Bội và ước của một số nguyên

🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV Hôm kia lúc 21:24

Bạn viết lại đề được không!? Nếu đề có số âm thì bạn cần có thêm dấu ngoặc vào nhé!

Bình luận (6)
Nareda
Nareda Hôm kia lúc 21:30

mk ko hiểu .Có thể viết lại đề đc ko

Bình luận (3)
Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng Hôm kia lúc 22:08

a, (-8).(-3).3.(+125)

= (-8).(+125).(-3).3

= (-1000).(-9)

= 9000

b, 27.(-2).3.(-7).(+49)

= 9.3.(-2).3.(-7).7.7

= 9.9.(-7).7.7.(-2)

= 81.(-343).(-2)

= 81.686

= 55566

Phần b chắc tính bth thôi nhỉ :v

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 17 tháng 1 lúc 9:43

\(\left(2n-3\right)⋮\left(n-5\right)\\ \Rightarrow\left[2\left(n-5\right)+7\right]⋮\left(n-5\right)\\ mà:\left[2\left(n-5\right)\right]⋮\left(n-5\right)\\ \Rightarrow7⋮\left(n-5\right)\\ \Rightarrow\left(n-5\right)\inƯ\left(7\right)\\ \Rightarrow\left(n-5\right)\in\left\{-7;-1;1;7\right\}\\ \Rightarrow n\in\left\{-2;4;6;12\right\}\)

Vậy \(n\in\left\{-2;4;6;12\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 tháng 5 2020 lúc 10:08

Bài 1:

Ta có: a+7⋮a+2

⇔a+2+5⋮a+2

⇔5⋮a+2

⇔a+2∈Ư(5)

⇔a+2∈{1;-1;5;-5}

hay a∈{-1;-3;3;-7}(tm)

Vậy: a∈{-1;-3;3;-7}

Bài 2:

ĐKXĐ: a≠3

Để \(M=\frac{a-5}{a-3}\) nhận giá trị nguyên thì a-5⋮a-3

⇔a-3-2⋮a-3

⇔-2⋮a-3

⇔a-3∈Ư(-2)

⇔a-3∈{1;-1;2;-2}

⇔a∈{4;2;5;1}(tm)

Vậy: a∈{1;2;4;5}

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 6 tháng 5 2020 lúc 10:12

Ta có: \(4n-5⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow4n-4-1⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow-1⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow n-1\inƯ\left(-1\right)\)

\(\Leftrightarrow n-1\in\left\{1;-1\right\}\)

hay \(n\in\left\{2;0\right\}\)

Vậy: \(n\in\left\{2;0\right\}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN