Chủ đề 2. Luyện tập tổng hợp Hóa vô cơ phần 2

phạ̣̣̣̣ṃ thị hang
25 tháng 8 2018 lúc 21:50

Bài 4Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Đặng Thị Cẩm Tú
15 tháng 7 2016 lúc 11:34

hh+H2SO4-->hh khí +Y
n y=n Na2SO4=nH2So4=0,09
BTKL ---> m=0,02*23+12,78-0,09*98=4,42

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Anh
24 tháng 6 2016 lúc 17:17

3)  đầu tiên bạn viết PTHH đi:Na2CO3 + 2HCL - 2NaCl + H2O + Co2

nNa2CO3=1.886mol

nHCL=3.287mol

chú ý nha số ko dc chẳng nên mình lấy đến phần nghìn nhé!

Bạn suy ra dc số Na2CO3 dư, tính theo số mol HCl

mNaCL=192.2895g

m Na2Co3 (dư)=25.705g

khối lượng dd:200+120=320g

C% củ từng chất:Na2Co3=8%

                         NaCl=60%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh
24 tháng 6 2016 lúc 17:15

Gọi côg thức hoá học của oxit Kim loại hoá trị 3 là X2O3 

X2O3 + 3H2SO4 -----------> X2(SO4)3 + 3H2O 

Khối lượng dd X2(SO4)3 sau PƯ là 
m(dd)X2(SO4)3 = 10,2 + 331,8 = 342 (g) 
Khối lượng chất tan X2(SO4)3 sau PƯ là 
m(ct>X2(SO4)3 = 342 . 10 : 100 = 34,2 (g) 
Theo pt PƯ : nX2O3 = nX2(SO4)3 
=> 10,2 trên (2Mx+48) = 34,2 trên (2Mx + 288) 
=> 34,2 .( 2Mx + 48 ) = 10,2 .(2Mx +288) 
=> 68,4Mx + 1641,6 = 20,4Mx + 2937,6 
=> 48Mx = 1296 
=> Mx = 27 
Do đó kim loại X là Al 
Côg thức hoá học của oxit kim loại là Al2O3 

b, Số mol của Al2O3 là 
nAl2O3 = 10,2 : 102 = 0,1 (mol) 
Theo pt PƯ nAl2O3 = 3nH2SO4 
=>nH2SO4 = 0,3 (mol) 
Khối lượng của H2SO4 
mH2SO4 = 0,3 . 98 = 29,4 (g) 
Phần trăm dung dịch của axit H2SO4 
C%(dd)H2SO4 = 29,4 : 331,8 .100% ~ 8.87% 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh
24 tháng 6 2016 lúc 17:18

Gọi tên oxit kim loại hóa trị III là M2O3.Gọi a là số mol của M2O3: 
_M2O3 đem phản ứng với dd H2SO4: 
M2O3+3H2SO4=>M2(SO4)3+3H2O 
a--------->3a---------->a----------->3a... 
+m[M2(SO4)3]=a(2M+288) (g) 
+mM2O3=a(2M+48) (g) 
+mdd(H2SO4)=3a*98*100/12.25=2400a(g) 
=>mddsaupư=a(2M+48)+2400a=a(2M+2448) (g) 
_Sau phản ứng thu được dung dịch có nồng độ là 15.36%: 
+C%(dd)=a(2M+288)/a(2M+2448)=15.36/100 
<=>2M+288=0.1536(2M+2448) 
<=>1.6928M=88.0128 
<=>M=52 
Vậy M là crôm(Cr).

Bình luận (0)
Hương Yangg
18 tháng 8 2016 lúc 8:58

Muối khan là cái gì vậy cậu ???

Bình luận (0)
Pham Van Tien
19 tháng 12 2015 lúc 22:19

HD:

Đặt công thức chung của 2 muối cacbonat là MCO3.

MCO3 + 2HCl ---> MCl2 + H2O + CO2

Số mol hh hai muối = số mol CO2 = 0,2 mol. Như vậy, phân tử khối trung bình của 2 kim loại là M = 18,4/0,2 - 60 = 32. Như vậy 2 kim loại cần tìm là Mg và Ca.

Khối lượng muối clorua = (32+71).0,2 = 20,6 g.

3) Số mol OH- = 0,2 mol = số mol CO2. Như vậy chỉ có p.ư sau:

CO2 + NaOH ---> NaHCO3

Số gam muối khan thu được là 84.0,2 = 16,8 g.

Bình luận (1)
Lan Vy
26 tháng 7 2016 lúc 14:40

Mg +           2HCl-->      MgCl2+     h2

0,05 mol      0,1 mol                         0,05 mol 

MgO         +hcl-->     MgCl2 + h20

0,1 mol       0,1mol

mMg=0,05.24=1,2g

mMgO=4g =>n=0,1 mol

V hcl= 0,2/0,5=0,4 M

 

Bình luận (0)
Lê Nguyên Hạo
9 tháng 8 2016 lúc 13:06

áp dụng bảo toàn khối lượng:
m hhX + mhhY = m 4chất
=> mY = 19,7 - 7,8 = 11,9 (g)
gọi x,y lần lượt là số mol của Cl2 và O2
n hhY = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)
=> x +y = 0,25 (1) mhhY = 11,9 (g)
=> 71x + 32y = 11,9 (2)
giải (1) và (2) ta được: x = 0,1 (mol) và y = 0,15
(mol)
nO2 = 0,15 (mol) => %VO2 = %nO2 = 0,15*100%
/0,25 = 60% áp dụng bảo toàn eletron :
Cl2 +2e => 2Cl-
0,1 0,2 (mol)
O2 + 4e => 2O(2-)
0,15 0,6 (mol)
n e nhường = n e nhận = 0,2 + 0,6 = 0,8 (mol) gọi a,b lần lượt là số mol của Mg và Al:
Mg => Mg2+ + 2e
a 2a (mol)
Al => Al3+ +3e
b 3b (mol)
=> 2a + 3b = 0,8 (1) mhh X = 7,8 (g) => 24a + 27b = 7,8 (2)
giải (1) và (2) ta được: a = 0,1 và b = 0,2 (mol)
mAl = 0,2*27 = 5,4 (g) => %mAl = 5,4*100%/7,8 =
69,23%

Bình luận (0)
Pham Van Tien
7 tháng 12 2015 lúc 0:03

HD:

Thí nghiệm 1 chỉ có Na phản ứng:

Na + HOH \(\rightarrow\) NaOH + 1/2H2 (1)

0,4                              0,2 mol

Thí nghiệm 2 chỉ có Al phản ứng (kim loại lưỡng tính):

Al + OH- + H2\(\rightarrow\) AlO2- + 3/2H2 (2)

0,7/3                                 0,35 mol

Thí nghiệm 3 cả 3 chất đều phản ứng:

2Na + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + H2 (3)

Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2 (4)

2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2 (5)

Gọi x, y, z tương ứng là số mol của Na, Mg và Al trong a gam hh. 

Ta có: x = 0,4 mol; z = 0,7/3 mol; x/2 + y + 3z/2 = 0,5. Suy ra: y = -0.5 < 0 (vô lí)

Bạn xem lại đề bài, đề bài ko đúng.

Bình luận (0)
Đức Trần
8 tháng 12 2017 lúc 14:34

Do ở thí nghiệm 2 nH2 > n H2 thí nghiệm 1 -> ở thí nghiệm 1 NaOH hết ( Nếu NaOH dư thì nH2 ở 2 thí nghiệm đầu phải bằng nhau)

gọi a là số mol na b là số mol al c là số mol mg

Thí nghiệm 1 : Na+H20 - Naoh+1/2 H2

a a a/2

Al+naoh+h20-> naal02+3/2 H2

a 3/2a (do Naoh hết)

Vậy a/2+3/2 a = 0.2-> a=0.1

Thí nghiệm 2 : Na+h20 - naoh +1/2 H2

a a/2

Al+Oh-+h20--> alo2-+3/2 H2

b 3/2 b

a/2 +3/2 b = nH2=0.35-> b=0.2

Thí nghiệm 3: nH2 =0.5 = a/2+3/2b+c--> c =0.15

Vậy hh A gồm 0.1 Na 0.2 Al 0.15 Mg

Bình luận (0)
Won Ji Young
10 tháng 8 2016 lúc 11:44

3:Viết pthh lưu huỳnh đioxit  với

-magie oxit: 2MgO + 2SO2 => MgSO4+MgS

-Kalihiđroxit: KOH+SO2=>KHSO3

                    2KOH+SO2=>K2SO3+H2O

-Canxi hiđroxit: Ca(OH)2+SO2=>CaSO3+H20

                          Ca(OH)2+2SO2=>Ca(HSO3)2

1:viết công thức hoá học của các axit tuơng ứng

CO2 là  H2CO3

SO2 là H2SO3

SO3 là H2SO4

N2O5 là HNO3

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Toàn
29 tháng 3 2016 lúc 13:56

Chủ đề 16. Bài tập tổng hợp Hóa vô cơ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN