Cấu trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 9 tháng 4 2020 lúc 10:15

1:

uses crt;

var i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

s:=0;

for i:=1 to 9 do

s:=s+1/i;

writeln('s=',s:4:2);

readln;

end.

2:

uses crt;

var i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('n='); readln(n);

t:=0;

for i:=1 to n do

if i mod 2<>0 then t:=t+i;

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Hương Yangg
Hương Yangg 25 tháng 10 2016 lúc 16:43

B1: Nhấp chuột phải vào file cần chuyển.B2: Nhấp vào dòng Send To rồi chọn ổ mà mình muốn gửi sang.B3: Xong rồi, kiểm tra lại kết quả thôi.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN