Chủ đề 13: Axit sunfuric loãng

Nguyễn Ngọc Lộc
Trung tá -
6 tháng 9 2020 lúc 10:46

- Gọi số mol Zn và Al trong hỗn hợp lần lượt là x, y ( x, y > 0 )

\(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

..x.........x..................x................x............

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

..y..........1,5y...............0,5y..............1,5y.....

=> Thu được khí H2 và dung dịch X gồm \(ZnSO_4vàAl_2\left(SO_4\right)_3\).

a, Ta có : \(n_{H_2}=\frac{P.V}{R.T}=\frac{2.0,896}{22,4}=0,08\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=n_{H_2}+n_{H_2}=x+\frac{3}{2}y\)

=> \(x+\frac{3}{2}y=0,08\left(I\right)\)

Ta có : \(m_{hh}=m_{Zn}+m_{Al}=65x+27y=3,79\left(II\right)\)

- Giair ( I ) và ( II ) ta được : \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,02\end{matrix}\right.\) ( TM )

=> \(\%Zn=\frac{m_{Zn}}{m_{hh}}=\frac{n.M}{3,79}\approx85,75\%\)

=> \(\%Al=100\%-\%Zn=14,24\%\)

b, Ta có : \(m_{H_2SO_4}=n.M=98.\left(x+\frac{3}{2}y\right)=8,82\left(g\right)\)

Ta có : \(4,9\%=\frac{m_{H_2SO_4}}{m_{dd}}.100\%=\frac{8,82}{m_{dd}}.100\%\)

=> \(m_{dd}=180\left(g\right)\)

c, Ta có : \(m_{dd}=m_{dd}+m_{hh}-m_{H_2}=180+3,79-0,08.2=183,63\left(g\right)\)

Ta có : \(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\)

Bạn tự tính nốt nha đề bài không ra dung dịch Y ở đâu

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
1 tháng 7 2020 lúc 19:44

Câu1: hoàn thành phương trình trong dãy chuyển hóa sau(ghi rõ điều kiện nếu có)

H2S->SO2->Na2SO3->SO2->SO3

-----------------------------------------Giải------------------------------------

2H2S + 3O2 --to-->2 SO2 +2 H2O

SO2 + 2NaOH -----> Na2SO3 + H2O

Na2SO3 + 2HCl -----> NaCl + SO2 + H2O

2SO2 + O2 \(\overset{-t^o,V_2O_5\rightarrow}{\leftarrow--}\) 2SO3

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
1 tháng 7 2020 lúc 19:48

Câu 2 : \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\) (1)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\) (2)

\(n_{Zn}=\frac{13}{65}=0,2\left(mol\right);n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

Theo PT (1) : n H2 = n Zn =0,2 (mol)

Theo PT (2) : n H2 = n Fe = 0,1 (mol)

\(\Rightarrow V_{H_2}=\left(0,2+0,1\right).22,4=6,72\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN