Bài 9. Làm việc với dãy số

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
8 tháng 1 lúc 19:17

uses crt;

var a,b,c,min:real;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

min:=a;

if min>b then min:=b;

if min>c then min:=c;

writeln('So nho nhat la: ',min);

readln;

end.

Bình luận (0)
ngo minh duc
6 tháng 1 lúc 16:01

ai ho toi voi

 

Bình luận (0)
tricoder
6 tháng 1 lúc 16:26

uses crt;

var i,sokm:integer;

tong:real;

begin

write('nhap so km: ');readln(sokm);

for i:=1 to n do

begin

if i=1 then tong:=tong+5000;

else if tong>=2 and tong<=5 then  tong:=tong+4500;

else tong:=tong+3500;

end;

if sokm>120 then tong=(tong/10)*9;

writeln('so tien la ',tong,' dong');

readln;

end.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
8 tháng 1 lúc 14:08

Var km:longint;

st:real;

Begin

write('Nhap vao so km da di ');readln(km);

if km = 1 then write('So tien la 5000');

if (km > 1) and (km<= 5) then write('So tien la ',5000+(km-1)*4500);

if (km >= 6) and (km <= 20) then write('So tien la ',5000 + 4*4500+(km-5)*3500)

if km>120 then

begin

st:=5000+4*4500+(km-5)*3500-0.1*(5000+4*4500+(km-5)*3500);

write(st:15:2);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
kudo shinichi
23 tháng 12 2020 lúc 21:28

Lời giải :

B1: nhập 2 biến x,y

B2: Nếu x>y tráo đổi gía trị của x và y, chuyển đến bước 3 . Nếu y > x thì 2 số đã theo thứ tự có giá trị không giảm , chuyển đến bước 3

B3: In ra kết qủa x, y và kết thúc thuật toán 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
6 tháng 12 2020 lúc 13:58

uses crt; var n,d,i,x,y,t,kt,t1,j:integer; st:string; begin clrscr; repeat write('Nhap n='); readln(n); until (1000<=n) and (n<=9999); str(n,st); d:=length(st); t:=0; for i:=1 to d do begin val(st[i],x,y); t:=t+x; end; writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t); if t>1 then begin kt:=0; for i:=2 to trunc(sqrt(t)) do if t mod i=0 then begin kt:=1; break; end; if kt=0 then writeln(t,' la so nguyen to') else writeln(t,' khong la so nguyen to'); end else writeln(t,' khong la so nguyen to'); t1:=0; for j:=1 to t-1 do if t mod j=0 then t1:=t1+j; if t1=t then writeln(t,' la so hoan hao') else writeln(t,' khong la so hoan hao'); if trunc(sqrt(t))=sqrt(t) then writeln(t,' la so chinh phuong') else writeln(t,' khong la so chinh phuong'); readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
6 tháng 12 2020 lúc 13:54

uses crt; var n,d,i,x,y,t,kt,t1:integer; st:string; begin clrscr; repeat write('Nhap n='); readln(n); until (1000<=n) and (n<=9999); str(n,st); d:=length(st); t:=0; for i:=1 to d do begin val(st[i],x,y); t:=t+x; end; writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t); if t>1 then begin kt:=0; for i:=2 to trunc(sqrt(t)) do if t mod i=0 then begin kt:=1; break; end; if kt=0 then writeln(t,' la so nguyen to') else writeln(t,' khong la so nguyen to'); end else writeln(t,' khong la so nguyen to'); t1:=0; for i:=1 to t-1 do if t1 mod i=0 then t1:=t1+i; if t1=t then writeln(t,' la so hoan hao') else writeln(t,' khong la so hoan hao'); if trunc(sqrt(t))=sqrt(t) then writeln(t,' la so chinh phuong') else writeln(t,' khong la so chinh phuong'); readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
6 tháng 12 2020 lúc 13:49

uses crt;

var i,dv,ch,tr:integer;

begin

clrscr;

for i:=100 to 999 do

begin

dv:=i mod 10;

ch:=i div 10; ch:=ch mod 10;

tr:=i div 100; tr:=tr mod 10;

if (dv*ch*tr)=dv*dv*dv+ch*ch*ch+tr*tr*tr then write(i:6);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
6 tháng 12 2020 lúc 9:09

uses crt;

var n,t,i,kt,j,t1:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

t:=0;

for i:=1 to n-1 do

if n mod i=0 then t:=t+i;

if t=n then writeln(n,' la so hoan hao')

else writeln(n,' khong la so hoan hao');

writeln('Cac so nguyen to trong khoang tu 2 toi ',n,' la: ');

for i:=2 to n do

begin

kt:=0;

for j:=2 to i-1 do

if i mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then write(i:4);

end;

writeln;

t1:=0;

for i:=2 to n do

t1:=t1+i;

writeln('Tong cac so trong khoang tu 2 toi ',n,' la: ',t1);

if sqrt(t1)=trunc(sqrt(t1)) then writeln(t1,' la so chinh phuong')

else writeln(t1,' khong la so chinh phuong');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
6 tháng 10 2020 lúc 21:18

Uses crt; Var St,St1,x:string; i,j,k,l:longint; Begin readln(St); For i:=1 to length(St) do If (St[i] in ['a'..'z']) then If not (St[i-1] in ['0'..'9']) then Insert('1',St,i); For i:=1 to length(St) do Begin If St[i] in ['0'..'9'] then For j:=i+1 to length(St) do If St[j] in ['a'..'z'] then break; x:=copy(St,i,j-i); Val(x,k); For l:=1 to k do St1:=St1+St[j]; end; Write(St1); readln; end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
5 tháng 8 2020 lúc 21:27

1.

Program HOC24;

var i,n,max,max2: integer;

a: array[1..32000] of integer;

begin

write('n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

end;

max:=a[1]; max2:=a[1];

for i:=1 to n do if a[i]>max then max:=a[i];

for i:=1 to n do if (a[i]>max2) and (a[i]<>max) then max2:=a[i];

writeln('So lon thu nhi cua day la : ',max2);

write('Cac chi so la : ');

for i:=1 to n do if a[i]=max2 then write(i,' ');

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
5 tháng 8 2020 lúc 21:28

2.

Program HOC24;

var i,n,min,min2: integer;

a: array[1..32000] of integer;

begin

write('n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

end;

min:=a[1]; min:=a[1];

for i:=1 to n do if a[i]<max then min:=a[i];

for i:=1 to n do if (a[i]<min2) and (a[i]<>min) then min2:=a[i];

writeln('So lon thu nhi cua day la : ',min2);

write('Cac chi so la : ');

for i:=1 to n do if a[i]=min2 then write(i,' ');

readln

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN