BÀI 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

Vì : Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 thành công đã mở ra một thời kì mới , thời kì lịch sử thế giới hiện đại. 

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
3 tháng 1 lúc 23:05

Cách mạng dân chủ tháng 2 năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng, Song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: Hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

Bình luận (0)
@Anh so sad
1 tháng 1 lúc 9:02

Vai trò của Lê-nin đối vs cách mạng tháng Mười Nga :

-Thực hiện nhiệm vụ lịch sử kết hợp vs chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân Nga, thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga

- Đề ra lý luận cách mạng

- Đề ra đường lối chiến lược, sáng lược đúng đắn và sáng tạo

-Chỉ đạo phong trào công nhân và cách mạng Nga kịp thời , sáng suốt

-Trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa Petorogat

Chúc bn hok tốt~~

 

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
30 tháng 12 2020 lúc 8:29

 Nguyen nhn:

- Một là, có sự lãnh đạo của giai cấp vô sản Nga, một giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, được rèn luyện, thử thách, tập dượt trong quá trình cách mạng và có nhiều kinh nghiệm. Giai cấp công nhân Nga có một đảng vô sản kiểu mới - Đảng Cộng sản, đứng đầu là V.I.Lê-nin thiên tài, được vũ trang bằng học thuyết Mác. Giai cấp công nhân Nga vừa là động lực, vừa là người lãnh đạo cách mạng. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén của Đảng về chiến lược, sách lược là điều kiện quyết định bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

- Hai là, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thắng lợi vì có khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân. Đảng Cộng sản đã tranh thủ về mình những người đồng minh trung thành, hùng hậu, có tinh thần cách mạng là nông dân nghèo, tranh thủ được trung nông và các tầng lớp khác, đặc biệt là binh lính của giai cấp tư sản.

- Ba là, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra kịp thời trong điều kiện, hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, khi cuộc chiến tranh thế giới giữa các nước đế quốc đang diễn ra quyết liệt, chúng không thể tập trung lực lượng để chống phá cách mạng. Hơn nữa, kẻ thù của cách mạng là giai cấp tư sản Nga vừa lạc hậu, vừa yếu đuối và bị phụ thuộc vào chủ nghĩa tư bản Anh, Pháp, có lúc còn phải dựa vào các đảng cơ hội -khác.

- Bốn là, Đảng Cộng sản và Lê-nin đã vận dụng một cách uyển chuyển, khôn khéo, nhanh nhạy về chính trị, tiến công kẻ thù để giác ngộ và vận động quần chúng. Đảng Cộng sản và Lê-nin đã đánh giá đúng tình hình và chuyển biến cách mạng kịp thời, làm cho cách mạng nhanh chóng thành công. Đảng Cộng sản và Lê-nin đã kết hợp được cuộc đấu tranh cho hoà bình, đấu tranh giải phóng dân tộc và các dân tộc bị áp bức với cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội thành một phong trào thống nhất.

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
30 tháng 12 2020 lúc 8:31

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga:

* Đối với nước Nga:

- Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga.

- Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

* Đối với thế giới:

- Làm thay đổi cục diện thế giới.

- Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

 

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
30 tháng 12 2020 lúc 8:36
 bài học kinh nghiệm của CM tháng 10 nga: 

 - Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo

- Tập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng

- Tự chủ và sáng tạo, tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi do tình hình quốc tế đem lại.

- Nắm vững nghệ thuật chọn đúng thời cơ để khởi nghĩa

bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người

 

Bình luận (0)
Văn Lang

Câu 1. Sau cuộc Cách mạng 1905 – 1907, Nga vẫn là một nước

A. quân chủ chuyên chế.

B. quân chủ lập hiến.

C. cộng hòa đại nghị.

D. cộng hòa quý tộc.

Câu 2. Tại sao cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 lại bùng nổ ở nước Nga?

A. Do chính sách thống trị, bóc lột và đàn áp nhân dân tàn bạo của Nga hoàng.

B. Do Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào một cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật Bản.

C. Do mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Nga với Nga hoàng trở nên sâu sắc.

D. Do xung đột gay gắt giữa quân lính của Nga hoàng với các tầng lớp nhân dân Nga.

Câu 3. Sự kiện mở đầu dẫn tới bùng nổ cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin.

B. cuộc biểu tình của hơn 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua.

C. cuộc tổng bãi công của công nhân ở thành phố Mát-xcơ-va.

D. cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

Câu 4. Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga mang tính chất của

A. một cuộc cách mạng vô sản.

B. một cuộc cách mạng tư sản triệt để.

C. một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

D. một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 5. Đặc điểm nổi bật về chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Các nước đế quốc bao vây và cô lập nước Nga.

B. Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng.

C. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

D. Quân đội các nước đế quốc mở cuộc tấn công vũ trang vào Nga.

Câu 6. Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Thể chế Cộng hòa.

B. Thể chế quân chủ lập hiến.

C. Thể chế xã hội chủ nghĩa.

D. Thể chế quân chủ chuyên chế.

Câu 7. Bản báo cáo quan trọng của V.I.Lê-nin trước Trung ương Đảng Bônsêvích Nga vào tháng 4 – 1917 đã đi vào lịch sử với tên gọi

A. “Luận cương chính trị”.

B. “Luận cương tháng tư”.

C. “Luận cương về dân tộc và thuộc địa”.

D. “Luận cương về nhà nước và cách mạng”.

Câu 8. Từ tháng 3 – 1918, địa điểm nào sau đây đã trở thành Thủ đô của nước Nga?

A. Novosibirsk.

B. Samara.

C. Sankt-Peterburg.

D. Moscow.

Câu 9. Cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga là

A. cuộc cách mạng tư sản.

B. cuộc cách mạng vô sản.

C. cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để.

D. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 10. So với Cách mạng tháng Hai, mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 có điểm gì khác biệt?

A. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập chuyên chính vô sản.

B. Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, đòi quyền tự do, dân chủ.

C. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa nước Nga đi theo tư bản chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa nước Nga đi theo xã hội chủ nghĩa.

Câu 11. Điểm tương đồng của cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga là gì?

A. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

B. Đưa nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

C. Cách mạng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga.

D. Cách mạng tháng lợi, Nga đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập chuyên chính vô sản.

B. Đưa nhân dân Nga đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

D. Đưa tới sự ra đời của một nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

Phương Dung
29 tháng 12 2020 lúc 23:18

Câu 1. Sau cuộc Cách mạng 1905 – 1907, Nga vẫn là một nước

A. quân chủ chuyên chế.

B. quân chủ lập hiến.

C. cộng hòa đại nghị.

D. cộng hòa quý tộc.

Câu 2. Tại sao cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 lại bùng nổ ở nước Nga?

A. Do chính sách thống trị, bóc lột và đàn áp nhân dân tàn bạo của Nga hoàng.

B. Do Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào một cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật Bản.

C. Do mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Nga với Nga hoàng trở nên sâu sắc.

D. Do xung đột gay gắt giữa quân lính của Nga hoàng với các tầng lớp nhân dân Nga.

Câu 3. Sự kiện mở đầu dẫn tới bùng nổ cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin.

B. cuộc biểu tình của hơn 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua.

C. cuộc tổng bãi công của công nhân ở thành phố Mát-xcơ-va.

D. cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

Câu 4. Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga mang tính chất của

A. một cuộc cách mạng vô sản.

B. một cuộc cách mạng tư sản triệt để.

C. một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

D. một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 5. Đặc điểm nổi bật về chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Các nước đế quốc bao vây và cô lập nước Nga.

B. Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng.

C. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

D. Quân đội các nước đế quốc mở cuộc tấn công vũ trang vào Nga.

Câu 6. Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Thể chế Cộng hòa.

B. Thể chế quân chủ lập hiến.

C. Thể chế xã hội chủ nghĩa.

D. Thể chế quân chủ chuyên chế.

Câu 7. Bản báo cáo quan trọng của V.I.Lê-nin trước Trung ương Đảng Bônsêvích Nga vào tháng 4 – 1917 đã đi vào lịch sử với tên gọi

A. “Luận cương chính trị”.

B. “Luận cương tháng tư”.

C. “Luận cương về dân tộc và thuộc địa”.

D. “Luận cương về nhà nước và cách mạng”.

Câu 8. Từ tháng 3 – 1918, địa điểm nào sau đây đã trở thành Thủ đô của nước Nga?

A. Novosibirsk.

B. Samara.

C. Sankt-Peterburg.

D. Moscow.

Câu 9. Cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga là

A. cuộc cách mạng tư sản.

B. cuộc cách mạng vô sản.

C. cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để.

D. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 10. So với Cách mạng tháng Hai, mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 có điểm gì khác biệt?

A. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập chuyên chính vô sản.

B. Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, đòi quyền tự do, dân chủ.

C. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa nước Nga đi theo tư bản chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa nước Nga đi theo xã hội chủ nghĩa.

Câu 11. Điểm tương đồng của cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga là gì?

A. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

B. Đưa nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

C. Cách mạng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga.

D. Cách mạng tháng lợi, Nga đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập chuyên chính vô sản.

B. Đưa nhân dân Nga đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

D. Đưa tới sự ra đời của một nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

Bình luận (0)
Phương Dung
27 tháng 12 2020 lúc 9:03

Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga :

- Với nước Nga.

     + Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

     + Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Với thế giới:

     + Làm thay đổi cục diện thế giới.

     + Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 12 2020 lúc 23:15
Bôn ba tìm đường cứu nước, đến tháng 7 năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đó, Người xác định cách mạng Việt Nam phải đi theo Cách mạng tháng Mười Nga. Cũng từ thực tiễn của cuộc cách mạng đó, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đúc kết những bài học quý báu của cách mạng Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc. Theo Người, Cách mạng Tháng Mười dạy cho chúng ta rằng: muốn cách mệnh thành công thì phải có quần chúng công, nông làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười đã thúc đẩy phòng trào giải phóng dân tộc, làm cho nó trở thành làn sóng mãnh liệt trong tất cả các nước phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Dương, Việt Nam”. Với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười đã cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1945, cũng từ đây, tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Liên Xô nảy nở và không ngừng được củng cố và phát triển. Với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, Liên Xô đã luôn ủng hộ cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam trên mọi mặt trận. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước ta và Nhân dân ta đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn về nhiều mặt, nhất là trong các lĩnh vực về quốc phòng – an ninh, khoa học – kỹ thuật, y tế, giáo dục. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mang tháng mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; về xây dựng củng cố khối liên minh công nông; về phương pháp bạo lực cách mạng... luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn cách mạng. Hiện nay, lợi dụng sự sụp đổ, tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa của Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga; của chủ nghĩa hiện thực; của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng cho rằng Cuộc cách mạng tháng Mười là ý muốn ngông cuồng của Lênin và Đảng Bôn -Sê -Vích Nga, theo đó Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa là quái thai của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng chỉ là một học thuyết mới của chủ nghĩa xã hội không tưởng mà thôi. Tất cả các luận điểm đó đều là sai lầm phản khoa học, nhằm chống phá, thủ tiêu và hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn, mang tính bước ngoặt lịch sử. Tóm lại, đối với chúng ta và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới cuộc cách mạng Tháng Mườilà sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu cột mốc trong lịch sử phát triển của nhân loại hơn một thế kỷ qua. Đó là, bản anh hùng ca của những ai tha thiết với số phận các dân tộc bị áp bức, những nô lệ lầm than trên trái đất, của hòa bình và tiến bộ xã hội. Lý tưởng và giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười đem lại vẫn tiếp tục dẫn đường cho nhân loại bước tới tương lai.
Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
16 tháng 12 2020 lúc 23:27

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã có ảnh hưởng trực tiếp, nhiều mặt đến việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.

Cách mạng Tháng Mười Nga, trước tiên đã ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc tới Nguyễn Ái Quốc - người thanh niên Việt Nam yêu nước đang bôn ba ở nhiều quốc gia để tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.

Bị thu hút bởi sự kiện lịch sử gây chấn động thế giới, Nguyễn Ái Quốc được tiếp cận với Luận cương của V.I. Lênin “Về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” khi còn ở Pháp. Chính từ trong bản luận cương này Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Điều đó được thể hiện rõ trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (năm 1927) của Người. Trong tác phẩm này, Người  khẳng định: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Đánh giá Cách mạng Tháng Mười, Nguyễn Ái Quốc viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN