Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

Tình huống 2: 

Câu lệnh khai báo mảng sẽ không được máy thực hiện. Vì n không có giá trị rõ ràng nên không thể gán cho giá trị cuối được

Bình luận (0)

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t1,t2,dem1,dem2:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

writeln('Day so vua nhap la: ');

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

writeln;

t1:=0;

dem1:=0;

t2:=0;

dem2:=0;

for i:=1 to n do 

 begin

if a[i] mod 2=0 then

begin

t1:=t1+a[i];

inc(dem1);

end

else begin

t2:=t2+a[i];

inc(dem2);

end;

end;

writeln('Trung binh cac so chan la: ',t1/dem1:4:2);

writeln('Trung binh cac so le la: ',t2/dem2:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
nguyễn an phát
12 tháng 5 lúc 14:48
program tinh_tong;

uses crt;

var i,n:integer;

t:longint;

a:array[1..100]of integer;

begin

clrscr;

write('nhap n:');readln(n);

t:=0;

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']=');readln(a[i]);

if a[i] mod 2=0 then t:=t+a[i];

end;

write(t);

readln;

end.

  
Bình luận (0)
Trúc Giang
12 tháng 5 lúc 9:55

Câu 2:

Program nii;

Uses crt;

Var a,b,c,A:integer;

Begin

Write ('nhap a');

Readln (a);

Write ('nhap b');

Readln (b);

Write ('nhap c');

Readln (c);

A:=a;

If A<b then A:=b;

If A<c then A:=c;

Write ('Ket qua',A);

Readln;

End.

Bình luận (1)
Trúc Giang
12 tháng 5 lúc 9:51

Câu 1

Program ntg;

Uses crt;

Var A,x,y:integer;

Begin

Write ('nhap x');

Readln (x);

Write ('nhap y');

Readln ('y');

A:=x+y;

Write ('Ket qua',A);

Readln;

End.

 

Bình luận (0)

Câu 2: 

uses crt;

var a,b,c,max:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

max:=a;

if max<b then max:=b;

if max<c then max:=c;

writeln('So lon nhat trong 3 so la: ',max);

readln;

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

until a>=b;

readln;

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var n,t:integer;

begin

clrscr;

t:=0;

n:=0;

repeat

n:=n+2;

t:=t+n;

until t>5000;

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)

j=12;

k=43

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
6 tháng 5 lúc 18:50

xin lỗi bạn nha

vô hạn lần nha bạn

Bình luận (0)

uses crt;

var i,t:integer;

begin

clrscr;

t:=0;

for i:=1 to 20 do 

  t:=t+i;

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)

Không có câu nào đúng hết á bạn vì 1 luôn bé hơn 5 nên chương trình này chạy vô hạn lần

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN