Bài 7. Câu lênh lặp

Trần Ái Linh
25 tháng 5 lúc 9:52

program im_14424;

uses crt;

var A: array[1..100000] of integer;

S,i,n: integer;

begin

clrscr;

write('Nhap vao n: ');

readln(n);

S:=0;

for i:=1 to n do

begin

write('Nhap A[',i,']: ');

readln(A[i]);

if (A[i] mod 2 = 0 then S:=S+i;

end;

write(S);

readln

end.

Bình luận (2)
MinhLe
25 tháng 5 lúc 10:47

Program HOC24;

var a: array[1..32000] of string;

d,i,n: integer;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

 write('a[',i,']='); readln(a[i]);

end;

d:=0;

for i:=1 to n do

if length(a[i]) = 3 then d:=d+1;

write('Co ',d,' so co 3 chu so trong day');

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyen Hung
15 tháng 5 lúc 16:17

Uses crt;

Var i,tong:integer;

Begin

tong:=0;i:=1;

While i<=1000 then 

Begin

tong:=tong+i;

i:=i+1;

End;

Writeln('Tong: ',tong);

readln;

End.

Bình luận (0)
_Jun(준)_
14 tháng 5 lúc 7:08

giá trị biến S là 10, biến n là 4 sau khi thực hiện đoạn chương trình trên

Bình luận (0)
MinhLe
14 tháng 5 lúc 8:49

Lần lặp 1: n=1; s=1

Lần lặp 2: n=2; s=3

lần lặp 3: n=3; s=6

Lần lặp 4: n=4; s=10 (s không còn thõa mãn s<=10 nên dừng vòng lặp)

Vậy sau khi thực hiện đoạn chương trình n=4 và s=10

Bình luận (0)
nguyễn an phát
12 tháng 5 lúc 14:44

program tinh_tong;

uses crt;

var i,t:integer;

begin

clrscr;

t:=0;

for i:=1 to 200 do

if i mod 2=0 then t:=t+i;

write(t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Khanhtranpro
12 tháng 5 lúc 16:54

Program viet_chuong_trinh_tinh_tong;
Uses Crt; 
Var i,s:integer; 
Begin 
Clrscr; 
i:=2; 
While (i>1) and (i<=200) do 
Begin 
s:=s+i; 
i:=i+2; 
End; 
Writeln(S); 
Readln; 
End.

Bình luận (0)

uses crt;

var i,t:integer;

begin

clrscr;

t:=0;

i:=2;

while i<=200 do

begin

t:=t+i;

i:=i+2;

end;

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)

a) Máy tính sẽ thực hiện 6 vòng lặp

t=0; j=30

Bình luận (0)

b) 

uses crt;

var j,t:integer;

begin

t:=105; 

j:=0;

while t>=20 do

begin

j:=j+5;

t:=t-j;

end;

writeln(t);

writeln(j);

readln;

end.

Bình luận (0)

j=12

Bình luận (0)

a) j=12; k=43

b) S=2

Bình luận (0)
Pika Pika
10 tháng 5 lúc 14:01

1x2x3x..x100

Bình luận (0)

uses crt;

var i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

s:=1;

for i:=1 to 100 do 

  s:=s*i;

writeln(s:0:0);

readln;

end.

Bình luận (0)
Khanhtranpro
12 tháng 5 lúc 16:54

Program viet_chuong_trinh_tinh_tong;
Uses Crt; 
Var i,s:integer; 
Begin 
Clrscr; 
i:=2; 
While (i>1) and (i<=100) do 
Begin 
s:=s+i; 
i:=i+2; 
End; 
Writeln(S); 
Readln; 
End.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN