Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Hoàng Hải Yến
23 tháng 6 2020 lúc 16:00

a/ \(\overrightarrow{p}=\overrightarrow{p_1}+\overrightarrow{p_2}\Leftrightarrow p=m_1v_1-m_2v_2=1.5-1.3=2\left(kg.m/s\right)\)

b/ \(\left(m_1+m_2\right)v=2\Leftrightarrow2v=2\Leftrightarrow v=1\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)
Yuzu
21 tháng 6 2020 lúc 15:51

Tóm tắt:

\(m=200g=0,2kg\\ h_o=9m\\ g=10\frac{m}{s^2}\\ a,W_{cđ}=?;v_{cđ}=?\\ b,h=?\Rightarrow W_t=3W_đ\)

Vật chịu tác dụng của trọng lực (lực thế), do đó cơ năng được bảo toàn

a. Ta có:

\(W_{cđ}=W=W_{t_{max}}=mgh_o=0,2\cdot10\cdot9=18J\)

\(\Rightarrow W_{cđ}=W_{đ_{max}}\Rightarrow\frac{1}{2}mv^2_{max\left(cđ\right)}=W_{cđ}\\ \Rightarrow v_{cđ}=\sqrt{\frac{2W_{cđ}}{m}}=\sqrt{\frac{2\cdot18}{0,2}}=6\sqrt{5}\frac{m}{s}\)

Hoặc áp dụng công thức của chuyển động rơi tự do:

\(v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\cdot9\cdot10}=6\sqrt{5}\frac{m}{s}\)

b. Ta có: \(W_t=3W_đ\Rightarrow W_đ=\frac{1}{3}W_t\)

Gọi điểm đó là A, ta có:

\(W_{t_A}+W_{đ_A}=W_A=W=W_{t_{max}}\Leftrightarrow W_{t_A}+\frac{1}{3}W_{t_A}=W_{t_{max}}\\ \Rightarrow\frac{4}{3}W_{t_A}=W_{t_{max}}\Rightarrow\frac{4}{3}mgh_A=mgh_{max\left(o\right)}\\ \Rightarrow h_A=\frac{mgh_o}{\frac{4}{3}mg}=\frac{h_o}{\frac{4}{3}}=6,75m\)

Vậy tại vị trí cách mặt đất 6,75m thì thế năng bằng ba lần động năng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN