Bài 8: Amoniac và muối amoni

Yehudim
Yehudim 13 tháng 11 2020 lúc 2:25

\(NH_4HSO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_4+NH_3+2H_2O\)

\(x------x-----x----x---2x\)

\(n_{NH_4HSO_4}=\frac{11,5}{115}=0,1\left(mol\right);n_{Ba\left(OH\right)_2}=\frac{13,68}{171}=0,08\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x=n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,08\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{BaSO_4}=18,64\left(g\right);V_{NH_3}=22,4.0,08=1,792\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Monokuro Boo
Monokuro Boo 11 tháng 11 2020 lúc 12:33

Bình luận (0)
Monokuro Boo
Monokuro Boo 11 tháng 11 2020 lúc 12:34

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 3 tháng 11 2020 lúc 19:19

17/ Sau khi nhiệt phân, khối lượng giảm 54g, đó chính là khối lượng của khí NO2 và O2 thoát ra

\(Cu\left(NO_3\right)_2\rightarrow CuO+2NO_2+\frac{1}{2}O_2\)

\(x------x---2x---\frac{x}{2}\)

\(2x.46+\frac{x}{2}.16.2=54\Rightarrow x=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu\left(NO_3\right)_2}=94\left(g\right)\)

18/ Khối lượng bị giảm đi là khối lượng của NO2 và O2

\(32n_{O_2}+46n_{NO_2}=37,6-32,2=5,4\)

\(Cu\left(NO_3\right)_2\rightarrow CuO+2NO_2+\frac{1}{2}O_2\)

\(x------x---2x---\frac{1}{2}x\)

\(\Rightarrow32.\frac{1}{2}x+46.2x=5,4\Rightarrow x=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow H=\frac{0,05}{\frac{37,6}{188}}=25\%\)

3/ \(NaNO_3\rightarrow NaNO_2+\frac{1}{2}O_2\)

\(x-----x----\frac{1}{2}x\)

\(Cu\left(NO_3\right)_2\rightarrow CuO+2NO_2+\frac{1}{2}O_2\)

\(y-----y---2y---\frac{1}{2}y\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}85x+188y=27,3\\\frac{1}{2}x.16.2+\frac{1}{2}y.16.2+2y.46=\frac{6,721}{22,4}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=...\left(mol\right)\\y=...\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Tự tính nốt nha :)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN