Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Hỏi đáp