Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Quang Nhân
Quang Nhân 16 tháng 1 lúc 15:41

Trích mỗi chất một ít ra ống nghiệm làm thuốc thử : 

Cho quỳ tím lần lượt vào từng mẫu thử : 

- Hóa đỏ : HCl , H2SO4 (1) 

- Hóa xanh : NaOH 

- Không hiện tượng : Na2SO4 , Na2SO3 , NaCl , NaNO3 (2) 

Cho dung dịch Ba(OH)2 lần lượt vào các chất ở nhóm (1) : 

- Kết tủa trắng : H2SO4 

- Không hiện tượng : HCl 

\(Ba\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2H_2O\)

Cho dung dịch HCl lần lượt vào từng chất ở nhóm (2) : 

- Sủi bọt khí : Na2SO3 

- Không hiện tượng : Na2SO4, NaCl , NaNO3 (3) 

\(Na_2SO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+SO_2\uparrow+H_2O\)

Cho dung dịch BaCl2 lần lượt vào các chất ở (3) : 

- Kết tủa trắng : Na2SO4 

- Không hiện tượng : NaCl , NaNO3 

\(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaCl\)

Cho dung dịch AgNO3 vào hai chất còn lại : 

- Kết tủa trắng : NaCl 

- Không hiện tượng : NaNO3

\(AgNO_3+NaCl\rightarrow AgCl\downarrow+NaNO_3\)

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 16 tháng 1 lúc 13:42

- Trích mẫu thử

- Cho quỳ tím vào các mẫu thử

 + Quỳ tím hóa đỏ: \(HCl,H_2SO_4\left(I\right)\)

 + Quỳ tím hóa xanh: \(NaOH\)

 + Quỳ tím không đổi màu: \(Na_2SO_4,Na_2SO_3,NaCl,NaNO_3\left(II\right)\)

- Cho \(ddBaCl_2\) lần lượt vào các mẫu thử ở nhóm I 

 + Xuất hiện kết tủa trắng: \(H_2SO_4\)

    \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

 + Không hiện tương: \(HCl\)

- Cho \(ddBaCl_2\) lần lượt vào các mẫu thử ở nhóm II

 + Xuất hiện kết tủa trắng: \(Na_2SO_4\)

   \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaCl\)

 + Không hiện tượng: \(Na_2SO_3,NaCl,NaNO_3\)

- Cho \(ddAgNO_3\) vào các mẫu thử chưa nhận biết ở nhóm II

 + Xuất hiện kết tủa trắng: \(NaCl\) 

    \(AgNO_3+NaCl\rightarrow AgCl\downarrow+NaNO_3\)

 + Không hiên tượng: \(Na_2SO_3,NaNO_3\)

- Cho \(ddHCl\) vào 2 mẫu thử còn lại

 + Sủi bọt khí:\(Na_2SO_3\)

   \(Na_2SO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+SO_2\uparrow+H_2O\)

 + Không hiện tượng: \(NaNO_3\)

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 tháng 1 lúc 11:44

Bước 1 : Trích mẫu thử

Bước 2  : Cho dung dịch HCl tới dư vào các mẫu thử trên :

- mẫu thử nào tạo khí không màu ,mùi hắc là Na2SO3

\(Na_2SO_3 + 2HCl \to 2NaCl + SO_2 +H_2O\)

- mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là AgNO3 

\(AgNO_3 + HCl \to AgCl + HNO_3\)

Bước 3 : Cho dung dịch H2SO4 vào hai mẫu thử còn :

- mẫu thử nào tạo kết tủa màu trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO→ BaSO+ 2HCl

- mẫu thử nào không hiện tượng gì là NaCl

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 18 tháng 12 2020 lúc 22:24

PTHH: \(Zn+2AgNO_3\rightarrow Zn\left(NO_3\right)_2+2Ag\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{AgNO_3\left(banđầu\right)}=0,6\cdot0,8=0,48\left(mol\right)\\n_{AgNO_3\left(saup/ư\right)}=0,6\cdot0,2=0.12\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{AgNO_3\left(pư\right)}=0,36mol\) 

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn\left(pư\right)}=0,18mol\\n_{Ag}=0,36mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Zn\left(pư\right)}=0,18\cdot65=11,7\left(g\right)\\m_{Ag}=0,36\cdot108=38,52\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m=50-11,7+38,52=76,82\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 5 tháng 12 2020 lúc 19:03

Có những dd muối sau: Ba(NO3)2, MgCl2, CaCO3, Na2SO3, KCl. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:

a) Dd NaOH: dd MgCl2.

PTHH: MgCl2 +2 NaOH -> Mg(OH)2 + 2 NaCl

b)Dd H2SO4: CaCO3,dd Na2SO3, dd Ba(NO3)2.

PTHH: CaCO3 + H2SO4 -> CaSO4 + H2O + CO2

Na2SO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O + CO2

Ba(NO3)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2 HNO3

c)Dd AgNO3: ddMgCl2,dd KCl.

PTHH: 2 AgNO3 + MgCl2 -> 2 AgCl + Mg(NO3)2

KCl + AgNO3 -> KNO3 + AgCl

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 11 2020 lúc 21:22

À nhầm

Phản ứng vẫn ko xảy ra nhưng cái nguyên nhân là sai đấy

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 11 2020 lúc 21:20

Không tác dụng vì FeSiO3 không tồn tại dưới dạng dd

Bình luận (0)
Hoàng Đức Chính
Hoàng Đức Chính 21 tháng 11 2020 lúc 19:50

ok

Bình luận (0)
Rose
Rose 16 tháng 11 2020 lúc 23:01

Help me😱😱😱

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 12 tháng 11 2020 lúc 21:47

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

a) Ta có: \(n_{Al}=\frac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)=n_{AlCl_3}=\frac{2}{3}n_{H_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{AlCl_3}=0,2\cdot133,5=26,7\left(g\right)\\V_{H_2}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

b) Theo PTHH: \(n_{HCl}=3n_{Al}=0,6mol\)

\(\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\frac{0,6}{0,2}=3\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 8 tháng 11 2020 lúc 21:34

a) PTHH: \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

b) Ta có: \(n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)=n_{Cu}\) \(\Rightarrow m_{Cu}=0,1\cdot64=6,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 5 tháng 11 2020 lúc 22:30

PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

a) Ta có: \(n_{Zn}=\frac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)=n_{H_2}=n_{ZnCl_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{ZnCl_2}=0,1\cdot136=13,6\left(g\right)\\V_{H_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

b) Sửa đề: "của dd H2SO4"

Theo PTHH: \(n_{H_2SO_4}=n_{Zn}=0,1mol\)

\(\Rightarrow C_{M_{H_2SO_4}}=\frac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN