Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 30 tháng 12 2020 lúc 20:38

\(n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4mol\)

Gọi số mol Fe và Al lần lượt là: x và y

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

x            x                  x       x

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

y             1,5y                               1,5y

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}56x+27y=11\\x+1,5y=0,4\end{matrix}\right.\)                \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

\(\%m_{Fe}=\dfrac{0,1.56}{11}.100\%=50,9\%\)

\(\%m_{Al}=100\%-50,9\%=49,1\%\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 25 tháng 12 2020 lúc 17:15

Na2O  + H2O  --> 2NaOH

nNaOH = 0,2. 1 = 0,2 mol . Theo tỉ lệ phản ứng => n Na2O = 0,2/2 = 0,1 mol

<=> mNa2O = 0,1. 62= 6,2 gam

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 12 tháng 12 2020 lúc 13:20

- Lấy 1 ít các chất làm mẫu thử

- Cho các chất tác dụng với nước:

+ Chất rắn tan: Na2O

Na2O + H2O --> 2NaOH

+ Chất rắn không tan: MgO, MgCO(1)

- Cho các chất ở (1) tác dụng với dung dịch HCl:

+ Chất rắn tan: MgO

MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O

+ Chất rắn tan, có khí không màu thoát ra: MgCO3

MgCO3 + 2HCl --> MgCl2 + CO2 + H2O

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 21:41

a) nK2O= 18,8/94= 0,2(mol)

PTHH: K2O + H2O -> 2 KOH

nKOH= 2.nK2O= 2.0,2=0,4(mol)

=> CMddKOH= 0,4/0,25=1,6(M)

b) H2SO4 + 2 KOH -> K2SO4 + 2 H2O

nH2SO4= nKOH/2= 0,4/2=0,2(mol)

=> mH2SO4= 98.0,2= 19,6(g)

mddH2SO4= (19,6.100)/20= 98(g)

=> VddH2SO4= 98/1,14\(\approx\) 85,965(ml)

Bình luận (0)
Hoàng Nguyên Nhật Anh
Hoàng Nguyên Nhật Anh 4 tháng 12 2020 lúc 21:15

a) PTHH ; K2 O + H2 O ➝ KOH

nK2 O = m/M = 18,8 / 94 = 0,2 mol

CM KOH = n/V = 0,2 / 0,25 = 0,8 M

b) V = 26, 86 ml

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 1 tháng 12 2020 lúc 21:28

Bài 1:

a) PTHH: \(Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}CuO+H_2O\) (1)

\(2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\) (2)

\(Cu\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow CuCl_2+2H_2O\) (3)

\(Fe\left(OH\right)_3+3HCl\rightarrow FeCl_3+3H_2O\) (4)

b) Ta có: \(n_{HCl}=0,25\cdot2=0,5\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Cu(OH)2\(a\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(3\right)}=2a\)

Gọi số mol của Fe(OH)3\(b\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(4\right)}=3b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+3b=0,5\\80a+160\cdot\frac{1}{2}b=16\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{Cu\left(OH\right)_2}=n_{Fe\left(OH\right)_3}=0,1mol\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Cu\left(OH\right)_2}=0,1\cdot98=9,8\left(g\right)\\m_{Fe\left(OH\right)_3}=0,1\cdot107=10,7\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 1 tháng 12 2020 lúc 13:57

Câu 1:

Cần đủ 250ml dd 2M `=>` dd nào vậy bạn ?

Bình luận (0)
Yukina Trần
Yukina Trần 1 tháng 12 2020 lúc 16:29

250 ml dung dịch HCI 2M

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 1 tháng 12 2020 lúc 14:18

Câu 2:

Theo mk thì đề cân không khí nữa nhé, nếu k có thì k làm đc đâu

Muối ăn: $NaCl$

Quãng pirit: $FeS_2$

Nước: $H_2O$

$2NaCl+2H_2O \xrightarrow{ddpddd có màng ngăn} 2NaOH+Cl_2+H_2$

Đốt cháy quặng pirit trong không khí ta thu được $F_2O_3,H_2O$

$4FeS_2+11O_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3+8SO_2↑$

Sau đó, lấy khí $SO_2$ tác dụng với khí $O_2$ đun nóng tạo thành $SO_3$

$2SO_2+O_2 \to 2SO_3$

Cho thêm nước vào

$SO_3+H_2O \to H_2SO_4$

Lấy chất rắn $Fe_2O_3$ tác dụng với $H_2SO_4$

$Fe_2O_3+3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3+3H_2O$

Lấy $Fe_2(SO_4)_3$ tác dụng với `NaOH`

$Fe_2(SO_4)_3+6NaOH \to 2Fe(OH)_3↓+3Na_2SO_4$

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 1 tháng 12 2020 lúc 14:18

Câu 1:

$a)KOH$

$K_2O+H_2O \to 2KOH$

Từ $KOH$ đã điều chế, tiếp tục dùng để điều chế các chất ở câu b,c

$b)Fe(OH)_3$

$Fe(NO_3)_3+3KOH \to Fe(OH)_3↓+3KNO_3$

$b)Cu(OH)_2$

$CuO+H_2SO_4 \to CuSO_4+H_2O$

$CuSO_4+2KOH \to Cu(OH)_2↓+K_2SO_4$

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 1 tháng 12 2020 lúc 21:55

Bài 1:

a) KOH và Ba(OH)2

b) Cu(OH)2 và Al(OH)3

c) Tất cả

d) KOH và Ba(OH)2

e) Al(OH)3

PT đặc biệt: \(Al\left(OH\right)_3+NaOH\underrightarrow{t^o}NaAlO_2+2H_2O\)

Bài 2:

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa xanh: NaOH và Ba(OH)2 (Nhóm 1)

+) Quỳ tím không đổi màu: KCl và K2SO4 (Nhóm 2)

- Lấy từng chất trong nhóm 1 đổ vào nhóm 2

+) Xuất hiện kết tủa: Ba(OH)2 và K2SO4

PTHH: \(Ba\left(OH\right)_2+K_2SO_4\rightarrow2KOH+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaOH và KCl

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 23 tháng 11 2020 lúc 21:16

Kali không tác dụng với KOH

\(Al+KOH+H_2O\rightarrow KAlO_2+\frac{3}{2}H_2\)

Mg không tác dụng với KOH

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 23 tháng 11 2020 lúc 21:36
https://i.imgur.com/JZV8BLX.jpg
Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 22 tháng 10 2020 lúc 20:41

a) PTHH: \(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\) (1)

Ta có: \(n_{NaOH}=0,05\cdot2=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,05mol\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,05\cdot98=4,9\left(g\right)\) \(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\frac{4,9}{20\%}=24,5\left(g\right)\)

b) PTHH: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow2NaCl+BaSO_4\downarrow\) (2)

Theo PTHH (1): \(n_{Na_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,05mol\)

Theo PTHH (2): \(n_{BaCl_2}=\frac{20,8}{208}=0,1\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{0,05}{1}< \frac{0,1}{1}\) \(\Rightarrow\) Na2SO4 phản ứng hết, BaCl2 còn dư

\(\Rightarrow n_{BaSO_4}=0,05mol\) \(\Rightarrow m_{BaSO_4}=0,05\cdot233=11,65\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN