Bảng lượng giác

Trương Huy Hoàng
Trung úy -
29 tháng 12 2020 lúc 21:13

sin215o + sin240o + sin250o + sin275o

= (sin215o + sin275o) + (sin240o + sin250o)

= (sin215o + cos215o) + (sin240o + cos240o)

= 1 + 1 = 2

Chúc bn học tốt!

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
Thượng sĩ -
19 tháng 12 2020 lúc 23:02

\(cot M= \dfrac{MN}{PN}=\dfrac{2}{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
28 tháng 10 2020 lúc 7:26

Sửa đề: \(D=\sin^219^0+\cos^219^0+\tan19^0-\cot71^0\)

Ta có: \(D=\sin^219^0+\cos^219^0+\tan19^0-\cot71^0\)

\(=\left(\sin^219^0+\cos^219^0\right)+\left(\cot71^0-\cot71^0\right)\)

\(=1+0=1\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Thiếu tướng -
30 tháng 9 2020 lúc 14:50

Lời giải:

Kẻ đường cao $AH$ $(H\in BC)$

Xét tam giác vuông $HAB$:

$\frac{BH}{AB}=\cos B\Rightarrow BH=\cos B.AB=\cos 60.14=7$ (cm)

$AH^2=AB^2-BH^2=14^2-7^2=147$ (cm) theo định lý Pitago

$CH=\sqrt{AC^2-AH^2}=\sqrt{16^2-147}=\sqrt{109}$ (cm)

$BC=BH+CH=7+\sqrt{109}$ (cm)

b)

$S_{ABC}=\frac{AH.BC}{2}=\frac{\sqrt{147}(7+\sqrt{109})}{2}$ (cm2)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Thiếu tướng -
30 tháng 9 2020 lúc 14:52

Hình vẽ:

Bảng lượng giác

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
4 tháng 9 2020 lúc 15:58

Đề bài yêu cầu làm gì vậy bạn?

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
1 tháng 9 2020 lúc 15:44

\(\frac{sina}{cosa}+\frac{cosa}{sina}=3\Leftrightarrow\frac{sin^2a+cos^2a}{sina.cosa}=3\Leftrightarrow\frac{1}{sina.cosa}=3\)

\(\Leftrightarrow sina.cosa=\frac{1}{3}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Thiếu tướng -
27 tháng 7 2020 lúc 9:56

Lời giải:

Xét tam giác vuông $ABC$: $\sin B=\frac{AC}{BC}$

$\Leftrightarrow \sin 60^0=\frac{5a}{BC}$

$\Rightarrow BC=\frac{5a}{\sin 60^0}=\frac{10\sqrt{3}a}{3}$ $\tan B=\frac{AC}{AB}$

$\Leftrightarrow \tan 60^0=\frac{5a}{AB}\Rightarrow AB=\frac{5\sqrt{3}a}{3}$ Xét tam giác vuông $BHA$ vuông tại $H$:

$\sin B=\frac{AH}{AB}$

$\Rightarrow AH=\sin B. AB=\sin 60^0.\frac{5\sqrt{3}a}{3}=\frac{5}{2}a$

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN