Chủ đề 13: Axit sunfuric loãng

traitimtrongvang
8 tháng 5 lúc 6:54

Câu 1 :

n Mg = 4,8/24 =0,2(mol)

n H2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol)

Y gồm 0,2 mol Mg và O

Bảo toàn electron :

2n Mg = 2n O + 2n H2

<=> n O = 0,2 - 0,15 = 0,05(mol)

\(2H^+ + O^{2-} \to H_2O\\ 2H^+ + 2e \to H_2\)

Ta có :

n H+ = 2n O + 2n H2 = 0,15.2 + 0,05.2 = 0,4(mol)

=> n H2SO4 = 1/2 nH+ = 0,2(mol)

=> V dd H2SO4 = 0,2/1 = 0,2(lít)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
8 tháng 5 lúc 6:56

Câu 2  :

Oleum : H2SO4.nSO3

n NaOH = 0,2.0,15 = 0,03(mol)

2NaOH + H2SO4 $\to$ Na2SO4 + 2H2O

n H2SO4 = 1/2 n NaOH = 0,015(mol)

=> trong 200 ml dung dịch X chứa 0,015.2 = 0,03(mol) H2SO4

H2SO4.nSO3 + nH2O $\to$ (n + 1)H2SO4

Theo PTHH :

\(n_{oleum} = \dfrac{n_{H_2SO_4}}{n + 1}\\ \Rightarrow 0,015 = \dfrac{0,03}{n + 1}\\ \Rightarrow n = 1\)

Vậy oleum cần tìm là H2SO4.SO3

Bình luận (0)
traitimtrongvang
2 tháng 5 lúc 14:46

\(Fe + H_2SO_4 \to FeSO_4 + H_2\\ 2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\\ n_{H_2} = n_{Fe} + \dfrac{3}{2}n_{Al} = 0,25(mol)\\ V_{H_2} = 0,25.22,4 = 5,6(lít)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
19 tháng 4 lúc 22:08

\(a) 2NaOH + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + H_2O\\ n_{NaOH} = 2n_{H_2SO_4} = 0,1.1.2 = 0,2(mol)\\ \Rightarrow V_{dd\ NaOH} = \dfrac{0,2}{1} = 0,2(lít)\\ b) Na_2SO_3 + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + SO_2 + H_2O\\ n_{SO_2} = n_{Na_2SO_3} = \dfrac{12,6}{126} = 0,1(mol)\\ V_{SO_2} = 0,1.22,4 = 2,24(lít)\)

Bình luận (0)

Đặt nMg = x, nCa = y

=> 24x + 40y = 6,4 (1)

Pt: 

Mg + H2SO4 => MgSO4 + H2

x                   =>       x          x

Ca + H2SO4 => CaSO4 + H2

y                    =>      y           y

=> x + y = \(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\) (2)

Từ 1 và 2 => x = 0,x và y = 0,1

=> mMg = 0,1.24 = 2,4

mCa = 6,4 - 2,4 = 4g

m muối = mMgSO4 + mCaSO4 = 0,1.120 + 0,1.136 = 25,6g

Bình luận (0)
Hồng Phúc
9 tháng 4 lúc 11:55

a, PTHH:

\(Mg+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2\)

\(Ca+H_2SO_4\rightarrow CaSO_4+H_2\)

Bảo toàn e: \(n_{Mg}+n_{Ca}=n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Lại có: \(24n_{Mg}+40n_{Ca}=6,4\)

\(\Rightarrow n_{Mg}=n_{Ca}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Mg}=0,1.24=2,4\left(g\right);n_{Ca}=0,1.40=4\left(g\right)\)

b, Tính kim loại muối??

Bình luận (3)
Duy Ank
6 tháng 4 lúc 22:11

PTHH: \(Fe+H_2SO_{4\left(l\right)}\rightarrow FeSO_4+H_2\uparrow\)

             \(2Fe+6H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O\)

             \(Cu+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\\n_{SO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\\n_{Cu}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{Cu}+m_{Fe}=0,1\cdot56+0,05\cdot64=8,8\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
6 tháng 4 lúc 22:12

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Cu}=x\left(mol\right)\\n_{Fe}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

_ Khi pư với H2SO4 loãng.

Theo ĐLBT mol e, có: 2y = 0,1.2 ⇒ y = 0,1 (mol) (1)

_ Khi pư với H2SO4 đặc nóng.

Ta có: \(n_{SO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Theo ĐLBT mol e, có: 2x + 3y = 0,2.2 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ m = mCu + mFe = 0,05.64 + 0,1.56 = 8,8 (g)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
6 tháng 4 lúc 22:03

Đề bài cho 0,1 g H2 hay 0,1 mol H2 bạn nhỉ?

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Lộc
6 tháng 9 2020 lúc 10:46

- Gọi số mol Zn và Al trong hỗn hợp lần lượt là x, y ( x, y > 0 )

\(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

..x.........x..................x................x............

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

..y..........1,5y...............0,5y..............1,5y.....

=> Thu được khí H2 và dung dịch X gồm \(ZnSO_4vàAl_2\left(SO_4\right)_3\).

a, Ta có : \(n_{H_2}=\frac{P.V}{R.T}=\frac{2.0,896}{22,4}=0,08\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=n_{H_2}+n_{H_2}=x+\frac{3}{2}y\)

=> \(x+\frac{3}{2}y=0,08\left(I\right)\)

Ta có : \(m_{hh}=m_{Zn}+m_{Al}=65x+27y=3,79\left(II\right)\)

- Giair ( I ) và ( II ) ta được : \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,02\end{matrix}\right.\) ( TM )

=> \(\%Zn=\frac{m_{Zn}}{m_{hh}}=\frac{n.M}{3,79}\approx85,75\%\)

=> \(\%Al=100\%-\%Zn=14,24\%\)

b, Ta có : \(m_{H_2SO_4}=n.M=98.\left(x+\frac{3}{2}y\right)=8,82\left(g\right)\)

Ta có : \(4,9\%=\frac{m_{H_2SO_4}}{m_{dd}}.100\%=\frac{8,82}{m_{dd}}.100\%\)

=> \(m_{dd}=180\left(g\right)\)

c, Ta có : \(m_{dd}=m_{dd}+m_{hh}-m_{H_2}=180+3,79-0,08.2=183,63\left(g\right)\)

Ta có : \(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\)

Bạn tự tính nốt nha đề bài không ra dung dịch Y ở đâu

Bình luận (0)
Thảo Phương
1 tháng 7 2020 lúc 19:44

Câu1: hoàn thành phương trình trong dãy chuyển hóa sau(ghi rõ điều kiện nếu có)

H2S->SO2->Na2SO3->SO2->SO3

-----------------------------------------Giải------------------------------------

2H2S + 3O2 --to-->2 SO2 +2 H2O

SO2 + 2NaOH -----> Na2SO3 + H2O

Na2SO3 + 2HCl -----> NaCl + SO2 + H2O

2SO2 + O2 \(\overset{-t^o,V_2O_5\rightarrow}{\leftarrow--}\) 2SO3

Bình luận (0)
Thảo Phương
1 tháng 7 2020 lúc 19:48

Câu 2 : \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\) (1)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\) (2)

\(n_{Zn}=\frac{13}{65}=0,2\left(mol\right);n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

Theo PT (1) : n H2 = n Zn =0,2 (mol)

Theo PT (2) : n H2 = n Fe = 0,1 (mol)

\(\Rightarrow V_{H_2}=\left(0,2+0,1\right).22,4=6,72\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN