Chủ đề 12: SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Sách Giáo Khoa
3 tháng 6 2020 lúc 14:19

Tham khảo:

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
8 tháng 5 2020 lúc 13:04

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{SO2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\\n_{KOH}=\frac{169.20}{100.56}=0,7\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\frac{n_{KOH}}{n_{SO2}}==\frac{0,7}{0,3}=2,33\)

=> Tạo 1 muối K2SO3

\(2KOH+SO_3\rightarrow K_2SO_3+H_2O\)

__0,7____0,3_______0,3_______

\(\Rightarrow m_{K2SO3}=0,3.158=47,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{dd\left(K2SO3\right)}=\frac{47,4}{196}.100\%=24,18\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 5 2020 lúc 23:23

a,

Nếu Ca(OH)2 dư thì chỉ xảy ra 1 muối CaSO3

SO2+Ca(OH)2 => CaSO3+H2O

n SO2=4,48/22,4=0,2(mol)

n CaSO3=n SO2=0,2(mol)

m CaSO3=0,2.120=24(g)

b, Đổi V=250ml=0,25(l)

=> nCa(OH)2=0,25.0,5=0,125(mol)

n Ca(OH)2<n SO2

=> SO2 hòa tan 1 phần kết tủa

SO2 + Ca(OH)2 => CaSO3+H2O

SO2+CaSO3+H2O => Ca(HSO3)2

Ta có

n SO2=n CaSO3=n Ca(OH)2=0,125(mol) =>n SO2 dư=0,2-0,125=0,075(mol)

n CaSO3(2)=n SO2=0,075(mol)

=> n CaSO3 còn lại =0,125-0,075=0,05(mol)

m caSO3=0,05.120=6(g)

c, n CaSO3=12/120=0,1(mol)

n CaSO3<n SO2=>SO2 dư

n Ca(OH)2=n CaSO3=0,1(mol)

V=V Ca(OH)2=0,1/0,5=0,2(l)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 5 2020 lúc 19:26

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{SO2}=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\\n_{NaOH}=0,5.0,6=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ số : \(T=\frac{n_{NaOH}}{n_{SO2}}=\frac{0,3}{0,2}=1,5\)

Vì 1< T < 2 => Phản ứng tạo cả 2 muối.

\(2NaOH+SO_2\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

2x_______________x____________x

\(NaOH+SO_2\rightarrow NaHSO_3\)

y_________y___________y

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Na2SO3}:x\left(mol\right)\\n_{NaHSO3}:y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x+y=0,3\\x+y=0,2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}CM_{Na2SO3}=\frac{0,1}{0,5}=0,2M\\CM_{NaHSO3}=\frac{0,1}{0,5}=0,2M\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN