Chủ đề 11: Oxi-Ozon

hnamyuh
11 tháng 5 lúc 21:44

a)

$FeO + 2HCl \to FeCl_2 + H_2O$

$Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$

$2FeO + 4H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O$

$2Fe + 6H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$

b)

n Fe = n H2 = 4,48/22,4 = 0,2(mol)

n SO2 = 7,84/22,4 = 0,35(mol)

Bảo toàn e :

n FeO + 3n Fe = 2n SO2

=> n FeO = 0,35.2 - 0,2.3 = 0,1(mol)

=> m = 0,1.72 + 0,2.56 = 18,4 gam

Bình luận (0)
hnamyuh
8 tháng 5 lúc 21:57

\(n_{Fe} = \dfrac{11,2}{56} = 0,2(mol)\\ \Rightarrow n_{Fe_2(SO_4)_3} = \dfrac{1}{2}n_{Fe} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe_2(SO_4)_3} = 0,1.400 = 40(gam) \)

Bình luận (2)
Quang Nhân
8 tháng 5 lúc 21:58

\(m_{O_2}=14.4-11.2=3.2\left(g\right)\)

\(n_{O_2}=\dfrac{3.2}{32}=0.1\left(mol\right)\)

\(O_2+4e\rightarrow2O^{2-}\)

\(0.1....0.4\)

\(S^{+6}+2e\rightarrow S^{+4}\)

\(.......0.4.....0.2\)

\(n_{H_2SO_4}=2\cdot0.2=0.4\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{1}{2}n_{H_2SO_4}=\dfrac{0.4}{2}=0.2\left(mol\right)\)

\(BTKL:\)

\(m_{Muối}=14.4+0.4\cdot98-0.2\cdot64-0.2\cdot18=37.2\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)
hnamyuh
30 tháng 4 lúc 17:28

\(n_{Cl_2} = a(mol) ; n_{O_2} = b(mol)\\ n_{Al} = \dfrac{8,1}{27} = 0,3(mol) ; n_{Zn} = \dfrac{6,5}{65} = 0,1(mol)\\ \text{Bảo toàn e : } 2a + 4b = 0,3.3 + 0,1.2 = 1,1(1)\\ m_{khí} = 71a + 32b = 37,15 - 8,1 - 6,5 = 22,55(2)\\ (1)(2) \Rightarrow a = 0,25 ; b = 0,15\\ \%n_{O_2} = \dfrac{0,15}{0,25 + 0,15}.100\% = 37,5\%\)

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
22 tháng 4 lúc 22:33

H2SO4 +nSO3 --> H2SO4.nSO3

H2SO4.nSO3 + nH2O --> (n+1)H2SO4

H2SO4 +2NaOH-->Na2SO4 + 2H2O

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
8 tháng 3 lúc 10:49

PTHH: \(4X+nO_2\underrightarrow{t^o}2X_2O_n\)

            \(2Cu+O_2\underrightarrow{t^o}2CuO\)

Ta có: \(n_{Cu}=\dfrac{3,2}{64}=0,05\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{O_2}=0,025\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{X_2O_n}=\dfrac{0,05}{n}\left(mol\right)\) \(\Rightarrow M_{X_2O_n}=\dfrac{3,1}{\dfrac{0,05}{n}}=62n\)

Ta thấy với \(n=1\) \(\Rightarrow M_{X_2O}=62\) \(\Rightarrow M_X=23\)

  Vậy kim loại cần tìm là Natri

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
7 tháng 3 lúc 16:53

Giả sử có 1 lít hỗn hợp X

Phương trình : 3O2 \(\rightarrow\) 2O3

Vhh Tăng = \(\dfrac{1}{2}V_{O_3}=10\%V_x=0,1l\Rightarrow V_{O_3}=0,2l\)

\(\Rightarrow\%VO_3=\dfrac{0,2}{1}=20\%\)

Bình luận (2)
Quang Nhân
7 tháng 3 lúc 18:12

\(n_{O_2}=0.5\left(mol\right)\)

\(Đặt:n_{O_3}=a\left(mol\right)\)

\(\overline{M}=\dfrac{48a+32\cdot0.5}{a+0.5}=10\cdot4=40\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow a=0.5\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
7 tháng 3 lúc 17:58

PT: \(2KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

Ta có: \(n_{KMnO_4}=\dfrac{59,25}{158}=0,375\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{KMnO_4}=0,1875\left(mol\right)\)

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO}=x\left(mol\right)\\n_{CO_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow x+y=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(1\right)\)

Các quá trình:

\(C^0\rightarrow C^{+2}+2e\)

x__________ 2x (mol)

\(C^0\rightarrow C^{+4}+4e\)

y__________ 4y (mol)

\(O_2^0+4e\rightarrow2O^{-2}\)

0,1875_0,75 (mol)

Theo ĐLBT mol e, có: 2x + 4y = 0,75 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,225\left(mol\right)\\y=0,075\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, % số mol cũng là %V.

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{CO}=\dfrac{0,225}{0,3}100\%=75\%\text{ }\\\%V_{CO_2}=25\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Quang Nhân
7 tháng 3 lúc 17:27

\(n_{Zn}=n_M=a\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow65a+Ma=6.54\\ \\ \Rightarrow a\left(65+M\right)=6.54\)

\(2Zn+O_2\rightarrow2ZnO\)

\(2M+O_2\rightarrow2MO\)

\(m_{oxit}=81a+\left(M+16\right)a=8.05\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left(65+M\right)a+32a=8.05\)

\(\Rightarrow6.54+32a=8.05\)

\(\Rightarrow a=\dfrac{151}{3200}\)

\(\left(1\right)\Rightarrow M=\dfrac{6.54}{\dfrac{151}{3200}}-65=73.5\)

Em xem lại đề nhé !!

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN