Cách mạng Việt Nam từ sau khi Đảng ra đời đến Cách mạng tháng Tám thành công (1930 – 1945)

Monster Demon
1 tháng 6 2017 lúc 13:23

chắc là bài "Như có Bác trong ngày đại thắng"

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN