Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

haizzz!!
haizzz!! 25 tháng 6 2020 lúc 21:52

- miền dữ liệu là tất cả dữ liêu trong khối có ô tính được chọn

- thao tác thay đổi dữ liệu:

- B1: Click vào biểu đồ

- B2: Click dấu + để tạo hộp thoại

- B3: thực hiện các chỉnh sửa, một số chức năng chính:

+ Charts Title: ẩn/ hiện tiêu đề của biểu đồ, ta có thể tùy chỉnh tiêu đề đó.

+ Axis Title: ẩn/ hiện thông tin các trục.

+ Data Lable: ẩn/ hiện dữ liệu trên mỗi mốc.

+ Legend: ẩn/ hiện chú giải dữ liệu

Bình luận (0)
haizzz!!
haizzz!! 22 tháng 6 2020 lúc 21:44

bước 1: nháy chuột trên biểu đồ

bước 2: chọn và kéo thả đến vị trí mới

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 tháng 6 2020 lúc 15:21

uses crt; var a,b,c:array[1..100]of real; n,i,dem,j:integer; tb,max,min:real; begin clrscr; write('Nhap so hoc sinh:'); readln(n); for i:=1 to n do begin repeat write('Nhap diem Toan,Tin cua ban thu ',i,'='); readln(a[i],b[i]); until (0<a[i]) and (a[i]<=10) and (0<b[i]) and (b[i]<=10); end; dem:=0; for i:=1 to n do begin tb:=(a[i]+b[i])/2; inc(dem); c[dem]:=tb; end; max:=0; min:=10; for i:=1 to dem do begin if max<c[i] then max:=c[i]; if min>c[i] then min:=c[i]; end; writeln('Trung binh cao nhat la: ',max:4:2); writeln('Trung binh nho nhat la: ',min:4:2); readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà 12 tháng 6 2020 lúc 18:50

Chỉ định miền dữ liệu cho biểu đồ nhằm mục đích gì?

Chỉ định miền dữ liệu cho biểu đồ nhằm mục đích khi chúng ta muốn thay đổi dữ liệu trong miền dữ liệu thì trên biểu đồ sẽ tự động thay đổi theo.

#ngocha14092k7

Chúc bạn học tốt, @pro minh haha!

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN