Bài 9: Axit nitric à muối nitrat

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 5 tháng 12 2020 lúc 21:47

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 5 tháng 12 2020 lúc 21:49

Chọn số mol AgNO3 ban đầu theo đúng hệ số của phương trình (1)

2AgNO3 2Ag + 2NO2↑ + O2↑ (1)

2 → 2 → 2 → 1

2NO2 + O2 + H2O → 2HNO3 (2)

2 → 2

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO↑ + H2O (3)

1,5 ← 2

=> % khối lượng Ag phản ứng = .100% = 75%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 5 tháng 12 2020 lúc 21:52

Nhiệt phân:

NaNO3→NaNO2+0,5O2(1)

0,05 ← 0,025

2Al(NO3)3→Al2O3+6NO2+1,5O2(2)

Cu(NO3)2→CuO+2NO2+0,5O2(3)

2NO2+0,5O2+H2O→2HNO3

x → 0,25x → x

nO2 dư=0,56/22,4=0,025=nO2(1)

C%HNO3=63x/(46x+0,25x.32+112,5)=0,125=> x=0,25 mol

=> nNO2=0,25 mol; nO2=nO2(2)+nO2(3)+nO2(1)=0,25x+0,025=0,0875 mol

BTKL: mX=mY+mNO2+mO2=10+0,25.46+0,0875.32=24,3 gam

%mNaNO3=0,05.85/24,3=17,49%

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 5 tháng 12 2020 lúc 20:49

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaNO_3}=a\left(mol\right)\\n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) => \(85a+188b=27,3\left(g\right)\)

PTHH: \(2NaNO_3\underrightarrow{t^o}2NaNO_2+O_2\uparrow\)

_________a------------------------->0,5a___(mol)

\(2Cu\left(NO_3\right)_2\underrightarrow{t^o}2CuO+4NO_2\uparrow+O_2\uparrow\)

____b------------------------>2b------>0,5b____(mol)

=> Hỗn hợp khí gồm \(\left\{{}\begin{matrix}O_2:0,5a+0,5b\left(mol\right)\\NO_2:2b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

VH2O = 89,2 ml

=> mH2O = 89,2 (g)

TH1: Khí sau phản ứng là NO2

\(n_{NO_2\left(dư\right)}=\frac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

PTHH: \(4NO_2+O_2+2H_2O\rightarrow4HNO_3\)

____(2a+2b)<--(0,5a+0,5b)_________________(mol)

=> 2b-(2a+2b) = 0,05

=> a = -0,025 (vô lí)

TH2: Khí sau phản ứng là O2

\(n_{O_2\left(dư\right)}=\frac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

PTHH: \(4NO_2+O_2+2H_2O\rightarrow4HNO_3\)

________2b---->0,5b----------------->2b_________(mol)

=> 0,5a + 0,5b - 0,5b = 0,05

=> a = 0,1(mol)

=> b = 0,1 (mol)

=> \(n_{HNO_3}=0,2\left(mol\right)\)

=> C% = \(\frac{0,2.63}{89,2+0,2.46+1,6}.100\%=12,6\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 5 tháng 12 2020 lúc 21:54

2Fe(NO3)2 -> Fe2O3 + 4NO2 + 1/2 O2

2a 4a 0,5 a

2Al (NO3)3 -> Al2O3 + 6NO2 + 3/2 O2

2b 6b 1,5b

4NO2 +O2 +2H2O -> 4 HNO3

4nO2 = => 4.(0,5a+1,5b+0,005)=4a+6b => a=0,01

[H+] = 10-1,7

=> nAxit = nH+= 3,5.10-1,7= 0,07 mol= =4a+6b

Thay a= 0,01 => b=0,005

=> m1= 2.0,01.180=3,6 gam

m2 = 2.0,005.213=2,13 gam

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 5 tháng 12 2020 lúc 21:56

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN