Bài 9.Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.

Quang Nhân
18 tháng 1 lúc 20:25

Bình luận (0)
Quang Nhân
18 tháng 1 lúc 20:39

Bình luận (0)
Quang Nhân
18 tháng 1 lúc 20:42

Bình luận (0)
anonymous
15 tháng 12 2020 lúc 8:15

Cấu hình e của nguyên tử Mg (Z = 12) là: 1s22s22p63s2

=> Mg thuộc chu kì 3 nhóm IIA

Cấu hình e của nguyên tử Si (Z = 14) là: 1s22s22p63s24p2

=> Si thuộc chu kì 4 nhóm IVA

Cấu hình e của nguyên tử Ca (Z = 20) là: 1s22s22p63s24p64s2

=> Ca thuộc chu kì 4 nhóm IIA

Cấu hình e của nguyên tử K (Z = 19) là: 1s22s22p63s24p64s1

=> K thuộc chu kì 4 nhóm IA

Như vậy,

+ Si, Ca và K cùng thuộc 1 chu kì mà 14<19<20 nên bán kính nguyên tử sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: Ca, K, Si                                               (1)

+ Mg, Ca cùng thuộc 1 nhóm mà 12<20 nên bán kính nguyên tử sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: Mg, Ca                                                               (2)

Từ (1) và (2) suy ra: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kình nguyên tử: Mg, Ca, K, Si.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
9 tháng 12 2020 lúc 20:54

Gọi T có hóa trị với Hnn=1;2;3;4

Vậy hợp chất khí với H của TTHn

\(\Rightarrow M_{TH_n}=M_T+n\)

\(\Leftrightarrow\%m_T=94,12\%\Rightarrow M_T=16n\)

Nếu \(n=2\Rightarrow M_T=32\)

=> T là lưu huỳnh ( S )

Vậy hợp chất của hirdo với T là H2S

Bình luận (0)
Nghĩa Dương
6 tháng 12 2020 lúc 21:01

(5x-2y)Fe3O4 + (46x -18y)HNO3 ® (15x- 6y)Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y)H2O

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
1 tháng 12 2020 lúc 22:26

PTHH: \(R+H_2O\rightarrow ROH+\frac{1}{2}H_2\uparrow\)

Ta có: \(n_{H_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_R=0,4mol\) \(\Rightarrow M_R=\frac{9,2}{0,4}=23\) \(\Rightarrow\) R là Na

Theo PTHH: \(n_{NaOH}=0,4mol\) \(\Rightarrow m_{NaOH}=0,4\cdot40=16\left(g\right)\)

Mặt khác: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{H_2}=0,2\cdot2=0,4\left(g\right)\\D_{H_2O}=1g/ml\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{dd}=m_{Na}+m_{H_2O}-m_{H_2}=200\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{NaOH}=\frac{16}{200}\cdot100\%=8\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
4 tháng 11 2020 lúc 18:29

- Gọi kim loại đó là R .

- Thấy khi cho R vào dd HCl sẽ bị giảm khối lượng H2 .

Mà sau phản ứng thấy dung dịch tăng 0,44g .

=> \(\left(m_R+m_{dd}-m_{H_2}\right)-m_{dd}=m_R-m_{H_2}=0,44\left(g\right)\)

=> \(m_{H_2}=0,04\left(g\right)\)

=> \(n_{H_2}=0,02\left(mol\right)\)

PTHH : \(R+2HCl\rightarrow RCl_2+H_2\)

............0,02..................................0,02.

=> \(M_R=24\left(u\right)\)

Vậy R là Mg .

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN