Bảng tính điện tử

Lê Phương Anh

Câu 13: Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word

A. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn B. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc

C. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính D. Thanh công cụ, thanh công thức

Câu 14: Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa gì?

A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;

B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số;

C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số;

D. Hoặc B hoặc C

Câu 15: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?

A. =AVERAGE(C4, D4, E4, F4)

B. =AVERAGE(C4,7,E4:F4)

C. =AVERAGE(8,D4:F5)

D. =AVERAGE(C4:F4)

 

 

 

 

 

Câu 16: Câu nào sau đây đúng?

A. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau.

B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau.

C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

D. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Câu 17: Để lọc dữ liệu thực hiện lệnh

A. DatA.Filter/Show All; B. DatA.Filter/Advanced Filter;

C. DatA.Filter/AutoFilter; D. DatA.Filter/AutoFillter.

Câu 18: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:

A. Hàng có giá trị cao nhất; B. Hàng có giá trị thấp nhất;

C. Cột có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất; D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất.

Câu 19: Nút lệnh Sort Descending dùng để sắp xếp theo thứ tự :

A. Tăng dần B. Giảmdần

C. Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn D. B và C đúng

Khánh Nam.....!  ( IDΣΛ...
Hôm qua lúc 10:43

Câu 13: Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word

A. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn B. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc

C. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính D. Thanh công cụ, thanh công thức

Câu 14: Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa gì?

A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;

B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số;

C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số;

D. Hoặc B hoặc C

Câu 15: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?

A. =AVERAGE(C4, D4, E4, F4)

B. =AVERAGE(C4,7,E4:F4)

C. =AVERAGE(8,D4:F5)

D. =AVERAGE(C4:F4)

 

 

 

 

 

Câu 16: Câu nào sau đây đúng?

A. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau.

B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau.

C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

D. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Câu 17: Để lọc dữ liệu thực hiện lệnh

A. DatA.Filter/Show All; B. DatA.Filter/Advanced Filter;

C. DatA.Filter/AutoFilter; D. DatA.Filter/AutoFillter.

Câu 18: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:

A. Hàng có giá trị cao nhất; B. Hàng có giá trị thấp nhất;

C. Cột có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất; D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất.

Câu 19: Nút lệnh Sort Descending dùng để sắp xếp theo thứ tự :

A. Tăng dần B. Giảmdần

C. Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn D. B và C đúng

Bình luận (1)
Lê Phương Anh

Câu 1: Để mở 1 bảng tính mới ta vào :

A. File \ New B. File \ Save C. File \ Exit D. File \ Open

Câu 2: Giao của một hàng và một cột được gọi là:

A. Dữ liệu B. Trường C. Ô D. Công thức

Câu 3 Lợi ích của chương trình bảng tính là gì:

A. Việc tính toán được thực hiện tự động

B. Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan

C. Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động.

D. Tất cả các lợi ích trên

Câu 4: Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là?

A. xử lý những văn bản lớn.

B. chứa nhiều thông tin.

C. chuyên thực hiện các tính toán.

D. chuyên lưu trữ hình ảnh.

Câu 5: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là?

A. Dễ so sánh B. Dễ in ra giấy

C. Dễ học hỏi D. Dễ di chuyển

Câu 6: Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng?

A. tạo biểu đồ. B. tạo trò chơi.

C. tạo video D. tạo nhạc.

 

Câu 8: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện?

A. Nháy chuột lên biểu tượng Excel.

B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel.

C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel.

D. Nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel.

Câu 9: Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?

A. = A1+C1*B2 B. =(A1+C1)*B2 C. = (a1,c1)*B2 D. = (A1+C1)B2

Câu 10: Một trang tính trong chương trình bảng tính?

A. Là một thành phần của bảng tính B. Là miền làm việc chính của bảng tính

C. Gồm các cột và các hàng D. Cả 3 phương án trên

Câu 11: Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:

A. -1243 B. 12 năm C. 1999999999999999999 D. Cả 3 đáp án trên

Phạm Vĩnh Linh
27 tháng 7 lúc 14:15

1D

2C

3D

4C

5A

6A

8D

9B

10D

11B

Bình luận (1)
Khánh Nam.....!  ( IDΣΛ...
27 tháng 7 lúc 14:16

Câu 1: Để mở 1 bảng tính mới ta vào :

A. File \ New B. File \ Save C. File \ Exit D. File \ Open

Câu 2: Giao của một hàng và một cột được gọi là:

A. Dữ liệu B. Trường C. Ô D. Công thức

Câu 3 Lợi ích của chương trình bảng tính là gì:

A. Việc tính toán được thực hiện tự động

B. Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan

C. Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động.

D. Tất cả các lợi ích trê

Câu 4: Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là?

A. xử lý những văn bản lớn.

B. chứa nhiều thông tin.

C. chuyên thực hiện các tính toán.

D. chuyên lưu trữ hình ảnh.

Câu 5: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là?

A. Dễ so sánh B. Dễ in ra giấy

C. Dễ học hỏi D. Dễ di chuyển

Câu 6: Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng?

A. tạo biểu đồ. B. tạo trò chơi.

C. tạo video D. tạo nhạc.

 

Câu 8: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện?

A. Nháy chuột lên biểu tượng Excel.

B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel.

C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel.

D. Nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel.

Câu 9: Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?

A. = A1+C1*B2 B. =(A1+C1)*B2 C. = (a1,c1)*B2 D. = (A1+C1)B2

Câu 10: Một trang tính trong chương trình bảng tính?

A. Là một thành phần của bảng tính B. Là miền làm việc chính của bảng tính

C. Gồm các cột và các hàng D. Cả 3 phương án trên

Câu 11: Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:

A. -1243 B. 12 năm C. 1999999999999999999 D. Cả 3 đáp án trên

Bình luận (2)
dan nguyen chi

 

Câu 1.Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A. Print.

B. Page Break Preview.

C. Fill Color.

D. Print Preview.

Câu 2.Trong hộp thoại Page Setup, để chọn hướng giấy ngang ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Chọn trang Page và chọn Landscape.

B. Chọn trang Margins và chọn Portrait.

C. Chọn trang Margins và chọn Landscape.

D. Chọn trang Page và chọn Portrait.

mk cần gấp, mk sẽ tick cho 10 bạn đầu tiên, cảm ơn các bạn rất nhiều

Câu 3.Ô A1 của trang tính có số 5.25 và ô B1 có số 6.24. Số trong ô C1 được định dạng là số nguyên . Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1, em nhận được kết quả là:

A. 11.

B. 15.

C. 12

D. 11.49.

Câu 4.Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút . Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

A.  1.753.

B. 1.75.

C. 1.76.

D. 1.75

Câu 5. Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?

A. Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi.

B. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số.

C.Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số.

D. Nhập sai dữ liệu.

Câu 6.Cụm từ H10 trong hộp tên có nghĩa là gì?

A. Ô ở cột H, hàng 10.

B. Ô ở hàng H, hàng 10.

C. Ô ở cột H, cột 10.

D. Ô ở cột 10, hàng H.

Câu 7.Nút lệnh dùng để sắp xếp theo dữ liệu tăng dần là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 8.Để sắp xếp điểm của một môn học (vd Tin học), bước đầu tiên là.

A. Bấm vào nút .

B. Click chuột vào cột Tin học.

C. Tô đen hết vùng dữ liệu.

C. Bấm vào nút .

Câu 9.Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?

A. Tính tổng của ô A5 và ô A10.

B. Giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10.

C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10.

D. Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến  ô A10.

Câu 10.Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút . Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

A. 1.753.

B. 1.75.

C. 1.76.

D. 1.7530.

Câu 11.Hãy chọn câu đúng:

A. Mỗi ô có thể có nhiều địa chỉ khác nhau.

B. Dấu = là dấu cuối cùng cần gõ khi nhập công thức vào ô.

C. Thanh công thức và ô tính bao giờ cũng giống nhau.

D. Tất cả đều sai.

Câu 12.Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với dữ liệu đã có trong cột cần thực

hiện thao tác nào sau đây?

A. Nháy chuột trên vạch phân cách cột.

B. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột.

C. Nháy chuột trên vạch phân cách dòng.

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 13.Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây:

A. Click phải tại hàng chọn Insert.

B. Chọn hàng vào Insert chọn Table.

C. Chọn hàng vào Insert chọn Columns.

D. Cả 2 câu A và B dều đúng.

Câu 14.Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau.

B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau.

C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

D. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Câu 15.Để mở bảng tính đã có trong máy ta sử dụng lệnh nào?

A. Open.                   

B. Save.                     

C. Close.

D. New.

Câu 16.Các nút lệnh   nằm ở dải lệnh nào?

A. Page Layout.

B. Insert.

C. Home.

D. Data.

Câu 17.Để gộp nhiều ô của trang tính thành một ô và thực hiện căn giữa dữ liệu chọn nút lệnh?

A.   .

B.  .

C. .

D. .

Câu 18.Hãy cho biết đâu là địa chỉ của một khối?

A. A2:7A.

B. A2-A7.

C. A2;A7.

D. A2:A7.

Câu 19.Để thực hiện việc in văn bản em sử dụng nút lệnh?

A. .

B. .

C. .

D. B và C đúng.

Câu 20. Hàm=Average(4,10,16) sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 30.

B.10.

C. 16.

D. 4.

Câu 21. Tác dụng của nút lệnh Setup... trên thanh công cụ Print Preview dùng để?

A. Xem trang trước.

B. Căn lề cho văn bản.

C. Thay đổi hướng giấy.

D. Thiết đặt lề và hướng giấy.

Câu 22: Ô tính là nơi giao nhau giữa?

A. Cột và trang tính.

B. Cột và hàng.

C. Hàng và trang tính.

D. Không có giao nhau.  

Câu 23.Để thay đổi lề của trang in sử dụng lệnh sử dụng lệnh?

A. File/Page Setup/chọn trang Magins .

B. File/Page Setup/chọn trang Sheet.

C. File/Page Setup/chọn trang Page.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 24.Để định dạng kiểu chữ đậm em sử dụng nút lệnh nào trên thanh công cụ định dạng?

A. .

B. .

C. .

D. A và C đúng.

Câu 25.Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính.

A. MicroSoft Word.

B. MicroSoft Excel.

C. MicroSoft Power Point.

D. MicroSoft Access.

Câu 26.Trong Microsoft Excel, ngầm định văn bản được căn thẳng:

A. Lề trái.

B. Lề giữa.

C. Lề phải.

D. Đều hai bên.

Câu 27.Để tô màu nền cho các ô tính em nháy vào nút lệnh?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 28. Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu, em sử dụng biểu đồ:

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ hình tròn.

C. Biểu đồ hình gấp khúc.

D. Biểu đồ miền.

Câu 29.Để tạo biểu đồ em nháy vào nút lệnh?

A. .

B. .

C. .

 D.

Câu 30.Thao tác nào sau đây dùng để chọn hướng trang?

A. View / Orientation.

B. File / Orientation.

C. Page Layout / Orientation.

D. Insert / Orientation.

Câu 31.Trong Microsoft Excel, dữ liệu kiểu số được căn thẳng?

A. Lề trái.

B. Lề giữa.

C. Lề phải.

D. Đều hai bên.

Câu 32.Để tô màu chữ cho các ô tính em nháy vào nút lệnh:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 33.Khi thực hiện các bước tạo biểu đồ xong, em được một khung trắng là do:

A. Em chưa chú thích cho biểu đồ được tạo.

B. Chọn 1 ô tính ngoài vùng dữ liệu cần tạo biểu đồ.

C. Chọn 1 ô tính trong miền dữ liệu cần tạo biểu đồ.

D. Em chọn dạng biểu đồ hình tròn.

Câu 34.Ô A1 có nền màu vàng, chữ màu đỏ, ở ô H5 có nền màu trắng, chữ màu đen. Nếu sao chép ô A1 vào ô H5 thì sau khi sao chép ô H5 có nền và chữ màu gì?

A. Nền trắng, chữ đen.

B. Nền vàng, chữ đen.

C. Nền trắng, chữ đỏ.

D. Nền màu vàng, chữ màu đỏ.

Câu 35.Để di chuyển dữ liệu trong Excel em dùng cặp lệnh nào sau đây?

A. Cut và Paste.

B. Copy và Paste.

C. Undo và Paste.

D. Redo và Paste.

Câu 36.Lợi ích của việc xem trước khi in:

A. Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra.

B. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in.

C. Kiểm tra được vị trí ngắt trang đang ở đâu.

D. Tất cả các ý trên đều sai.

Câu 37.Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy trang tính?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 38.Theo em lọc dữ liệu dùng để làm gì?

A. Cho trang tính đẹp hơn.

B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự.

C. Để dễ tra cứu.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 39.Trên trang tính, sau khi chèn thêm một cột tại cột D, thì dữ liệu cột D sẽ:

A. Di chuyển sang bên trái của cột C.

B. Di chuyển sang bên phải tại cột E.

C. Giữ nguyên tại cột D.

D. Bị xóa mất.

Câu 40.Thanh công thức dùng để nhập công thức và hiển thị?

A. Dữ liệu và công thức trong ô tính.

B. Kết quả.

C. Không hiển thị gì cả.

D. Tên cột và hàng.

1.D

2A

3A

4B

5C

6D

8B

9C

10B

11B

12C

13C

15D

16C

21D

22B

23C

25B

26A

28C

31A

33B

34D

35B

36A

37C

38C

39B

40 A

Còn những câu nào mk ko có ghi trên đây là mk ko biết bạn nhé,Xin lỗi bn rất nhiều mk chỉ lm đc đến đây thôi 

Mong bạn sẽ cho mk saothanghoaCHÚC BẠN HỌC TỐT

Bình luận (0)
Dương Anh Vũ
14 tháng 5 lúc 16:33

tính hộ mik cái cột tiềm nc va phụ phí nhen

 

Bình luận (0)
Yuuka (Yuu - Chan)
14 tháng 5 lúc 16:40

cái này mk ko hiểu cho lắm

Bình luận (0)
Bế Long Nhật
9 tháng 5 lúc 20:51

B1: Chọn dữ liệu cần định dạng

B2:Chọn kiểu chữ muốn trên dải lệnh: Phông

 

Bình luận (0)

New: Tạo tệp mới (Ctrl + N)

   Open: Mở tệp đã có (Ctrl + O)

   Save: Lưu tệp đang mở (Ctrl + S)

   Print: In tệp đang mở (Ctrl + P)

   Cut: Cắt đối tượng được đánh dấu vào Clipboard (Ctrl + X)

   Copy: Sao chép đối tượng được đánh dấu vào Clipboard (Ctrl + C)

   Paste: Dán nội dung từ Clipboard vào vị trí soạn thảo (Ctrl + V)

   Undo: Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện (Ctrl + Z)

   Grow Font: Tăng kích cỡ chữ (Ctrl + Shift + “>”)

   Shrink Font: Giảm kích cỡ chữ (Ctrl + Shift + “<”)</span>

   Superscript: Chỉ số trên (Ctrl + Shift + “=”)

   Subscript: Chỉ số dưới (Ctrl + “=”)

Bình luận (0)
Phong Thần
4 tháng 4 lúc 18:53

Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu là : 

B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

B4: Chọn giá trị để lọc.

Bình luận (0)
Cherry
4 tháng 4 lúc 18:53

 Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu là :

Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

Bước 2: Nháy Data -------> Filter ------> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

Bước 3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

Bn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
nguyễn tố ninh
9 tháng 5 lúc 16:57

B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột). B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột. B4: Chọn giá trị để lọc.B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột). B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột. B4: Chọn giá trị để lọc.

Bình luận (0)

lợi ích của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in bằng nút lệnh Print Preview giúp ta xem lại văn bản trước khi in, từ đó chỉnh sửa lại bố cục trình bày sao cho thích hợp, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Bình luận (0)

Bước 1: Chọn tiêu đề cột và hàng cần lọc dữ liệu

Bước 2: Mở bảng Delta-Filter-Auto Filter

Bước 3: Trên các tiêu đề cột sẽ xuất hiện mũi tên, ta lựa chọn tiêu chuẩn để lọc

-Chọn cột Điểm trung bình để lọc dữ liệu

-Chọn tiêu chuẩn 8.0 và 7.0 để lọc

Bình luận (0)
Cuong Nguyen
23 tháng 3 lúc 20:36

 vào data chọn Filter xuất hiện biểu tượng lọc tự động chọn vào biểu tượng lọc tự động ở cột điểm trung bình chọn 7.0 và 8.0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN