Bài 7. Ôn tập chương I - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Cho quả cà chua thân cao (DD) là trội lai với cà chua thân lùn (dd) là lặn. Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là bao nhiên ? Viết sơn đồ lai

2. Ở quả cà chua, quả đỏ trội hoàn toang so với quả vàng. Tỉ lệ kiểu hình của F1 trong phép lai quả đỏ dị hợp tử với quả vàng là bao nhiêu ? Viết sơ đồ

3. (Bài 4- sgk trang23) ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh? viết sơ đồ

4. Phép lai nào dưới đây ở đậu Hà Lan có thể sử dụng kết quả như phép lai phân tích ?

1.AA x AA

4. Aa x Aa
2.AA x Aa 5. Aa x aa
3.AA x aa 6. aa x aa

A. 1 & 3

B. 3 & 6

C. 3 & 5

D. 4 & 5

Giải bằng lời

5. (Bài 2 - sgk/22) ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm

-> 75% thân đỏ thẫm : 25 % thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen phù hợp với phép lai trên trong các côg thức lai sau đây:( hãy giải bằng lời )

A. AA x AA

B. AA x Aa

C. AA x aa

D. Aa x Aa

6. Phép lai dưới đây phép lai nào cho thế hệ phân tính ( 1:1:1:1 )

A. Aabb x Aabb

B. Aabb x AaBb

C. AaBb x aabb

D. AABb x AABB

GIẢI BẰNG LỜI

7. (bài 5- sgk/ 23) ở quả cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có ( 901 cây đỏ tròn , 299 cây đỏ bầu dục , 301 quả và vàng tròn, 103 cây quả vàng bầu dục )

Giải bằng lời

8. Ở người gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng ,gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn kiểu người mẹ có kiểu gen phù hợp để sinh con ra đều có người mắt đen, tóc xoăn?

Viết sơ đồ

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.