§3. Các hệ thức lượng giác trong tam giác và giải tam giác

Kang Daniel
26 tháng 10 2018 lúc 19:09

A B Q M N P C

Bình luận (0)
le viet hung
23 tháng 11 2018 lúc 20:46

hình hơi xấu

Bình luận (0)
le viet hung
23 tháng 11 2018 lúc 20:47

nên mình không hiểu

Bình luận (0)
Nguyễn Bình Nguyên
13 tháng 4 2016 lúc 10:04

Ta có: AQ = ABcot48

AP = ABcot35

QP = AB(cot35– cot480

=> AB =   ≈ 

Tính được AB ≈ 568,50m

Bình luận (0)
Lê Văn Huy
9 tháng 6 2017 lúc 20:59

bạn xem lại đề xem có thiếu gì k???

Bình luận (0)
Mingin Navikary
19 tháng 6 2019 lúc 23:18

thiếu BC= 60 cm rùi bạn ơi

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Lan Anh
10 tháng 6 2018 lúc 7:33

Ta có:

\(\cos2\alpha\) = \(\cos^2\alpha\)- \(\sin^2\alpha\)=\(\dfrac{3}{5}\)

\(\sin^4\alpha\)- \(\cos^4\alpha\)= -(\(\sin^2\alpha\)+ \(\cos^2\alpha\))(\(\cos^2\alpha\)-\(\sin^2\alpha\)) = -1.\(\dfrac{3}{5}\)= -\(\dfrac{3}{5}\)

VẬY ...............

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Lan Anh
5 tháng 6 2018 lúc 21:58

giả sử có một đường thẳng d' đi qua A và vuông góc với d. Do đường thẳng d có véc tơ pháp tuyến là \(\overrightarrow{n}\)= (2;1) nên suy ra véc tơ pháp tuyến của đường thẳng d' là \(\overrightarrow{n'}\)= (1;-2) mà đường thẳng d' đi qua điểm A(2;1) .Suy ra

phương trình của đường thẳng d' có dạng:

1(x-2) - 2(y-1) =0

⇔x - 2y =0

Suy ra tọa độ của hình chiếu H của A lên đường thẳng d là nghiệm của phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}x-2y=0\\2x+y-7=0\end{matrix}\right.\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{14}{5}\\y=\dfrac{7}{5}\end{matrix}\right.\)

vậy .........

Bình luận (0)
Như
4 tháng 6 2018 lúc 19:39

với a, b là 2 cạnh góc vuông, c là cạnh huyền, a = b

công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác thường là:

R = abc / 4S

=> công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông cân là:

R = \(\dfrac{abc}{4\cdot\dfrac{1}{2}a\cdot b}=\dfrac{a^2c}{2a^2}=\dfrac{c}{2}\)

<=> c = 2R

=> a = b = \(\dfrac{\sqrt{2}}{2}c=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot2R=\sqrt{2}R\)

=> SABC= \(\dfrac{abc}{4R}\)= \(\dfrac{\left(\sqrt{2}R\right)^2\cdot2R}{4R}=R^2\)

chọn B

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Lan Anh
5 tháng 6 2018 lúc 20:18

B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN