Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Mai Hiền
21 tháng 12 2020 lúc 11:24

Giai đoạn mỗi pha của quang hợp

Pha sáng

+ Sau khi được các sắc tố quang hợp hấp thụ, năng lượng sẽ được chuyển vào một loạt các phản ứng ôxi hoá khử của chuỗi chuyền êlectron quang hợp. Chính nhờ hoạt động của chuỗi chuyển êlectron quang hợp mà NADPH và ATP sẽ được tổng hợp.

+ O2  được tạo ra trong pha sáng có nguồn gốc từ các phân tử nước.

+ Pha sáng của quang hợp có thể được tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây :

NLAS + H2O+ NADP+ + ADP + Pi —-> NADPH + ATP + O2 

(Chú thích : NLAS là năng lượng ánh sáng, P là phôtphat vô cơ)

Pha tối

+ Chất kết hợp với CO2, đầu tiên là một phân tử hữu cơ có 5 cacbon là ribulôzôđiphôtphat (RiDP). Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình là hợp chất có 3 cacbon.

+  Hợp chất RiDP được biến đổi thành Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

+ Một phần AlPG sẽ được sử dụng để tái tạo RiDP. Phần còn lại biến đổi thành tinh bột và saccarôzơ.

+ Thông qua các con đường chuyển hoá vật chất khác nhau, từ cacbohiđrat tạo ra trong quang hợp sẽ hình thành nhiều loại hợp chất hữu cơ khác.

Đặc điểm pha tối ở các nhóm thực vật thích nghi với điều kiện sống của TV CAM:

Thực vật CAM sống ở nơi có điều kiện sống khắc nghiệt, khô hạn, nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh. Do vậy, để thích nghi với điều kiện môi trường sống, thực vậy CAM đã thích nghi bằng cách thay đổi thời gian cố định CO2. Pha sáng diễn ra vào ban ngày khi có nhiệt độ cao ánh sáng mạnh. Nhưng lúc này nếu mở khí khổng thì sẽ dẫn đến mất nước, nhưng ban đêm thì lại không có ánh sáng. Do vậy vào ban đêm, thực vật này sẽ mở khí khổng dự trữ CO2. Sau đó, vào ban ngày khi có ánh sáng, nó thực hiện quang hợp dựa vào nguồn CO2 đã dự trữ, đóng khí khổng.

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 11 2020 lúc 15:24

Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

1) pha sáng chỉ diễn ra khi có ánh sáng

2) xảy ra quá trình quang phân li nước tại xoang tilacoit

3) ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng sẽ cung cấp cho pha tối tổng hợp chất hữ cơ

4) O2 sinh ra ở pha sáng có nguồn gốc từ CO2

A.2 B.3 C.1 D.4

CHỌN D, CẢ 4 ĐÁP ÁN TRÊN ĐỀU ĐÚNG.

Bình luận (0)
Mai Hiền
16 tháng 11 2020 lúc 15:12

1) pha sáng chỉ diễn ra khi có ánh sáng -> Đúng

2) xảy ra quá trình quang phân li nước tại xoang tilacoit -> Đúng

3) ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng sẽ cung cấp cho pha tối tổng hợp chất hữu cơ -> Đúng

4) O2 sinh ra ở pha sáng có nguồn gốc từ CO2 -> Sai

Ôxi được giải phóng trong quang hợp có nguồn gốc từ H2O qua quá trình quang phân ly ở pha sáng.

=> Đáp án B
Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 11 2020 lúc 9:19

Các đáp án để lựa chọn đâu em?

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
12 tháng 11 2020 lúc 5:41

Ưu việt của thực vật c4 với thực vật c3 là:

- Cường độ quan hợp cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn.

- Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn.

Bình luận (0)
Mai Hiền
12 tháng 11 2020 lúc 11:09

Nhóm thực vật C4 có năng suất quang hợp cao hơn C3 vì:

- Cây C4 tránh được hô hấp sáng do quá trình tổng hợp chất hữu cơ xảy ra trong lục lạp bao bó mạch

- Cây C4 có cường độ quang hợp cao hơn cây C3 , do điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, quang hợp được trong điều kiện ánh sáng mạnh.

- Điểm bù CO2 rất thấp. Nhu cầu ánh sáng thực vật C4 đạt được độ no ánh sáng trong quang hợp cao hơn C3 ; có thể hấp thụ CO2 tăng liên tục khi cường độ ánh sáng gần bằng ánh sáng toàn phần, ánh sáng có cường độ cao gần bão hoà thì thực vật C4 vẫn tiến hành quang hợp khi thực vật C3 bị ức chế.

Bình luận (0)
Phong
16 tháng 10 2020 lúc 20:52

1.

-Quá trình quang hợp cần khí CO2 và ánh sáng với một cường độ nhất định

-Thực vật dưới nước trong chu kỳ sống cần 1 lượng CO2 và cường độ ánh sáng nhỏ hơn so với thực vật trên cạn

-Thực vật đã tiến hóa để từ đời sống dưới nước chuyển sang đời sống trên cạn nhờ quang hợp

-Thực vật trên cạn có nguồn dự trữ là đường glucose cũng là nguồn năng lượng quan trọng nhờ quang hợp

=>nguồn thức ăn ở trên cạn dinh dưỡng hơn dưới nước

=>động vật ăn thực vật cũng từ đời sống dưới nước chuyển sang đời sống trên cạn từ đó động vật ăn thịt cũng vậy

2

-Khi tổng hợp 1 glucose trong pha tối của quang hợp, thực vật C4 cần sử dụng nhiều ATP hơn

-Giải thích:

+Pha tối của thực vật C4 có thêm chu trình C4, pyruvate<3C> thành PEP carboxylase->quá trình này cần ATP

Bình luận (0)
Phương Dung
12 tháng 10 2020 lúc 18:29

Phân biệt pha sáng và pha tối trong quang hợp:

+Pha sáng: xảy ra ở cấu trúc hạt grana của lục lạp (diễn ra trong túi tilacoit)

- Nguyên liệu: H2O, Năng lượng ánh sáng, {ADP, P} , NADP+

- Sản phẩm: Oxi, ATP, NADPH

+Pha tối: Xảy ra ở chất nền stôma của lục lạp

- Nguyên liệu: CO2, ATP, NẠDPH

- Sản phẩm: Hợp chất hữu cơ (C6H12O6).

– Pha sáng cung cấp năng lượng ATP và lực khử NADPH cho pha tối.

– Pha tối cung cấp nguyên liệu đầu vào ADP và NADP+ cho pha sáng.

*Vai trò quang hợp:

- Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của mọi loài sinh vật trên trái đất

- Làm giảm hiệu ứng nhà kính

- Cung cấp oxi cho khí quyển.

Bình luận (0)
Phương Dung
12 tháng 10 2020 lúc 18:30

– Giống nhau :

+ Xảy ra trong lục lạp

+ Gồm các phản ứng oxi hóa và phản ứng khử

– Khác nhau :

+Pha sáng: xảy ra ở cấu trúc hạt grana của lục lạp (diễn ra trong túi tilacoit)

nguyên liệu: H2O, Năng lượng ánh sáng, {ADP, P} , NADP+

sản phẩm: Oxi, ATP, NADPH

+Pha tối: Xảy ra ở chất nền stôma của lục lạp

Nguyên liệu: CO2, ATP, NẠDPH

Sản phẩm: Hợp chất hữu cơ (C6H12O6).

– pha sáng cung cấp năng lượng ATP và lực khử NADPH cho pha tối.

– pha tối cung cấp nguyên liệu đầu vào ADP và NADP+ cho pha sáng.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN