của các axit tuơng ứng

CO2 là  H2CO3

SO2 là H2SO3

SO3 là H2SO4

N2O5 là HNO3

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn 29 tháng 3 2016 lúc 13:56

Chủ đề 16. Bài tập tổng hợp Hóa vô cơ

Bình luận (0)
Loading...