Bài 9. Nguyên phân

a) %rU=100% - (%rA+%rX+%rG)= 100% - (12%+17%+23%)= 48% rN

Thành phần phần trăm các loai Nu trong từng mạch của gen:

 %T2= %A1=%rU=48% ; %A2=%T1=%rA= 12%

%G2=%X1=%rG=23%; %X2=%G1=%rX=17%

b) Thành phần % các loại Nu trong gen:

A=T=(%A1+%A2)/2= (48%+12%)/2=30%N

G=X=(%G1+%G2)/2= (17%+23%)/2=20%N

Bình luận (0)
Mai Hiền
11 tháng 1 lúc 15:49

Cho 2 cá thể lai với nhau thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1

TH1: Qui luật phân ly 

VD: Aa x Aa -> 1AA : 2Aa : 1aa (3A- : 1aa)

TH2: Qui luật phân ly độc lập

VD: AaBB x AaBB -> 1AABB : 2AaBB : 1aaBB (3A-B- : 1aabb)

TH3: Qui luật liên kết hoàn toàn

VD: AB/ab x AB/ab -> 1AB/AB : 2AB/ab : 1ab/ab (3A-B- : 1aabb)

Bình luận (0)
No Name =))
6 tháng 1 lúc 20:37

Sự tự nhân đôi NST diễn ra ở kì trung gian.

Bình luận (0)
No Name =))
6 tháng 1 lúc 19:58

Ở ruồi giấm 2n=8, quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử của ruồi dấm tạo ra 8 tế bào mới, hỏi số lượng NST đơn ở kì cuối đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu?

A. 64

B. 128

C. 256

Bình luận (0)
Mai Hiền
5 tháng 1 lúc 15:11

ở người một tế bào sinh dưỡng có bộ NST 2n=24 , có 5 tế bào cùng nguyên phân . Số NST sẽ là 

A 48 NST       B 240NST   C 120 NST      D 360NST 

Giải

5TB có số NST là: 24 . 5  = 120 NST

Bình luận (0)
No Name =))
29 tháng 12 2020 lúc 20:58

Số tế bào con được tạo ra là:

25=32(Tế bào)

Bình luận (0)
Trần Thị Mai Phương
28 tháng 12 2020 lúc 22:56

a/ Các NST đang ở kì giữa của quá trình NPb/ 

Kỳ Số NST CromatitTâm động
Trung gian6 ( kép )    12    6

Đầu

  6 ( kép )    12    6  
Giữa  6 ( kép )    12     6
Sau12 ( đơn)       0     12
Cuối6 ( đơn )      0      6

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
29 tháng 12 2020 lúc 9:46

a.

TB đang ở kì giữa của NP

b.

 Kì trung gianKì đầuKì giữaKì sauKì cuối
Số NST đơn0004n = 122n = 6
Sô NST kép2n = 62n = 62n = 600
Số crômatit4n = 124n = 124n = 1200
Số tâm động2n = 62n = 62n = 64n = 122n = 6 
Bình luận (0)

Tế bào mầm 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 12 2020 lúc 7:30

Số lượng NST có trong các TB mới sinh ra: 23.2n=23.8=64( NST)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN