Chủ đề 2: Đồng vị-Xác định nguyên tử khối trung bình

undefinedundefined

Bình luận (0)
Quang Nhân
25 tháng 7 lúc 21:12

\(\%^{63}_{29}Cu=x\%\Rightarrow\%^{65}_{29}Cu=100\%-x\%\)

\(\overline{M}=\dfrac{x\%\cdot63+\left(100-x\right)\%\cdot65}{100\%}=63.54\)

\(\Rightarrow x=73\)

\(\dfrac{\%^{63}_{29}Cu}{\%^{65}_{29}Cu}=\dfrac{73}{100-73}=\dfrac{73}{27}\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
21 tháng 7 lúc 16:55

Gọi phần trăm số nguyên tử của \(^{35}Cl\) là x, \(^{37}Cl\)là (100 – x).

Cl2    +    H2 ------>   2HCl                               (1)

\(\overline{M_{Cl}}=\dfrac{35x+37\left(100-x\right)}{100}=35,5\)

=> x = 75

Vậy thành phần phần trăm mỗi loại đồng vị của clo là : 35Cl(75% ); 37Cl(25%).

Bình luận (0)

Đề bài có vẻ lạ lạ

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
20 tháng 1 lúc 16:12

%35Cl = 100 - 24,23 = 75,77%=> MCl = 37 x 0,2423 + 35 x 0,7577 = 35,4846 (g/mol)

=> %37Cl trong CuCl2 = \(\dfrac{0,2423.37}{64+35,4846.2}\).100% = 6,64%

Bình luận (2)
hnamyuh
7 tháng 1 lúc 17:42

Gọi :

Phần trăm số nguyên tử của đồng vị 63Cu là a

Phần trăm số nguyên tử của đồng vị 65Cu là b

Ta có : 

\(a + b = 100\%\\ 63.a\% + 65.b\% = 63,54\)

Suy ra : a = 73% ; b = 27%

\(\)Phần trăm khối lượng của 63Cu trong Cu(NO3)2 là : 

\(\dfrac{63.73\%}{63,54+ 14.2 + 16.6}.100\% = 24,52\%\)

Bình luận (0)
YingJun
31 tháng 12 2020 lúc 21:00

a) R thuộc nhóm VIIA nên CT oxit cao nhất có dạng: R2O7

Ta có: \(\%m_R=47,02\%\Leftrightarrow\dfrac{2M_R}{2M_R+7M_O}\cdot100\%=47,02\%\\ \Leftrightarrow\dfrac{2M_R}{2M_R+112}=0,4702\\ \Leftrightarrow2M_R=0,9404M_R+52,6624\\ \Leftrightarrow1,0596M_R=52,6624\Leftrightarrow M_R=49,7\)

Vậy không có nguyên tố R nào thỏa mãn điều kiện đề bài.

BẠN XEM LẠI ĐỀ NHÁ! HIẾM KHI MÀ ĐỀ KHÔNG CÓ NGHIỆM ĐÂU!

b) Phải làm được phần (a)

Bình luận (2)
Nghĩa Dương
27 tháng 12 2020 lúc 10:19

số p=26=>Z=số e=26

tc:Zx+Zy=26 (1)

xét các trường hợp:

TH1:Zy-Zx=8

        Zx+Zy=26

==>Zx=9,Zy=17

==>X là Flo ,  Y là Clo

TH2: giống y chang TH1 nhưng thay số 8 bằng số 18 

nhưng ra X,Y là số thập thân và có 1 số là số âm(loại)

TH3:do pt có tổng e là 26 nên sẽ không xảy ra (thay 18= số 32)

Flo có độ âm điện lớn hơn Clo (3,98>3,16)

==> Flo có tính phi kim mạnh hơn

Bình luận (0)
Huyền
15 tháng 12 2020 lúc 21:52

\(2A+2HCl\rightarrow2ACl_n+nH_2\)

\(\dfrac{9.6}{A}\cdot\dfrac{n}{2}=0.4\Rightarrow\dfrac{A}{n}=12\)

Vây n=2, A=24 tm A là Mg

\(\Rightarrow Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(n_{H_2}=0.4\Rightarrow n_{HCl}=2\cdot0.4=0.8\)(mol)

\(V_{HCl}=\dfrac{n_{HCl}}{C_M}=\dfrac{0.8}{2}=0.4\left(lit\right)\)

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
15 tháng 12 2020 lúc 21:54

a)  nH2 = 0,4 mol

A + 2HCl ➝ ACl2 + H2

Ta có: nA = nH2 = 0,4 mol => \(\dfrac{9,6}{A}=0,4\) <=> A = 24 

=> A là Mg

b) nHCl = 2nH2 = 0,8 mol => V = 400 (ml)

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
8 tháng 12 2020 lúc 21:34

Oxit max có Y là YO3

⇒ Hợp chất của Y với H là YH2

Theo bài ra \(\frac{2}{M+2}=5,88\%\)

⇒ M = 32 (đvC)

⇒ Y là lưu huỳnh, S

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN