Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

MinhLe
13 tháng 3 lúc 13:25

Program HOC24;

var m,n,i: integer;

t1,t2: longint;

begin

write('Nhap m;n: '); readln(m,n);

t1:=1; t2:=1;

for i:=1 to n do t1:=t1*i;

for i:=m to n do t2:=t2*i;

writeln('T1=',t1);

write('T2=',t2);

readln

end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
12 tháng 3 lúc 20:22

Bình luận (2)
MinhLe
27 tháng 2 lúc 17:13

Program HOC24;

var i,n: integer;

t: real;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

for i:=1 to n do t:=t+i;

write('Trung binh cong tu 1 den ',n,' la: ',t/n:1:2);

readln

end.

Bình luận (1)

uses crt;

var i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

t:=0;

for i:=1 to n do 

  t:=t+i;

writeln(t/n:4:2);

readln;

end.

Bình luận (1)

uses crt;

var a,i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

s:=0;

for i:=1 to 50 do 

  s:=s+i/(a+i);

writeln(s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
MinhLe
26 tháng 2 lúc 21:42

Program HOC24;

var s: real;

i,a: integer;

begin

write('Nhap a = '); readln(a);

s:=0;

if a>2 then

for i:=1 to 50 do s:=s+i/(a+i) else write(a,' chua thoa man dieu kien >2');

write('S = ',S:1:2);

readln

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var n,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

if n mod 2<>0 then 

begin

for i:=1 to n do 

  if i mod 2=1 then write(i:4);

end

else begin

for i:=1 to n do

  if i mod 2=0 then write(i:4);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
30 tháng 12 2020 lúc 20:06

Đầu tiên n=1

Cứ tăng i lên 1 đơn vị thì n lúc sau bằng n ban đầu +1

Lần thứ nhất n=1+1=2

Lần thứ 2: n=2+1=3

Lt3: n=3+1=4

Lt4: n=4+1=5

Lt5: n=5+1=6

===> C.6

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
30 tháng 12 2020 lúc 20:16

Biết ngay đề bài có vấn đề mà, cách tốt nhất để xem nó in ra màn hình cái gì là đánh vô Free Pascal

undefined

undefined

Đó, xem lại đề bài đi bạn :v

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 12 2020 lúc 11:44

Chọn C nhé bạn

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 12 2020 lúc 13:18

uses crt;

var x,y:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap x='); readln(x);

write('Nhap y='); readln(y);

if x>y then writeln(x-y)

else writeln(x+y);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 12 2020 lúc 11:12

Câu 1: B

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN