Chủ đề 10: Flo-Clo-Brom-Iot

Tú Anh
21 tháng 4 lúc 10:10

65.

\(H_2S+Pb\left(NO_3\right)_2\rightarrow2HNO_3+PbS\downarrow\)

\(n_{PbS}=\dfrac{9.65}{207+32}=0.04\)

\(m_{Pb\left(NO_3\right)_2}=0.04\cdot331=13.24g\)

\(\Rightarrow A\)

Bình luận (0)
Tú Anh
21 tháng 4 lúc 9:37

35.B

 \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\\ a\)

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\\ b\)

\(n_{H_2}=\dfrac{11.2}{22.4}=0.5\)

Ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}56a+24b=20\\a+b=0.25\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0.25\\b=0.25\end{matrix}\right.\)

\(m_{FeCl_2}=0.25\cdot\left(56+35.5\cdot2\right)=31.75g\\ m_{MgCl_2}=0.25\cdot\left(24+35.5\cdot2\right)=23.75g\)

\(m_{muối}=31.75+23.75=55.5g\)

 

Bình luận (0)
Khánh Đan
20 tháng 4 lúc 22:37

Chất rắn thu được là Cu. Kết tủa thu được là Cu(OH)2

Ta có: \(n_{Cu\left(OH\right)_2}=\dfrac{9,8}{98}=0,1\left(mol\right)\)

BTNT Cu, có: \(n_{CuO}=n_{Cu\left(OH\right)_2}=0,1\left(mol\right)\)

⇒ m = mCu + mCuO = 3,2 + 0,1.80 = 11,2 (g)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
traitimtrongvang
7 tháng 3 lúc 19:29

Trích mẫu thử

Cho dung dịch axit clohidric vào các mẫu thử :

- mẫu thử nào tạo khí không màu không mùi là Na2CO3

\(Na_2CO_3 + 2HCl \to 2NaCl + CO_2 + H_2O\)

Cho dung dịch Bạc nitrat vào các mẫu thử còn :

- mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là NaCl

\(AgNO_3 + NaCl \to AgCl + NaNO_3\)

- mẫu thử nào tạo kết tủa vàng nhạt là NaBr

\(AgNO_3 + NaBr \to AgBr + NaNO_3\)

- mẫu thử nào không có hiện tượng gì là NaF

Bình luận (0)
Maximilian
7 tháng 3 lúc 19:24

Trích mỗi chất một ít ra ống nghiệm làm thuốc thử : 

Cho quỳ tím vào :

-Hóa đỏ : HCl , HNO3 (1)

-Hóa xanh : NaOH 

-Khong HT : NaCl 

Cho AgNO3 ll vào (1) : 

-Kết tủa trắng : HCl 

-Không HT : HNO3 

AgNO3 + HCl => AgCl + HNO3 

Bình luận (1)
traitimtrongvang
7 tháng 3 lúc 19:27

Cho dung dịch Bạc nitrat vào các mẫu thử

- mẫu thử nào tạo kết tủa đen là NaOH

\(2AgNO_3 + 2NaOH \to2 NaNO_3 + Ag_2O + H_2O\)

- mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là NaCl,HCl

\(AgNO_3 + NaCl \to AgCl + NaNO_3\\ AgNO_3 + HCl \to AgCl + HNO_3\)

- mẫu thử nào không hiện tượng gì là HNO3

Cho quỳ tím vào hai mẫu thử còn lại

- mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl

- mẫu thử nào không hiện tượng là NaCl

Bình luận (0)
Hồng Phúc
16 tháng 3 lúc 19:35

1. \(2KClO_3\underrightarrow{t^o}2KCl+3O_2\)

2. \(4KCl+MnO_2+H_2SO_4\rightarrow2K_2SO_4+MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

3. \(2KCl\underrightarrow{đpnc}2K+Cl_2\)

4. \(2K+2H_2O\rightarrow2KOH+H_2\)

5. \(3Cl_2+6KOH\rightarrow KClO_3+5KCl+3H_2O\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
25 tháng 2 lúc 15:42

Điện phân 125 ml dung dịch X có 6,4 gam kim loại ở catot

Suy ra : 

Điện phân 250 ml dung dịch X có \(\dfrac{250.6,4}{125} = 12,8\) gam kim loại ở catot

\(\Rightarrow m_{halogenua} = 27 - 12,8 = 14,2(gam)\\ \Rightarrow m_{Ag(trong\ kết\ tua)} = 57,4 - 14,2 = 43,2\\ \Rightarrow n_{Ag} = \dfrac{43,2}{108} = 0,4(mol)\)

CTHH của kết tủa : AgX

\(\Rightarrow M_{AgX} = 108 + X = \dfrac{57,4}{0,4} = 143,5 \\ \Rightarrow X = 35,5(Cl)\)

X:  RCln

\(n_{Cl} = 0,4 \Rightarrow n_{muối} = \dfrac{0,4}{n}(mol)\\ \Rightarrow M_{muối} = R + 35,5n = \dfrac{27}{\dfrac{0,4}{n}} = 67,5n\\ \Rightarrow R = 32n\)

Với n = 1 thì R = 64(Cu)

Vậy muối là CuCl2

 

Bình luận (0)
Gaming DemonYT
21 tháng 2 lúc 20:35

Đáp án:

26,05g

Giải thích các bước giải:

Gọi số mol H2 là a

Gọi khối lượng ddHCl ban đầu là m

Khối lượng dd sau phản ứng là :

m+8,3-mH2=m+8,3-2a

Khối lượng dd tăng 7,8g

->m+8,3-2a-m=7,8

->a=0,25

->nH2=0,25

->nHCl=2H2=0,5mol

BTKL: m kim loại+mHCl=m muối+mH2

->8,3+0,5.36,5= m muối+0,25.2

-> m muối=26,05g

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN