Chủ đề 1. Hợp chất hữu cơ, Hiđrocacbon

Karik-Linh
28 tháng 7 2020 lúc 14:16

X là este no 2 chức.

Mà đầu R không là HCOO nên CTCT của X là CH3−COO−CH2−OOC−CH3

Vậy Z là HCHO, Y là CH3COONa (Không tráng Ag). Hidro hoá Z thu đc ancol T là CH3OH (không tách nước tạo anken được).

=> chọn C

*tk

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Bảo Lan
9 tháng 3 2020 lúc 12:29

khí Y gồm C2H2 dư, C2H4, C2H6 và H2 dư

nC2H2 dư = nC2Ag2=0,05

nC2H4=nBr2=0,1

khí H chứa C2H6 (a mol) và H2 (b mol)

nCO2=2a=0,1

nH20=3a+b=0,25

=>a=0,05 và b=0,1

nC2H2 ban đầu=nC2H6+nC2H4+nC2H2 dư=0,2

nH2 ban đầu=2nC2H6+nC2H4+nH2 dư=0,3

=>nX=0,5

=>V=11,2 lít

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
11 tháng 3 2020 lúc 14:21

a) Gọi công thức chung của hai ancol là: \(C_nH_{2n}\rightarrow ancol:C_nH_{2n+2}O\)

PTHH :

\(C_nH_{2n+2}O+\frac{3n}{2}O_2\rightarrow nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

\(n_{NaOH_{Dư}}=0,035.2=0,07\left(mol\right)\Rightarrow n_{NaOH_{pu}}=0,2-0,07=0,13\left(mol\right)\)

Sục khí cacbonic vào dd NaOH khi NaOH dư ta có PT

\(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(\Rightarrow n_{CO2}=0,065\left(mol\right)\)

\(n=\frac{n_{CO2}}{n_X}=\frac{0,065}{0,05}=1,3\)

⇒ Vô lí vì anken có ít nhất 2 nguyên tử C.

Bình luận (0)
Maximilian
13 tháng 1 2020 lúc 20:42

Gọi: CTPT của A : CxHyOz

x : y : z = 31.58/12 : 5.26/1 : 63.16/16 = 2 : 4 : 3

CT chung : (C2H4O3)n

M = 76n = 76

=> n =1

Vậy : CTPT là : C3H4O2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 1 2020 lúc 21:06

A có dạng CxHyOz

Ta có: dA/CO2=1,7273

\(\rightarrow\) MA=1,7273.MCO2=1,7273.44=76=12x+y+16z

\(\rightarrow\)%C=12x/76=31,58% ->x=2

%H=y/76=5,26% - > y=4

\(\rightarrow\) z=3

\(\rightarrow\) C2H4O3

Bình luận (0)
Đinh Tuấn Việt
6 tháng 6 2016 lúc 23:05

Ta gọi nC=x   ;nH=y     ta được  12x+y=4,64
Ta có: m dd giảm=mkếttủa - (mCO2 + mH2O) => mCO2+mH2O
                          =mkettua- mdd giảm=39,4-19,912=19,488g

=> 44x+18.0,5y=10,688 
Giải hpt:  x=0,348; y=0,464 => x:y=3:4 
=> CTĐGN của X là C3H4 =>
 CTPT là C3H4.

Bình luận (0)
Hà Trần
18 tháng 8 2017 lúc 23:47

cho mk hỏi đề bài có cho ba(oh)2 dư đâu mà làm được như v?

Bình luận (1)
Thiện Kudo
11 tháng 5 2016 lúc 13:04

mình có 3 pthh nek

đầu tiên là điện phân nacl

NaCl+h20 ----> Naoh +cl2 +h2

KMnO4 + Hcl ------> kcl +mncl2 +cl2 +h20

MnO2+Hcl------> Mncl2+cl2+h20hehe

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN