Câu hỏi ôn tập vi sinh vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giúp mình với các bạn ơi !!! huhu !mình sắp phải nộp rồi !!helpppmeee

Câu 17: Trong bình nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, lần lượt trải qua các pha:

A. lũy thừa → cân bằng → suy vong → tiềm phát. B. lũy thừa → tiềm phát → cần bằng → suy vong.

C. cân bằng → lũy thừa → tiềm phát → suy vong D. tiềm phát → lũy thừa → cân bằng → suy vong.

Câu 18 : Có thể coi dạ dày, ruột của người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật vì:

A. môi trường trong dạ dày, ruột của người có nhiệt độ, pH, độ ẩm ổn định.

B. trong dạ dày, ruột luôn nhận được chất dinh dưỡng bổ sung và không thải ra các sản phẩm dị hoá.

C. vi sinh vật sống trong dạ dày, ruột trải qua đủ 4 pha.

D. trong dạ dày, ruột luôn nhận được chất dinh dưỡng bổ sung và cũng liên tục thải ra các sản phẩm dị hoá.

Câu 19: Khi nói về sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục có các phát biểu sau:

(1) là môi trường nuôi cấy không đưa thêm chất dinh dưỡng vào mà chỉ rút bỏ các chất thải và sinh khối dư thừa.
(2) Pha lũy thừa thường chỉ được vài thế hệ.

(3) Để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa nên tiến hành thu hoạch vào cuối của pha lũy thừa.

(4) Thời gian pha tiềm phát phụ thuộc vào loại vi sinh vật.

(5) Mục đích của phương pháp nuôi cấy không liên tục là để sản xuất sinh khối.

Phát biểu đúng là

A. (2), (3), (4). B. (1), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3), (5). D. (2), (4), (5).

Câu 20: Khi nói về sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn, có các phát biểu sau:

(1) Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn được đánh giá thông qua sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể.

(2) Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng vi khuẩn tăng lên rất nhanh ở pha lũy thừa.

(3) Với trường hợp nuôi cấy không liên tục, để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa nên tiến hành thu hoạch vào cuối của pha lũy thừa.

(4) Trong nuôi cấy liên tục có 2 pha: Cân bằng và suy vong.

(5) Thời gian pha tiềm phát phụ thuộc vào loại vi sinh vật và điều kiện môi trường nuôi cấy.

Phát biểu đúng là:

A. (1), (2), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4), (5). D. (1), (2), (3),(5).

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.