Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 5 tháng 12 2020 lúc 19:03

Có những dd muối sau: Ba(NO3)2, MgCl2, CaCO3, Na2SO3, KCl. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:

a) Dd NaOH: dd MgCl2.

PTHH: MgCl2 +2 NaOH -> Mg(OH)2 + 2 NaCl

b)Dd H2SO4: CaCO3,dd Na2SO3, dd Ba(NO3)2.

PTHH: CaCO3 + H2SO4 -> CaSO4 + H2O + CO2

Na2SO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O + CO2

Ba(NO3)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2 HNO3

c)Dd AgNO3: ddMgCl2,dd KCl.

PTHH: 2 AgNO3 + MgCl2 -> 2 AgCl + Mg(NO3)2

KCl + AgNO3 -> KNO3 + AgCl

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 11 2020 lúc 21:20

Không tác dụng vì FeSiO3 không tồn tại dưới dạng dd

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 11 2020 lúc 21:22

À nhầm

Phản ứng vẫn ko xảy ra nhưng cái nguyên nhân là sai đấy

Bình luận (0)
Hoàng Đức Chính
Hoàng Đức Chính 21 tháng 11 2020 lúc 19:50

ok

Bình luận (0)
Rose
Rose 16 tháng 11 2020 lúc 23:01

Help me😱😱😱

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 12 tháng 11 2020 lúc 21:47

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

a) Ta có: \(n_{Al}=\frac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)=n_{AlCl_3}=\frac{2}{3}n_{H_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{AlCl_3}=0,2\cdot133,5=26,7\left(g\right)\\V_{H_2}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

b) Theo PTHH: \(n_{HCl}=3n_{Al}=0,6mol\)

\(\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\frac{0,6}{0,2}=3\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 8 tháng 11 2020 lúc 21:34

a) PTHH: \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

b) Ta có: \(n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)=n_{Cu}\) \(\Rightarrow m_{Cu}=0,1\cdot64=6,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 5 tháng 11 2020 lúc 22:30

PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

a) Ta có: \(n_{Zn}=\frac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)=n_{H_2}=n_{ZnCl_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{ZnCl_2}=0,1\cdot136=13,6\left(g\right)\\V_{H_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

b) Sửa đề: "của dd H2SO4"

Theo PTHH: \(n_{H_2SO_4}=n_{Zn}=0,1mol\)

\(\Rightarrow C_{M_{H_2SO_4}}=\frac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 5 tháng 11 2020 lúc 21:58

NgO ???

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 3 tháng 11 2020 lúc 22:26

Bài 1:

1) \(Na_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2NaCl+BaSO_4\)

2) \(Ca\left(HCO_3\right)+Na_2CO_3\rightarrow CaCO_3+NaHCO_3\)

3) \(CuSO_4+Na_2S\rightarrow CuS+Na_2SO_4\)

4) \(3MgCl_2+2K_3PO_4\rightarrow Mg_3\left(PO_4\right)_2+6KCl\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 1 tháng 11 2020 lúc 21:18

PTHH: \(Na_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2NaCl+BaSO_4\downarrow\)

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Na_2SO_4}=\frac{200\cdot10\%}{142}=\frac{10}{71}\left(mol\right)\\n_{BaCl_2}=\frac{200\cdot5\%}{208}=\frac{5}{104}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) BaCl2 phản ứng hết, Na2SO4 còn dư

\(\Rightarrow n_{BaSO_4}=\frac{5}{104}\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{BaSO_4}=\frac{5}{104}\cdot233\approx11,2\left(g\right)\)

b)Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaCl}=2n_{BaCl_2}=\frac{5}{52}\left(mol\right)\\n_{Na_2SO_4\left(dư\right)}=\frac{685}{7384}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{NaCl}=\frac{5}{52}\cdot58,5=5,625\left(g\right)\\m_{Na_2SO_4\left(dư\right)}=\frac{685}{7384}\cdot142\approx13,17\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{dd}=m_{ddNa_2SO_4}+m_{ddBaCl_2}-m_{BaSO_4}=388,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{NaCl}=\frac{5,625}{388,8}\cdot100\approx1,45\%\\C\%_{Na_2SO_4}=\frac{13,17}{388,8}\cdot100\approx3,39\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN