Bài 8: Bài luyện tập 1

a) \(m_{H2O}=\dfrac{6,02.10^{23}}{6,02.10^{23}}.0,16605.10^{-23}.18=2,9889.10^{-23}\left(g\right)\)

b) \(m_{CO2}=\dfrac{6,02.10^{23}}{6,02.10^{23}}.44.0,16605.10^{-23}=7,3062.10^{-23}\left(g\right)\)

c) \(m_{CaCO3}=\dfrac{6,02.10^{23}}{6,02.10^{23}}.0,16605.10^{-23}.100=16,605.10^{-23}\left(g\right)\)

Số trị các giá trị KL này so với số trị PTK mỗi chất là bằng 0,16605.10-23 lần.

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 19:14

Gọi CTHH của hợp chất là $XO_3$

Ta có :

$\%X = \dfrac{X}{X + 16.3}.100\% = 40\% \Rightarrow X = 32$

PTK của hợp chất = 32 + 16.3 = 80 đvC

X là lưu huỳnh, KHHH : S

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 5 lúc 15:38

a) Khí hidro, lưu huỳnh là dạng tự do của nguyên tố Hidro (H) và nguyên tố lưu huỳnh (S) 

b) Nguyên tố Clo , Nguyên tố Hidro , Nguyên tố Oxi , Nguyên tố Natri tồn tại ở dạng hóa hợp lần lượt các chất sau : HCl , NaCl , H2O , NaCl.

Bình luận (0)
hnamyuh
24 tháng 3 lúc 16:44

Bài 1 : 

\(a) CaCO_3 \xrightarrow{t^o} CaO + CO_2\\ 2Fe(OH)_3 \xrightarrow{t^o} Fe_2O_3 + 3H_2O\\ b) CaCO_3 + 2HCl \to CaCl_2 + CO_2 + H_2O\\ 2Fe(OH)_3 + 6HCl \to 2FeCl_3 + 6H_2O\\ NaOH + HCl \to NaCl + H_2O\\ c) 2AgNO_3 + 2NaOH \to 2NaNO_3 + Ag_2O + H_2O\\ NaCl + AgNO_3 \to AgCl + NaNO_3\)

Bình luận (0)
hnamyuh
24 tháng 3 lúc 16:46

Bài 2 : 

\(a)2AgNO_3 + BaCl_2 \to 2AgCl + Ba(NO_3)_2\\ n_{AgCl} = n_{AgNO_3} = 0,2.1 = 0,2(mol)\\ \Rightarrow m_{AgCl} = 0,2.143,5 = 28,7(gam)\\ b) n_{BaCl_2} = \dfrac{1}{2}n_{AgNO_3} = 0,1(mol)\\ V_{dd\ BaCl_2} = \dfrac{0,1}{2} = 0,05(lít)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
24 tháng 3 lúc 16:44

\(1.\)

\(a.\)

\(CaCO_3\underrightarrow{t^0}CaO+CO_2\)

\(2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^0}Fe_2O_3+3H_2O\)

\(b.\)

\(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

\(Fe\left(OH\right)_3+3HCl\rightarrow FeCl_3+3H_2O\)

\(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

\(c.\)

\(2NaOH+2AgNO_3\rightarrow2NaNO_3+Ag_2O+H_2O\)

\(NaCl+AgNO_3\rightarrow AgCl+NaNO_3\)

\(2.\)

\(n_{AgNO_3}=0.2\cdot1=0.2\left(mol\right)\)

\(BaCl_2+2AgNO_3\rightarrow AgCl+Ba\left(NO_3\right)_2\)

\(0.1............0.2............0.1\)

\(m_{AgCl}=0.1\cdot143.5=14.35\left(g\right)\)

\(V_{dd_{BaCl_2}}=\dfrac{0.1}{2}=0.05\left(l\right)\)

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
11 tháng 1 lúc 22:49
Nguyên tửSố protonSố electronSố lớpSố e lớp ngoài cùng
Beri     4      4   2          2
Nitơ     7      7   2          5
Natri    11     11  3          1
Photpho    15     15  3          5
  Kali    19      19  4          1

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
10 tháng 1 lúc 21:20

undefined

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
10 tháng 1 lúc 21:11

Load mãi ảnh k chịu lên

Bình luận (0)
Karik-Linh
22 tháng 11 2020 lúc 7:53
https://i.imgur.com/4TOXJtv.jpg
Bình luận (0)
Anh Trần
20 tháng 11 2020 lúc 23:17

Giúp mk vs, mk cần gấp ạ 🥺

Bình luận (0)
Khánh Linh
30 tháng 10 2020 lúc 18:49

Tính hóa trị của Fe hay O vậy bạn @Gutboy Tuyen

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN