Bài 8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Trương Thanh Hà
12 tháng 12 2020 lúc 21:38

Trên cơ sở kế thừa giá trị văn hóa của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, nắm chắc tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin vào cách mạng Việt Nam, trong mọi thời kỳ cách mạng . Người luôn xác định con người mà nội hàm của nó là quần chúng nhân dân, luôn là nhân tố chủ thể và là mục tiêu của xã hội.

Bình luận (0)
Trương Thanh Hà
12 tháng 12 2020 lúc 21:40

Nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội. Mọi sự biến đối của xã hội, mọi cuộc cách mạng xã hội đều do con người tạo ra.

Bình luận (0)
Anh Qua
11 tháng 12 2019 lúc 14:51

- Khái niệm: Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người.

Vd : Xẻng, cuốc,...

Bình luận (0)
Doraemon
2 tháng 4 2017 lúc 13:21

Tán thành các ý kiến:

b) Phoi-ơ-bắc nói một cách hình ảnh: Người trong cung điện thì suy nghĩ khác người trong túp lều. đ) Mọi học thuyết về đạo đức có từ trước đến nay, xét đến cùng, đều là sản phẩm của tình hình kinh tế lúc bấy giờ

Vì: Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định.

Bình luận (0)
Hà An
1 tháng 4 2017 lúc 21:26

Nó có mối quan hệ khá chặt chẽ với nhau.Nói cho đúng là tác phẩm văn học nghệ thuật phụ thuộc vào mỗi bối cảnh xã hội cụ thể vì tùy mỗi bối cảnh xã hội sẽ nảy sinh những vấn đề cần giải quyết, và ra đời một nội dung riêng.

VD: Ở chế độ phong kiến thực dân ngày xưa có những điều sai trái bất cập của xã hội thời này xảy ra như vua quan không tốt,nạn cướp bóc, quan liêu, chiến tranh,...làm khổ người dân.Thế là các tác phẩm văn học nghê thuật ra đời phản ánh sự thống khổ của người dân và sự xót thương của tác giả như “Đồng hào có ma”, “Chí phèo”, “Chị Dậu”,…

Bình luận (0)
Hà An
1 tháng 4 2017 lúc 20:06

Ý thức của mỗi người là sức mạnh để gây dựng nên xã hội hùng mạnh , sống lâu Ví dụ : nếu ai biết nhận thức cái đúng và tránh cái sai thì xã hội sẽ tốt đẹp như không xã rác , không văng tục , sống tiết kiệm , không tham nhũng Nếu ai không biết nhận thức như đánh nhau, hối lộ, tham nhũng, bạo động, chiến tranh thì xã hội đó sẽ nhanh chóng suy tàn

Bình luận (0)
Hà An
1 tháng 4 2017 lúc 20:07

Tồn tại xã hội là khái niệm triết học dùng để chỉ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố, trong đó có các yếu tố chính là phương thức sản xuất vật chất, điều kiện tự nhiên - hoàn cảnh địa lý, dân số và mật độ dân cư, trong đó phương thức sản xuất là yếu tố cơ bản nhất.

Bình luận (0)
Bùi Thị Hải Châu
14 tháng 2 2017 lúc 12:22

Xem rồi. Facebook có đầy -_-

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN